We are looking for an enthusiastic and committed Chair to lead Fio into the next phase of its growth

To be the Chair of an organisation is an exciting and fulfilling role. The most effective Boards are ones, which benefit from individuals from a range of diverse backgrounds, experiences and skill sets. The Chair of Fio will seek to draw upon the skills and expertise most relevant to the challenges faced by a producing Theatre Company with a dynamic, ambitious and socially engaged vision for the future.

Remuneration:                     The role of Chair is not accompanied by any financial remuneration. Travel or any reasonable out of pocket expenses will be reimbursed.

Location:                               Cardiff

Time commitment:              The Board has 4 scheduled meetings per year including an annual board away day. However, due to significant organisational development taking place with an aim to becoming an Arts Portfolio organisation in Wales and opportunities to work in other UK cities, alongside a range of exciting projects in the pipeline, we envisage a busy 2020-21. Therefore the Chair may be called on more regularly in this crucial period. In addition to the Board meetings it is envisaged that the Chair will hold regular meetings with the Artistic Director, attend performances and events and represent Fio at local, regional, national or international events as required. Time commitments will therefore vary and a flexible approach is essential.

 

Rydyn ni’n chwilio am Gadeirydd brwdfrydig ac ymroddedig i arwain Fio tuag at y cyfnod nesaf o’i ffyniant

Mae bod yn Gadeirydd ar gyfungorff yn swydd gyffrous a boddhaus. Y Byrddau mwyaf effeithiol yw’r rheiny sy’n cael budd gan unigolion o ystod o gefndiroedd, profiadau a sgiliau amrywiaethol. Bydd Cadeirydd Fio yn ceisio tynnu ar y sgiliau a’r arbennigedd mwyaf perthnasol i’r sialensau a wynebir gan Gwmni Theatr cynhyrchiol gyda gweledigaeth deinamig, uchelgeisiol a chymdeithasol gysylltiedig ar gyfer y dyfodol.

Tâl:                                         Nid oes tâl ynghlwm â swydd y Cadeirydd. Bydd unrhyw gostau teithio neu dreuliau personol rhesymol yn cael eu had-dalu.

Lleoliad:                                 Caerdydd

Ymrwymiad Amser:            Mae gan y Bwrdd 4 cyfarfod trefnedig bob blwyddyn gan gynnwys diwrnod cymdeithasol blynyddol i’r bwrdd. Serch hynny, oherwydd datblygiad cyfundrefnol sylweddol sy’n digwydd gyda’r bwriad o ddod yn gyfundref Portffolio Celfyddydol yng Nghymru a chyfleoedd i weithio mewn dinasoedd eraill ar draws y DU, ynghyd ag ystod o brosiectau cyffrous ar y gweill, rydyn ni’n rhagweld y bydd 2020-21 yn brysur. Felly efallai y bydd gofyn i’r Cadeirydd fod ar gael yn amlach yn ystod y cyfnod tyngedfennol hwn. Yn ogystal â’r cyfarfodydd Bwrdd rydyn ni’n rhagweld y bydd y Cadeirydd yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd â’r Cyfarwyddwr Artistig, yn mynychu perfformiadau a digwyddiadau ac yn cynrychioli Fio mewn digwyddiadau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol neu ryngwladol fel y bo’r galw. Bydd ymrwymiadau amser yn amrywio felly ac mae ymagwedd hyblyg yn hanfodol.

Check out the website for more details:  www.wearefio.co.uk/opportunities

Views: 16

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service