Production Manager/Sound Engineer (Fixed Term) - Reolwr Cynhyrchu/Peiriannydd Sain (Cyfnod Penodol)

Hijinx are looking for an experienced Production Manager/Sound Engineer for their Winter/Spring 2019 tour of ‘Into The Light’.

Into The Light is a Hijinx and Teatro La Ribalta (Italy) co-production, in association with Frantic Assembly & in partnership with Danza Mobile (Spain) and the Sherman Theatre.

We’re looking for someone with excellent communication and organisational skills and a commitment to Hijinx’s values.

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all suitably qualified persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation. For insurance purposes, we can only accept applications from those aged 25+. Essential that the successful applicant holds a valid DBS certificate and clean UK driving licence.

The role requires a hands-on approach and duties include, but are not limited to;

 • Working closely with Director Scott Graham and Lighting Designer Andy Purves to create the sound design and re-light the production on tour
 • Liaising with both UK and International tour venues
 • Managing and being present throughout the tour

Essential experience:

 • Operating QLab (or similar)
 • Driving a long-wheel based vehicle

ENGAGEMENT

 • 5 days pre-planning between 17 Jan – 04 Feb
 • Must be available 4-8 Feb to attend rehearsals
 • W/C 11 Feb production/tech week + opening performances at Sherman Theatre
 • UK touring 25 Feb – 10 March (potential to extend till 17 March)

FEE

 • Rehearsals: 10 days @ £250 per day for rehearsal period
 • Tour: 2-3 weeks @ £750 pw + per diem + accommodation

 

Please send CV and cover letter to: ellis.wrightbrook@hijinx.org.uk

Closing dates for applications is: 12 noon on Monday 3 September 2018.

------------------------

Mae Theatr Hijinx yn chwilio am Reolwr Cynhyrchu/Peiriannydd Sain profiadol ar gyfer taith Aeaf/Gwanwyn 2019 o 'Into The Light'.

 

Mae ‘Into The Light’ yn gyd-gynhyrchiad rhwng Hijinx a Theatro La Ribalta (yr Eidal), mewn cydweithrediad â Frantic Assembly ac mewn partneriaeth â Danza Mobile (Sbaen) a Theatr y Sherman.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i werthoedd Hijinx.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unrhyw berson â chymwysterau addas, waeth beth yw ei hil, rhyw, anabledd, crefydd/cred, cyfeiriadedd rhywiol. At ddibenion yswiriant, gallwn dderbyn ceisiadau gan rai sy’n 25+ oed yn unig. Mae’n hanfodol bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus dystysgrif DBS ddilys a thrwydded yrru lân yn y DU.

Mae'r rôl yn gofyn am ddull ymarferol o weithredu ac mae’r dyletswyddau'n cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Scott Graham a'r Cynllunydd Goleuadau Andy  Purves i greu'r dyluniad sain ac ail-oleuo'r cynhyrchiad ar daith
 • Cysylltu â lleoliadau’r daith yn y DU ac yn Rhyngwladol
 • Rheoli a bod yn bresennol trwy gydol y daith

Profiad hanfodol:

 • Gweithredu QLab (neu debyg)
 • Gyrru cerbyd olwyn hir

 

SWYDD 

 • 5 diwrnod yn cynllunio ymlaen llaw rhwng 17 Ionawr - 04 Chwefror
 • Rhaid bod ar gael rhwng 4-8 Chwefror i fynychu ymarferion
 • Wythnos yn dechrau 11 Chwefror: wythnos gynhyrchu/tech + pherfformiadau agoriadol yn Theatr y Sherman
 • Teithio yn y DU 25 Chwefror - 10 Mawrth (posibilrwydd o ymestyn tan 17 Mawrth)

 

FFIOEDD 

 • Ymarferion: 10 diwrnod @ £250 y dydd ar gyfer cyfnod ymarfer
 • aith: 2-3 wythnos @ £750 yr wythnos + fesul diwrnod + llety 

Os gwelwch yn dda, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at: ellis.wrightbrook@hijinx.org.uk

Y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau yw: 12 canol dydd ar ddydd Llun 3 Medi 2018.

 

Views: 141

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service