Opportunity - Participation Director / Cyfleoedd - Cyfarwyddwr Cyfranogiaid

NATIONAL THEATRE WALES (NTW) & WALES MILLENNIUM CENTRE (WMC) ARE LOOKING TO APPOINT A PARTICIPATION DIRECTOR FOR CITY OF THE UNEXPECTED – A CITY WIDE CELEBRATION OF ROALD DAHL’S CENTENARY IN SEPTEMBER 2016

Fixed term, part time, freelance contract from January to September 2016. Full time July - September

Fee: £10,000

This is an opportunity for an ambitious, warm, open, creative individual local to Cardiff/South Wales to come on board for the development and delivery of this ambitious project, a city-wide take over during the weekend of 17 /18 September

Applicants should have experience in directing, acting, choreography or community arts

Responsible to: Associate Producer, NTW & WMC 

JOB DESCRIPTION 

* To undertake local research on behalf of the creative team led by Creative Director Nigel Jamieson

* To compile a database of (and form relationships with) the city's community groups, to include youth and amateur theatres, choirs, schools, sporting organisations, elders groups and enthusiasts of all shapes, sizes, ages and persuasions!

* To set up and facilitate workshop sessions with a wide variety of groups representing the diverse communities of the capital

* To schedule and lead the community events within the project - schools making projects, local artists and makers' contributions, etc

* To interface between NTW, WMC and all project sites

*To administer the participation groups

* To act as an ambassador for the project at key community events and meetings

PERSON SPECIFICATION

* Local to area - strong local knowledge

* Experience / awareness of community arts

* Excellent communication skills across the age spectrum

* Ability to work quickly and under pressure

* Enabling and creative in approach

* Rigorous in research and reporting

* Strong admin skills

* Self-starter, with initiative

* Welsh language skills will be helpful

Please apply by emailing a letter and CV by 5pm on Wednesday 30th September to:

work@nationaltheatrewales.org

Hard copies may also be sent to Participation Director Recruitment at 30 Castle Arcade, Cardiff, CF10 1BW.

Interviews will take place on Monday 12 October

MAE NATIONAL THEATRE WALES (NTW) & CHANOLFAN MILENIWM CYMRU (WMC) YN DYMUNO PENODI CYFARWYDDWR CYFRANOGIAD AE GYFER DINAS YR ANNISGWYL – DATHLIAD LEDLED Y DDINAS O GANMLWYDDIANT ROALD DAHL YM MIS MEDI 2016 

Cytundeb llawrydd tymor sefydlog, rhan amser rhwng Ionawr a Medi 2016. Llawn amser - Gorffennaf - Medi

Ffi: £10,000

Dyma gyfle i unigolyn uchelgeisiol, cyfeillgar, agored a chreadigol sy’n byw yn ardal Caerdydd/De Cymru i ymuno â ni i ddatblygu a chyflwyno’r prosiect uchelgeisiol hwn, fydd yn meddiannu’r ddinas gyfan yn ystod penwythnos 17/18 Medi

Dylai ymgeiswyr feddu ar brofiad mewn cyfarwyddo, actio, coreograffi neu gelfyddydau cymunedol

Yn atebol i’r: Cyfarwyddwr Cyswllt, NTW & WMC

SWYDD DDISGRIFIAD

* Ymgymryd ag ymchwil lleol ar ran y tîm creadigol wedi’i arwain gan y Cyfarwyddwr Creadigol Nigel Jamieson

* Llunio cronfa ddata o grwpiau cymunedol y ddinas a ffurfio perthynas gyda hwy, yn cynnwys theatrau ieuenctid ac amatur, corau, ysgolion, mudiadau chwaraeon, grwpiau henaduriaid a phobl frwd o bob oed, tueddfryd, lliw a llun!

* Sefydlu a hwyluso sesiynau gweithdy gydag amrywiaeth o grwpiau yn cynrychioli cymunedau amrywiol y brifddinas

* Amserlennu ac arwain y digwyddiadau cymunedol yn y prosiect – prosiectau creu gydag ysgolion, cyfraniadau gan artistiaid a gwneuthurwyr lleol ac ati

* Bod yn gyswllt rhwng NTW, WMC a holl safleoedd y prosiect

*Gweinyddu’r grwpiau sy’n cymryd rhan

* Gweithredu fel llysgennad ar gyfer y prosiect mewn digwyddiadau a chyfarfodydd cymunedol allweddol

MANYLDEB Y PERSON

* Yn byw yn yr ardal – gwybodaeth leol gref

* Profiad / ymwybyddiaeth o gelfyddydau lleol

* Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar draws y sbectrwm oed

* Y gallu i weithio’n gyflym ac o dan bwysau

* Yn defnyddio dulliau galluogi a chreadigol

* Trylwyr o ran ymchwil ac adrodd

* Sgiliau gweinyddol cryf

* Yn barod i gychwyn syniadau, ac yn gallu gweithio o’i ben a’i bastwn ei hun

* Byddai sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn ddefnyddiol

Gwnewch gais drwy e-bostio llythyr a CV erbyn 5pm ddydd Mercher 30 Medi i work@nationaltheatrewales.org

Gellir anfon copïau caled hefyd i Recriwtio Cyfarwyddwr Cyfranogiad, 30 Arcêd y Castell, Caerdydd, CF10 1BW.

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Llun 12 Hydref

 

Views: 702

Comments are closed for this blog post

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service