NTW Assistant Producer / Cynhyrchydd Cynorthwyol

We are seeking an Assistant Producer to work, for a fixed-term of nine months, alongside Executive Producer Lisa Maguire during the lead-in and delivery of NTW’s 2016 productions. You will work across a number of events, activities and shows. On some small-scale projects you will take the delivery lead, and in others you will work alongside Lisa and the NTW production, communications and collaboration teams to realise more ambitious ideas. You will also provide day-to-day producing support, undertake research for potential venue and touring partners and pursue future exploitation opportunities.

If you have a proven commitment to a career in imaginative theatre producing and can demonstrate at least 18 months of producing experience then please email me with a CV, a one page outline of why you are right for the role, and any questions: mawgaine@nationaltheatrewales.org  

Dates: We are looking for a full-time, commitment from early 2016 until the end of September 2016. We will consider working with/around existing commitments if required. Please outline these along with your application.

Salary: £22k - £25k (pro rata) in line with experience

Deadline: Monday 21st December 2015

Interviews: Tuesday 5th January 2016

 

Rydym yn chwilio am gynhyrchydd cynorthwyol i weithio, am gyfnod penodol o naw mis, ochr yn ochr â’r Cynhyrchydd Gweithredol Lisa Maguire yn ystod y cyfnod yn arwain at gynyrchiadau NTW yn 2016, a’u cyflwyno. Byddwch yn gweithio ar draws nifer o ddigwyddiadau, gweithgareddau a sioeau. Ar rai prosiectau graddfa fach, byddwch yn arwain y cyflwyno, ac ar eraill byddwch yn gweithio ochr yn ochr â Lisa a thîm cynhyrchu, cyfathrebu a chydweithredu NTW i wireddu syniadau mwy uchelgeisiol. Byddwch hefyd yn darparu cymorth cynhyrchu dydd i ddydd, yn ymgymryd ag ymchwil ar gyfer lleoliadau a phartneriaid teithio posibl ac yn edrych ar gyfleoedd ar gyfer y dyfodol.

 
Os oes gennych ymrwymiad profedig i yrfa mewn theatr ddychmygus ac yn gallu dangos o leiaf 18 mis o brofiad cynhyrchu, yna anfonwch e-bost ataf i gyda CV, un dudalen yn amlinellu pam mai chi yw’r person cywir ar gyfer y rôl, ac unrhyw gwestiynau: mawgaine@nationaltheatrewales.org Dyddiadau: Rydym yn edrych am ymrwymiad llawn-amser o ddechrau 2016 tan ddiwedd Medi 2016. Byddwn yn ystyried gweithio gyda/o gwmpas ymrwymiadau presennol yn ôl yr angen. Nodwch y rhain wrth anfon eich cais.

Cyflog: £22k - £25k (pro rata) yn unol â phrofiad

Dyddiad cau: dydd Llun 21 Rhagfyr 2015

Cyfweliadau: dydd Mawrth 5 Ionawr 2016

"Being Assistant Producer on Mametz was an invaluable experience which provided me with the opportunity to develop my producing career. Getting to work on a large-scale, site-located production in an innovative and supportive company gave me the confidence to aim for bigger and better in my own projects" 
Sarah Jane Leigh, Assistant Producer / Cynhyrchydd Cynorthwyol, Mametz

 

Views: 1350

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service