Opportunity - Join our Trustee board | Ymunwch â'n bwrdd Ymddiriedolwyr

Trustee

NoFit State Circus are looking for three to five new Trustees.

If you would like to play a crucial role in shaping the future of the UK’s largest contemporary circus company we would love to hear from you.
Join us!

NoFit State is a critically acclaimed contemporary circus company rooted in Wales and with an international focus.

Our annual touring programme includes professional productions at all scales; from open air and site specific performances to Big Top touring.

Our Community Programme is co-created with our hyper local and extremely diverse communities, and includes a wide range of creative learning and public performance projects and involves hundreds of local people each year.

 

We want to hear from you whether this would be your first Trustee role or whether you already have experience of being on a Board. You don’t have to have been a Trustee before to apply and we will support you with training and mentoring if needed.

As a Trustee you will be responsible for:
Making sure that NoFit State delivers on its purpose and vision and agree the long-term strategy to achieve this.
Ensure that the organisation complies with its governing document, charity law, and all other relevant legislation or regulation.
Ensure effective governance, including having relevant policies and procedures in place.
Actively contributing to Board discussions to define strategic direction, defining goals, and reviewing performance.

More information visit: www.nofitstate.org/en/about/careers-casting

Deadline: 10am, Monday 31 October 2022

Interviews will take place via zoom in weeks commencing 7 and 14 November 2022
Our Annual General Meeting where new Trustees are elected on to the Board takes place in late November.

NoFit State is an Equal Opportunities employer and welcomes applications from all sections of the community.

Please let us know if you need us to make any adjustments during the application or recruitment process and we’ll be happy to support you.  You can contact lizzy@nofitstate.org  or 02921 321 026.

---o-0-o---

Ymddiriedolwyr

NoFit State Circus yn chwilio am rhwng tri a phum Ymddiriedolwr Newydd.

 

Os hoffech chwarae rhan hanfodol yn llunio dyfodol cwmni syrcas cyfoes mwyaf Prydain, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Ymunwch â ni!

 

Mae NoFit State yn gwmni syrcas gyfoes uchel ei barch. Yng Nghymru y mae ei wreiddiau ond mae ganddo fydolwg rhyngwladol.

Mae rhaglen deithiau flynyddol y cwmni’n cynnwys cynyrchiadau proffesiynol bach a mawr; o berfformiadau awyr-agored a safle-benodol  i deithiau Big Top.

Caiff ein Rhaglen Gymunedol ei chyd-greu gyda’n cymunedau lleol iawn ac eithriadol o amrywiol

Mae’r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth eang o brosiectau dysgu creadigol a pherfformio cyhoeddus ac mae cannoedd o bobl leol yn cymryd rhan bob blwyddyn.

 

Hoffem glywed oddi wrthych os mai dyma’r tro cyntaf y byddech yn Ymddiriedolwr neu os oes gennych brofiad eisoes o fod yn aelod o Fwrdd.

A chithau’n Ymddiriedolwr, byddwch yn gyfrifol am:

Sicrhau bod NoFit State yn cyflawni ei ddiben a’i weledigaeth a byddwch yn cytuno ar strategaeth hirdymor i wneud hyn.

Sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â’i ddogfen lywodraethol, cyfraith elusennau, a phob deddfwriaeth neu reoliad perthnasol arall.

Sicrhau llywodraethiant effeithiol, yn cynnwys bod â pholisïau a gweithdrefnau perthnasol yn eu lle.

Cyfrannu at drafodaethau’r Bwrdd i ddiffinio cyfeiriad strategol a nodau, ac adolygu perfformiad.

 

Am fwy o wybodaeth: https://www.nofitstate.org/cy/about/gyrfaoedd-chastio/

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw: 10yb, dydd Llun 31 Hydref 2022

Cynhelir cyfweliadau ar Zoom ar wythnosau yn dechrau 7 a 14 Tachwedd 2022

Cynhelir ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol lle caiff Ymddiriedolwyr newydd eu hethol i’r Bwrdd tua diwedd Tachwedd.

 

Mae Nofit State yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac mae’n croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Os oes arnoch angen fformat gwahanol neu help â’r broses ymgeisio oherwydd anghenion penodol, cysylltwch â lizzy@nofitstate.org neu ffonio 02921 321 026

Views: 101

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service