ONLY CONNECT LAB PROJECT APRIL 25th -MAY 11th 2012 ABERYSTWYTH ARTS CENTRE

Only Connect Lab is an opportunity for artists in all artforms to create work and develop skills in the latest video and sound live technology. Led by a team of international specialists, Lab members will have access to equipment, skills and ideas to progress their own practise into new cutting-edge areas of sound and vision technology.

Who is it for? Practising artists in video and sound installation, visual artists, performance artists, movement artists, choreographers, designers, technicians, VJs. Whether you’re already working with film or sound, or it’s a new area you’d like to move your work into, the Lab is for you.

What we’ll offer: a shared studio space to experiment and create in; a team of sound and video specialists to guide and advise; equipment – hardware and software; a crucible to develop ideas and/or skills; an event at the close of the Lab.

What you’ll offer: creative ideas and a desire to experiment; an agreed amount of time depending on what you are able to offer; a creative contribution to the work of the Lab.

TThe specialist team consists of: Andre Seir – video and installation artist, Rui Gato – sound installation artist and composer, Joao Garcia Miguel – theatre designer and director

T Only Connect Lab runs for 3 weeks. April 25th – May 11th

Taking part is free and you can discuss with us how long you wish to be involved.

 

We’re looking for 10 people from across all disciplines.<p>To apply to be part of the Only Connect Lab please send a CV (including two people willing to provide a reference about you and your work) and a letter explaining why you would like to be part of the project and
what you would like to contribute by Feb 24th 2012 to;- performing-arts-projects@aber.ac.uk

further information;- 01970 621 512 www.aberystwythartscentre.co.uk>;

A limited number of modest residency bursaries are available - priority will be given to those who are able to be involved for the entire project .If you would like to apply for a bursary please send a short letter explaining why.

www.aberystwythartscentre.co.uk

Cyfle yw Labordy Only Connecti artistiaid yn yr holl ffurfiau celf i greu gwaith a datblygu sgiliau yn y dechnoleg fideo a sain fyw ddiweddaraf.  O dan arweiniad tîm o arbenigwyr rhyngwladol, bydd aelodau’r labordy yn gallu defnyddio offer, sgiliau a syniadau i ddatblygu eu hymarfer eu hunain mewn meysydd newydd arloesol technoleg sain a fideo.

 

Ar gyfer pwy? Artistiaid mewn gosodwaith fideo a sain, artistiaid gweledol,  artistiaid perfformio, artistiaid symudiad, coreograffwyr, dylunwyr, technegwyr, DJs. Os ‘rydych yn gweithio eisoes ym maes ffilm neu sain, neu os ydi hwn yn faes newydd yr hoffech symud i fewn iddo, gall y Labordy fod o fudd i chi.

 

Beth yr ydym yn cynnig:Rhannu gofod stiwdio i arbrofi a chreu; tîm o arbenigwyr sain a fideo i awain a chynghori; offer - caledwedd a meddalwedd;  rhywle i ddatblygu syniadau a/neu sgiliau;  digwyddiad ar ddiwedd cyfnod y Labordy.

 

Beth y byddwch chi’n cynnig:Syniadau creadigol a dymuniad i greu; cyfnod o amser penodol yn dibynnu ar beth y medrwch gyfrannu; cyfraniad creadigol at waith y Labordy.

 

Mae’r tîm arbenigol yn cynnwys: Andre Seir - artist fideo a gosodwaith, Rui Gato - artist gosodwaith sain a chyfansodddwr, Joao Garcia Miguel - dylunydd theatr a chyfarwyddwr.

Mae’r Labordy Only Connect yn rhedeg am 3 wythnos.

                                                           

Gallwch cymryd rhan yn rhad ac am ddim a gallwch drafod gyda ni pa mor hir yr ydych am fod yn                   rhan o’r prosiect.

 

‘                         Rydym yn edrych am 10 o bobl o bob disgyblaeth i gymryd rhan.

I wneud cais i fod yn rhan o’r Labordy Only Connect anfonwch CV (gan gynnwys enwau dau berson a fyddai’n fodlon darparu geirda amdanoch chi a’ch gwaith) a llythyr yn egluro paham yr hoffech gymryd rhan yn y prosiect a beth y medrwch gyfrannu, erbyn Chwefror 24that;-

performing-arts-projects@aber.ac.uk.am fwy o wybodaeth 01970 621 512

www.aberystwythartscentre.co.uk

 

            Mae nifer cyfyng o fwrsariau preswyl cymedrol ar gael - rhoddir blaenoriaeth i’r sawl sy’n gallu bod

            yn  rhan o’r prosiect cyfan. Pe hoffech wneud cais am fwrsari anfonwch lythyr byr yn egluro paham

 

Views: 382

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by sarah anne morton on February 20, 2012 at 3:28

The deadline for this is on February 24th which is creeping up ( next Friday) .It os going to be an amazing experience to work with these guys. 

Comment by sarah anne morton on February 8, 2012 at 11:10

 Hi Matt, Spread the word! It will be amazing !  

Comment by Matt Ball on February 8, 2012 at 6:52

Thanks for posting this it looks like a really great opportunity.

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service