Assistant Stage Manager

Location: Tenby

 

Dates:

28th August - 16th September

 

Rate: £535 per week

 

We are looking for an Assistant Stage Manager to join our SM team for a site specific, outdoor production in Tenby this autumn, 'The Tide Whisperer'.

 

Essential

Experience working in professional theatre

Experience of ASM work

Working knowledge of H&S

Excellent communication skills, both oral and written

 

Desirable

Experience working on shows in non-traditional settings

Knowledge of the local community - Tenby or surroundings.

Experience of working in Wales

Fluent Welsh Language

Full Clean Driving Licence

 

Personal Attributes

Ability to problem solve in time constrained situations; aiming to implement creative solutions

Commitment to team working (Large and small)

Ability to work independently and show initiative

Positive work ethic; especially when working under pressure

Highly motivated, able to manage a workload and prioritise tasks

Commitment to good practices, sustainability and accessibility

 

To apply please send a CV along with a cover letter of no more than 1 side of A4, outlining why you think you are suitable for the role. Please send these by email to fionacurtis@nationaltheatrewales.org by 11/4/18 at 12noon.

Please also fill out the Equal Opportunities link: https://goo.gl/forms/ioVK4wY3DDKXQ02Z2 and tell us you have done so in your email.

We will be shortlisting and arranging interviews for the 19/4/18

 

 

 

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol

 

Lleoliad

Dinbych-y-pysgod

 

Dyddiadau

28 Awst - 16 Medi

 

Cyfradd £535 yr wythnos

 

Rydym yn chwilio am Reolwr Cyfnod Cynorthwyol i ymuno â'n tîm Rheoli Llwyfan ar gyfer cynhyrchiad awyr agored safle benodol yn Ninbych-y-pysgod yr hydref hwn.

 

Hanfodol

Profiad o weithio mewn theatr broffesiynol

Profiad o waith Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol

Gwybodaeth weithredol o Iechyd a Diogelwch

Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig

 

Dymunol

Profiad o weithio ar sioeau mewn lleoliadau annhraddodiadol

Gwybodaeth o'r gymuned leol - Dinbych-y-pysgod neu’r cyffiniau.

Profiad o weithio yng Nghymru

Rhugl yn y Gymraeg

Trwydded Yrru Lân Lawn

 

Nodweddion Personol

Y gallu i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd lle mae amser yn brin; gan anelu at weithredu atebion creadigol

Ymrwymiad i weithio mewn tîm (mawr a bach)

Y gallu i weithio'n annibynnol ac yn ôl eich cymhelliant eich hun.

Ethig gwaith cadarnhaol; yn enwedig wrth weithio dan bwysau

Yn llawn cymhelliant, yn gallu rheoli llwyth gwaith a blaenoriaethu tasgau

Ymrwymiad i arferion da, cynaliadwyedd a hygyrchedd

 

 

I wneud cais, anfonwch CV ynghyd â llythyr eglurhaol o ddim mwy na 2 ochr A4, gan amlinellu pam rydych chi'n meddwl eich bod chi'n addas ar gyfer y rôl. Anfonwch y rhain trwy e-bost i fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn 11/4/18, 12:00.

Hefyd, llenwch y linc Cyfle Cyfartal a dywedwch wrthym eich bod wedi gwneud hynny yn eich e-bost.

Byddwn yn llunio rhestr fer ac yn trefnu cyfweliadau ar gyfer yr wythnos yn dechrau 19/4/18

 

https://goo.gl/forms/ioVK4wY3DDKXQ02Z2

 

Views: 391

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service