NTW a Gothe-Instiut - Galwad allan i Ddramäwriaethwyr / NTW and the Goethe-Institut - Dramaturg Call Out

Mae National Theatre Wales a Goethe-Institut Llundain wedi gwahodd y Dr Stefan Bläske i arwain grŵp ymchwil dau ddiwrnod gyda dramäwriaethwyr o Gymru a’r Almaen ym mis Hydref 2019

Rydym yn chwilio am bedwar crëwr theatr Cymreig neu a leolir yng Nghymru sydd â phrofiad o ddramäwriaeth i fod yn bartneriaid â phedwar dramäwriaethwr a leolir yn Yr Almaen. Cyn y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio i baratoi sesiwn a gaiff ei chyflwyno fel rhan o’r grŵp ymchwil sydd i’w arwain gan Stefan dros y ddau ddiwrnod.

Bydd y cyfranogwyr yn derbyn tâl am gymryd rhan ynghyd â threuliau teithio, llety a per diem. Mae tocyn wedi’i gynnwys hefyd ar gyfer cynhyrchiad National Theatre Wales a Royal Court o On Bear Ridge.

Dyddiad cau – 2il Awst, 5pm

Am rhagor o wybodaeth a syt i geisio ewch i'n gwefan

National Theatre Wales and the Goethe-Institut London have invited Dr Stefan Bläske to lead a two-day research group with dramaturgs from Wales and Germany in October 2019

We are looking for four Welsh or Wales based theatre makers with experience in dramaturgy to partner with four dramaturgs based in Germany. In advance, participants will work together to prepare a session that will be delivered as part of the research group that will be led by Stefan over the two days.

Participants will receive payment for their participation plus travel, accommodation and per diem expenses. A ticket for National Theatre Wales and the Royal Court’s production On Bear Ridge is also included.

Closing date 2nd August, 5pm

Please see more information and how to apply on our website

Views: 148

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service