Roald Dahl School Workshop Opportunities!

We are delighted to be able to offer workshops to primary and secondary schools throughout Wales, which will feed into our fantastic Roald Dahl event in September.  Please see details below and if you are a teacher or youth group leader and you would be interested in booking a workshop, please do get in touch.

Summer Term participation opportunity for years 5 and 6.

FREE art workshop with literacy links, delivered by professional artists.

City of the Unexpected
17 & 18 September 2016

Imagine a city transformed and seen through the eyes of Roald Dahl. 

Inspired by Dahl’s magical, transformative imagination, for 48 hours Cardiff will become a place where reality will cease to behave as one would expect, and where the laws of physics, logic and the predictable will give way to the laws of the imagination and the unexpected.

Dahl’s imagination has touched generations; part of growing up, part of bed times, childhoods, relationships and development of imaginations.  It is thus fitting that the weekend celebration of his birth in Cardiff, will involve one of the most ambitious mobilisations of the inhabitants of a city ever attempted, together transforming it into a place that will unlock the child in everyone and create a city of wonder and surprise. 

Featuring extraordinary designs and a cast of over 10,000 people led by a creative team from around the world, City of the Unexpected will include large scale staged set pieces as well as flash mobs and the cast hidden across the city, waiting to intervene on reality in the most unexpected of ways.

It will take place in Cardiff’s Streets and public spaces, shops and arcades, iconic buildings, public institutions and parks and everyone can be part of this extraordinary weekend.

 

The Sleeping Beauty Pheasant Plan

Danny, Champion Of The World and his father pull off the most daring plan when they poach 200 pheasants in one night by feeding them raisins stuffed with sleeping pills.

For City of the Unexpected, sleeping pheasants will magically appear all around Bute Park.  Then there will then begin a Great PheasantHunt, to help Danny and his father bring the pheasants to our Special Extra Large Poacher's Model Pram before Mr Hazell finds them.

We are going to need a lot of pheasants; can you help make them for us?

 

How does this work? 

Read Chapter 10, 'The Great Shooting Party' and Chapter 11, 'The Sleeping Beauty' with your pupils. You may also wish to look at Chapter 19, 'Rockabye Baby.'

We will then send you a visual artist to deliver a 2hr pheasant-making workshop in your school.  All materials will be provided. Artists will all have full DBS checks.

There are a limited number of workshops available and spaces will be provided on a first come, first served basis.

If your school wishes to book a pheasant workshop, please contact naomichiffi@nationaltheatrewales.org

Cyfle i flynyddoedd 5 a 6 gymryd rhan yn ystod Tymor yr Haf. 

Gweithdy celf AM DDIM gyda chysylltiadau llythrennedd, wedi’i gynnal gan artistiaid proffesiynol.

City of the Unexpected
 17 a 18 Medi 2016

Dychmygwch ddinas wedi’i thrawsnewid gan weledigaeth Roald Dahl. 

Gan gymryd ysbrydoliaeth o ddychymyg hudolus, trawsnewidiol Roald Dahl, bydd ein cysylltiad â realiti’n cael ei throi wyneb ei waered am benwythnos yng Nghaerdydd, gyda deddfau ffiseg, rhesymeg a’r rhagweladwy’n cael eu disodli gan ddeddfau’r dychymyg a’r annisgwyl.

Mae dychymyg Dahl wedi ysbrydoli cenedlaethau; mae’n rhan o’n magwraeth, o’n hamseroedd gwely, ein plentyndod, ein perthnasau a datblygiad ein dychymyg. Mae’n addas felly bod y dathliad yma yn cynnwys un o’r ysgogiadau mwyaf uchelgeisiol o breswylwyr dinas erioed, gan weithio gyda’n gilydd i drawsffurfio’r ddinas yn lle bydd yn datgelu’r plentyn ym mhob un ohonom a chreu dinas llawn rhyfeddod a sypreis. 

Gyda dylunio rhagorol a chast o dros 10,000 o bobl wedi’u harwain gan dîm creadigol o bedwar ban y byd, bydd City of the Unexpected yn cynnwys darnau wedi’u llwyfannu ar raddfa fawr ynghyd â flachdyrf a chast wedi’u cuddio ym mhob twll a chornel o’r ddinas, yn aros i darfu ar y cyhoedd mewn ffyrdd hynod o annisgwyl.

Bydd City of the Unexpected yn meddiannu strydoedd ac ardaloedd cyhoeddus Caerdydd, siopau ac arcêds, adeiladau eiconig, sefydliadau cyhoeddus a pharciau, er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu bod yn rhan o’r penwythnos anhygoel yma.

Ffesantod Huwcyn Cwsg

Mae Danny Pencampwr y Byd a’i dad yn llwyddo i botsio 200 o ffesantod dros un noson drwy fwydo reisins wedi’u llenwi â phils cysgu.

Ar gyfer City of the Unexpected, bydd ffesantod cwsg yn ymddangos yn sydyn iawn o amgylch Bute Park.  Bydd Helfa Fawr Ffesantod yn dilyn, i helpu Danny a’i dad gasglu’r ffesantod i’n

pram anferthol arbennig i botsiwrs cyn bod Mr Hazell yn eu ffeindio. 

Bydd angen llawer o ffesantod arnon ni; ydych chi’n gallu helpu ni i greu nhw?

 

Sut fydd hyn yn gweithio? 

Darllenwch Pennod 10, 'Y Criw Saethu Mawr' a Phennod 11, 'Huwcyn Cwsg' gyda’ch disgyblion. Mae’n bosib byddwch chi eisiau edrych ar Bennod 19, 'Cysga di fy Mhlentyn Tlws' yn ogystal.

Byddwn wedyn anfon artist weledol atoch chi i gynnal gweithdy 2 awr i greu ffesantod yn eich ysgol.  Bydd deunyddiau’n cael eu darparu i chi a’r artisitiaid wedi’u craffu gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae nifer cyfyngedig o weithdai sydd ar gael, a bydd lleoliadau’n cael eu detholi ar sail cyntaf i’r felin.

Os yw eich ysgol eisiau archebu gweithdy ffesant, cysylltwch â naomichiffi@nationaltheatrewales.org

Views: 250

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service