SWYDD WAG \ VACANCY: Perthynas Cwsmeriaid \ Customer Relations | Canolfan Mileniwm Cymru \ Wales Millennium Centre

Fel canolfan genedlaethol i’r celfyddydau yng Nghymru, ein huchelgais yw ‘Creu ysbrydoliaeth i Gymru, Creu argraff ar y Byd’. Mae gan y Ganolfan blatfform cadarn o lwyddiannau ac mae’r swyddi yma’n rhoi cyfle i chi ddod â’ch syniadau, creadigrwydd, angerdd, gwybodaeth a phrofiad i’r Ganolfan.

Dirpwry Reolwr Perthynas Cwsmeriad
Oriau Blynyddol Llawn Amser
Dyddiad Cau: 5 Tachwedd 2018

Cynorthwyo’r Rheolwr Perthynas Cwsmeriaid gyda gweithrediadau dyddiol y Swyddfa Docynnau. I ddatblygu a rheoli Cynorthwywyr Perthyns Cwsmeriaid yn eu swyddogaethau gan sicrhau lefel uchel o ofal a gwasanaeth cwsmer bob amser.

Proffil y Rôl

Cynorthwy-ydd Perthynas Cwsmeriaid (Dwyieithog)
Oriau Blynyddol Llawn Amser ac Rhan Amser
Dyddiad Cau: 5 Tachwedd 2018

Mae deiliad y swydd hon yn gyfrifol am roi gwasanaeth croesawgar, effeithlon, gwybodus a chyfeillgar, gan hyrwyddo Canolfan Mileniwm Cymru a'i gweithgareddau ym mhob cyfrwng. Darparu cymorth gweinyddol i'r Canolfan Gyswllt a datblygu a rheoli defnydd effeithiol o'r system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaida phob dull angenrheidiol arall i wasanaethu ein cwsmeriaid.

Proffil y Rol

www.wmc.org.uk/gyrfaoedd

I ymgeisio, anfonwch CV a llythyr eglurhaol yn y Gymraeg neu’r Saesneg at plsupport@wmc.org.uk

---

As Wales’ national arts centre our vision is to ‘Inspire our Nation and Impress the World’. The Centre has built a very strong platform of success and these role offers the opportunity for you to bring your ideas, creativity, passion, knowledge and experience to the Centre.

Deputy Customer Relations Manager
Annualised Full Time
Closing Date: 05 November 2018

To provide support to the Customer Relations Managers in the daily operations of the Ticket Office. To develop and manage the Customer Relations Assistants in their roles ensuring high levels of customer care and service are given at all times

Role Profile


Bilingual Customer Relations Assistant
Annualised Full Time & Part Time
Closing Date: 05 November 2018

This position is responsible for giving a welcoming, efficient, knowledgeable and friendly service, promoting Wales Millennium Centre and its activities through all means of communication. To provide administrative support to the Contact Centre and develop and manage effective use of Customer Relationship Management system (CRM) and all other tools necessary to provide service to our customers. 

Role Profile

www.wmc.org.uk/careers

To apply, please submit a CV and cover letter in either English or Welsh to
plsupport@wmc.org.uk

Views: 79

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service