National Theatre Wales are recruiting:

Technical Stage Manager

 

‘Peggy’s Song’ Autumn Tour 2019

 

Dates

9th September until 13th October 2019

 

Locations

Across South Wales

 

Rate

£610 per week (PAYE)

 

We are looking for hard working, Technical Stage Manager to work with us on ‘Peggy’s Song’, written by Kath Chandler and directed by Phil Clark. After its premier during NHS70 in July 2018, NTW are taking this wonderful show out on the road again.

The ideal candidate would be someone who is adaptable to various situations and able to problem solve in different technical disciplines, most notably sound and lighting.

 

Essential

Experience working in professional theatre and/or events

Solid working knowledge of sound and lighting

Experience setting up and operating sound and lighting desks

Understanding of Qlab

Working knowledge of H&S

Ability to read CAD plans

Experience of touring  

Excellent communication skills, both oral and written

Full Clean Driving Licence

Confident driving a long wheel based van

 

Desirable

At least 3 years professional experience in theatre and/or events

Ability to program and fault find Qlab

Fluent Welsh Language

Drawing and using CAD software (Ideally Autocad or Vectorworks)

 

Personal Attributes

Ability to problem solve in time constrained situations; aiming to implement creative solutions

Commitment to team working (Large and small)

Ability to work independently and show initiative

Positive work ethic; especially when working under pressure

Highly motivated, able to manage a workload and prioritise tasks

Commitment to good practices, sustainability and accessibility

 

We encourage applications from all sections of the community and in particular those which are currently under-represented at NTW, including people of colour and disabled candidates.

 

To apply please send a CV along with a cover letter of no more than 2 side of A4, outlining why you think you are suitable for the role. Please send these by email FAO David Evans to work@nationaltheatrewales.org by 12:00 on 11/7/19, quoting ‘Technical Stage Manager’ in the subject heading.

 

Please also fill out the Equal Opportunities link https://forms.gle/Lb24BF5JRmBN2iEv7 and tell us you have done so in your email.

 

We will be shortlisting and arranging meetings for the 16/7/19

 

 

Mae National Theatre Wales yn recriwtio:

Rheolwr Llwyfan Technegol

 

Taith Hydref 'Peggy's Song' 2019

 

Dyddiadau

9fed Medi tan 13eg Hydref 2019

 

Lleoliadau

Ar draws De Cymru

 

Cyfradd

£610 yr wythnos (TWE)

 

Rydym yn chwilio am Reolwr Llwyfan Technegol gweithgar i weithio gyda ni ar 'Peggy's Song', wedi'i hysgrifennu gan Kath Chandler a'i chyfarwyddo gan Phil Clark. Ar ôl ei pherfformiad cyntaf yn ystod NHS70 ym mis Gorffennaf 2018, mae NTW yn mynd â'r sioe wych hon allan ar y ffordd eto.

Byddai'r ymgeisydd delfrydol yn rhywun sy'n gallu addasu i sefyllfaoedd amrywiol ac yn gallu datrys problemau mewn disgyblaethau technegol gwahanol, yn enwedig sain a goleuo.

 

Hanfodol

Profiad o weithio mewn theatr broffesiynol a/neu ddigwyddiadau

Gwybodaeth ymarferol gadarn o sain a goleuadau

Profiad o osod a gweithredu desgiau sain a goleuadau

Dealltwriaeth o Qlab

Gwybodaeth ymarferol o Iechyd a Diogelwch

Gallu darllen cynlluniau CAD

Profiad o deithio. 

Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig

Trwydded yrru lawn a glân

Yn hyderus yn gyrru fan olwyn hir

 

Dymunol

O leiaf 3 blynedd o brofiad proffesiynol mewn theatr a/neu ddigwyddiadau

Y gallu i raglennu datrys namau gyda Qlab

Rhugl yn y Gymraeg

Lluniadu a defnyddio meddalwedd CAD (yn ddelfrydol Autocad neu Vectorworks)

 

Priodoleddau Personol

Y gallu i ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd lle mae amser yn brin; gan anelu at weithredu atebion creadigol

Ymrwymiad i weithio mewn tîm (mawr a bach)

Y gallu i weithio'n annibynnol ac yn ôl eich cymhelliant eich hun.

Ethig gwaith cadarnhaol; yn enwedig wrth weithio dan bwysau

Yn llawn cymhelliant, yn gallu rheoli llwyth gwaith a blaenoriaethu tasgau

Ymrwymiad i arferion da, cynaliadwyedd a hygyrchedd 

 

Rydym yn annog ceisiadau o bob rhan o'r gymuned ac yn arbennig y rhai sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd yn NTW, gan gynnwys pobl groendywyll a phobl anabl.

 

I wneud cais, anfonwch CV ynghyd â llythyr eglurhaol o ddim mwy na 2 ochr A4, gan amlinellu pam rydych chi'n meddwl eich bod chi'n addas ar gyfer y rôl. Anfonwch y rhain trwy e-bost at sylw David Evans i  work@nationaltheatrewales.org erbyn 12:00 ar 11/7/19.

 

Llenwch y ddolen Cyfle Cyfartal hefyd  https://forms.gle/Lb24BF5JRmBN2iEv7

a dywedwch wrthym eich bod wedi gwneud hynny yn eich e-bost.

 

Byddwn yn llunio rhestr fer ac yn trefnu cyfarfodydd ar gyfer 16/7/19

 

 

 

 

Views: 81

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service