This year NDCWales will be hosting a new Laboratori programme that brings together artists from the company and from the independent dance sector in Wales to test new choreographic ideas and ways of working. The Laboratori will offer these participants mentorship and stimulus to evolve and extend their usual ways of working.The Laboratori, supported by Groundwork Pro, the Cardiff-based collective of dance artists, will offer participants mentorship and stimulus to evolve and extend their usual ways of working.

Dates and mentors for the Laboratori will be:
Week one: 24 – 28th June
Lea Anderson (founder of iconic dance groups, The Cholmondeleys and of The Featherstonehaughs)


Week two: 1- 5th July
Éric Minh Cuong Castaing (Artistic Director of Shonen, a French company that works with dance, new technology and a diversity of performers).

Alongside those selected to participate as choreographers (see separate choreographer call out page), we are inviting independent dance artists to attend the Laboratori as movers. There are up to five places available each week.  This is a chance to attend Laboratori free of charge, to take class each morning and to support the choreographers involved under the mentorship of Lea Anderson and Éric Minh Cuong Castaing. 

This opportunity is open to  dancers who have completed professional training and and who have experience of participating in a variety of choreographic processes

NDCWales are inviting Independent dance artists to attend as movers. This is open to people who’ve completed professional training and who have experience of participating in a variety of choreographic processes.  Up to five places for movers are available each week. To sign up, please email info@ndcwales.co.uk with

1. A brief outline of your dance experience

2. The week(s) you wish to attend

3. Put the subject heading as 'Laboratori Application' in the email.

 

Any questions, please email info@ndcwales.co.uk

Deadline: 13 May

-------------------------

Eleni bydd CDCCymru yn cynnal rhaglen Laboratori newydd a fydd yn casglu ynghyd artistiaid o'r cwmni ac o'r sector dawns annibynnol yng Nghymru i brofi syniadau coreograffig a ffyrdd  o weithio newydd. Bydd Laboratori, gyda chefnogaeth Groundwork Pro, grŵp o artistiaid dawns wedi ei leoli yng Nghaerdydd, yn cynnig mentora ac ysgogiad i gyfranogwyr ddatblygu ac ymestyn eu ffyrdd arferol o weithio.

Mae dyddiadau a mentoriaid Laboratori fel a ganlyn:
Wythnos un: 24-28 Mehefin

Lea Anderson (sylfaenydd y grwpiau dawns eiconig, The Cholmondeleys a The Featherstonehaughs)


Wythnos dau: 1-5 Gorffennaf
Éric Minh Cuong Castaing (Cyfarwyddwr Artistig Shonen, cwmni Ffrengig sy'n gweithio gyda dawns, technoleg newydd ac amrywiaeth o berfformwyr).

Ochr yn ochr â'r rhai a ddewiswyd i gymryd rhan fel coreograffwyr (gweler y dudalen alw ar wahân ar gyfer coreograffwyr), rydym yn gwahodd artistiaid dawns annibynnol i gymryd rhan yn Laboratori fel symudwyr. Mae hyd at bum lle ar gael bob wythnos.  Dyma gyfle i fynd i Laboratori yn rhad ac am ddim, i gymryd rhan mewn dosbarthiadau bob bore ac i gefnogi'r coreograffwyr sy'n rhan o fentora Lea Anderson ac Éric Minh Cuong Castaing. 

Mae'r cyfle hwn yn agored i ddawnswyr sydd wedi cwblhau hyfforddiant proffesiynol ac sydd â phrofiad o gymryd rhan mewn amrywiaeth o brosesau coreograffig

Mae CDCCymru yn gwahodd artistiaid dawns Annibynnol i gymryd rhan fel symudwyr. Mae'r cyfle hwn yn agored i ddawnswyr sydd wedi cwblhau hyfforddiant proffesiynol ac sydd â phrofiad o gymryd rhan mewn amrywiaeth o brosesau coreograffig  Mae hyd at bum lle ar gyfer symudwyr ar gael pob wythnos. I gymryd rhan, e-bostiwch: info@ndcwales.co.uk gyda'r wybodaeth ganlynol:

1. Amlinelliad cryno o'ch profiad dawns

2. Yr wythnos(au) rydych yn dymuno cymryd rhan

3. Rhowch 'Cais Laboratori' ym mlwch pwnc eich e-bost.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ndcwales.co.uk

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 13 Mai

Views: 74

Comments are closed for this blog post

Blogs and Debates

Loading… Loading feed

@NTWtweets on Twitter

Loading… Loading feed

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service