National Theatre Wales are recruiting:

NHS70: Love Letters to the NHS

 

Stage Manager (various roles)

Stage Manager 1 - LL1 and LL4 - 18th June - 29th July

Stage Manager 2 - LL2 and LL5 - 18th June - 29th July

Stage Manager 3 - LL3 - 25th June - 15th July

 

Locations

Across Wales (Relocation or Commuting Allowance paid as appropriate)

 

Rate - £610 per week

 

We are looking for a number of Stage Managers to work with us on a high-profile production that will be seen across Wales in July 2018, as part of NTW’s NHS70 Season, Love Letters to the NHS.

 

Essential

At least 2 years professional Experience working in professional theatre

Experience of DSM / Book work

Proven ability to create and maintain positive working relationships with Director and creative team

Understanding of Qlab

Working knowledge of H&S

Experience working on shows in non-traditional settings

Excellent communication skills, both oral and written

Full Clean Driving Licence

 

Desirable

Experience of Company Management

Experience touring in Wales

Fluent Welsh Language

Experience of working on one-actor shows

Experience working with high profile artists

Experience of working on new writing

 

Personal Attributes

Ability to problem solve in time constrained situations; aiming to implement creative solutions

Commitment to team working (Large and small)

Ability to work independently and show initiative

Positive work ethic; especially when working under pressure

Highly motivated, able to manage a workload and prioritise tasks

Commitment to good practices, sustainability and accessibility

A passion for the Theatre

 

We encourage applications from all sections of the community and in particular those which are currently under-represented at NTW, including people of colour and disabled candidates.

 

To apply please send a CV along with a cover letter of no more than 2 side of A4, outlining why you think you are suitable for the role. Please also state which dates/position you are available for. Please send these by email to fionacurtis@nationaltheatrewales.org by 12:00 on 14/3/18.

Please also fill out the Equal Opportunities link https://goo.gl/forms/CxmLrU8Q7mA2TrpE3  and tell us you have done so in your email.

 

We will be shortlisting and arranging interviews for the 21/3/18.

------------------------------------------------

Mae National Theatre Wales yn recriwtio:

NHS70: Love Letters to the NHS

 

Rheolwr Llwyfan  (amryw rolau)

Rheolwr Llwyfan 1 - LL1 a LL4 - 18 Mehefin - 29 Gorffennaf

Rheolwr Llwyfan 2 - LL2 a LL5 - 18 Mehefin - 29 Gorffennaf

Rheolwr Llwyfan 3 - LL3 - 25 Mehefin - 15 Gorffennaf

 

Location

Ledled Cymru (Telir Lwfans Adleoli neu Gymudo fel y bo'n briodol)

 

Cyfradd - £610

 

Rydym yn chwilio am nifer o Reolwyr Llwyfan i weithio gyda ni ar gynhyrchiad proffil uchel a welir ledled Cymru ym mis Gorffennaf 2018, fel rhan o Dymor NHS70 NTW, Love Letters to the NHS.

 

Hanfodol

O leiaf 2 flynedd o brofiad proffesiynol yn gweithio mewn theatr broffesiynol

Profiad o waith Dirprwy Reolwr Llwyfan/Llyfr

Gallu profedig i greu a chynnal perthynas waith gadarnhaol gyda Chyfarwyddwr a thîm creadigol

Dealltwriaeth o Qlab

Gwybodaeth weithredol o Iechyd a Diogelwch

Profiad o weithio ar sioeau mewn lleoliadau annhraddodiadol

Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig

Trwydded Yrru Lân Lawn

 

Dymunol

Profiad o Reoli Cwmni

Profiad o deithio yng Nghymru

Rhugl yn y Gymraeg

Profiad o weithio ar sioeau un actor

Profiad o weithio gydag artistiaid proffil uchel

Profiad o weithio ar ysgrifennu newydd

 

Nodweddion Personol

Y gallu i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd lle mae amser yn brin; gan anelu at weithredu atebion creadigol

Ymrwymiad i weithio mewn tîm (mawr a bach)

Y gallu i weithio'n annibynnol ac yn ôl eich cymhelliant eich hun.

Ethig gwaith cadarnhaol; yn enwedig wrth weithio dan bwysau

Yn llawn cymhelliant, yn gallu rheoli llwyth gwaith a blaenoriaethu tasgau

Ymrwymiad i arferion da, cynaliadwyedd a hygyrchedd

Angerdd dros y Theatr

Rydym yn annog ceisiadau o bob rhan o'r gymuned ac yn arbennig y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd yn NTW, gan gynnwys pobl o liw a phobl anabl.

 

I wneud cais, anfonwch CV ynghyd â llythyr eglurhaol o ddim mwy na 2 ochr A4, gan amlinellu pam rydych chi'n meddwl eich bod chi'n addas ar gyfer y rôl. Nodwch hefyd ar gyfer pa ddyddiadau/swydd yr ydych ar gael. Anfonwch y rhain trwy e-bost i fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn 12:00, 14/3/18.

 

Hefyd, llenwch y linc Cyfle Cyfartal a dywedwch wrthym eich bod wedi gwneud hynny yn eich e-bost.

https://goo.gl/forms/CxmLrU8Q7mA2TrpE3  

 

Byddwn yn llunio rhestr fer ac yn trefnu cyfweliadau ar gyfer yr wythnos yn dechrau 21/3/18.

 

Views: 322

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service