SEEKING USHERS for NTW's next production...

We are recruiting!

 

Paid roles: Ushers for The Insatiable, Inflatable Candylion

 

We are looking for friendly and reliable Ushers for National Theatre Wales’s upcoming Christmas production The Insatiable, Inflatable Candylion in Cardiff, at the SWALEC stadium. The production will be fun and fast and aims to be a great alternative Christmas Adventure. The Front of House Ushers will need to bring energy and precision to the role. This is a fantastic opportunity to be part of a brilliant production working with highly experienced professionals.

 

Job Specification / Main Tasks:

 • Working as part of a team of Ushers and Front of House Staff to ensure the smooth running of the performance
 • Looking after the health, safety and comfort of audience
 • Move audience around the performance space during the performance
 • Performing general duties – such as clearing litter from performance space and ensuring the FOH areas are accessible and ready for the public
 • Assisting any audience members with additional access needs
 • Selling merchandise (where appropriate)
 • Assisting Box office staff (where appropriate)
 • Participating in regular evacuation procedure drills

 

Training:

National Theatre Wales is facilitating 3 days of specialist training available to all Ushers, delivered by Rubicon Security - (unpaid) on 8/9/10 December. The training includes:

 • First Aid Qualification
 • Fire Safety Training
 • Conflict and Crowd Management
 • Theatre Front Of House Management Training

The course will equip Ushers with additional skills and knowledge that will ensure the smooth running of the production and we are excited to be able to offer this for free.

The training is not compulsory but is highly recommended.

 

Please note:

 • The number of hours worked per show would be approximately 4 hours.
 • The rate of pay is £8 per hour
 • You must be 18+ to apply
 • We prefer applications from those that can commit to the whole run of shows
 • We welcome applications from candidates who have experience in customer service and front facing roles and an interest in theatre.
 • All shifts start approx. 1.5 hours before the show time – ie. 5.30pm for a 7pm show.

 

DATES:

Tuesday 8th – Thursday 10th (inclusive) – FOH Training Days (unpaid)

Friday 11th December – Rehearsal day with Ushers – 10am – 10pm TBC

Saturday 12th December – Dress Rehearsal @ 2pm

Monday 14th December – Dress Rehearsal @ 7pm

Tuesday 15th December – TEAM Social / Open Dress Rehearsal @ 7pm

Wednesday 16th December – Preview @ 7pm

Thursday 17th December – Press Night @ 7pm

Friday 18th December – Show @ 9pm

Saturday 19th December – Show @ 2pm and Show @ 7pm

Monday 21st December – Show @ 2pm and Show 7pm

Tuesday 22nd December – Show @ 2pm

Wednesday 23rd December – Show @ 2pm and Show @ 7pm

Thursday 24th December – Show @ 2pm

Saturday 26th December – Show @ 5pm

Monday 28th December – Show @ 2pm

Tuesday 29th December – Show @ 2pm and Show @ 7pm

Wednesday 30th December – Show @ 2pm

Thursday 31st December – Show @ 2pm

Friday 1st January – Show @ 9pm

Saturday 2nd January – Show @ 2pm and Show @ 7pm

 

How to apply:

Please send a covering letter stating why you would like to take on this role and what customer service experience you have that would enable you to excel in this role, and your C.V to fionacurtis@nationaltheatrewales.org by 5pm on Friday 30th October 2015.

 

Read more about the show here: https://www.nationaltheatrewales.org/insatiable-inflatable-candylion

----------------------------------------------------------

 

Rydym yn recriwtio!

 

Rolau â thâl: Tywyswyr ar gyfer The Insatiable, Inflatable Candylion

 

Rydym yn edrych am dywyswyr cyfeillgar a dibynadwy ar gyfer cynhyrchiad Nadolig National Theatre Wales, The Insatiable, Inflatable Candylion  yng Nghaerdydd, yn stadiwm SWALEC. Bydd y cynhyrchiad yn hwyliog ac yn gyflym, â’r bwriad yw cynnig antur Nadoligaidd amgen ardderchog! Bydd angen i’r Tywyswyr Blaen Tŷ ddod ag egni a chywirdeb i’r rôl. Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o gynhyrchiad ardderchog gan weithio gyda phobl broffesiynol hynod brofiadol.

 

Manyleb y Swydd / Prif Dasgau:

 • Gweithio fel rhan o dîm o dywyswyr a Staff Blaen Tŷ i sicrhau bod y perfformiad yn rhedeg yn hwylus
 • Edrych ar ôl iechyd, diogelwch a chysur y gynulleidfa
 • Symud y gynulleidfa o gwmpas y gofod perfformio yn ystod y perfformiad
 • Gwneud dyletswyddau cyffredinol – fel clirio sbwriel o’r gofod perfformio a sicrhau bod yr ardaloedd Blaen Tŷ yn hygyrch ac yn barod i’r cyhoedd
 • Cynorthwyo unrhyw aelodau o’r gynulleidfa ag anghenion mynediad ychwanegol
 • Gwerthu nwyddau (lle y bo’n briodol)
 • Cynorthwyo staff y Swyddfa Docynnau (lle y bo’n briodol)
 • Cymryd rhan mewn ymarferion gweithdrefnau gwacáu rheolaidd

 

Hyfforddiant:

Mae National Theatre Wales yn hwyluso 3 diwrnod o hyfforddiant arbenigol fydd ar gael i bob Tywyswr, a gynhelir gan Rubicon Security - (di-dâl) ar 8/9/10 Rhagfyr. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys:

 • Cymhwyster Cymorth Cyntaf
 • Hyfforddiant Diogelwch Tân
 • Rheoli Anghydfodau a Chynulleidfaoedd
 • Hyfforddiant Rheoli Blaen Tŷ Theatr

Bydd y cwrs yn rhoi sgiliau a gwybodaeth ychwanegol i Dywyswyr fydd yn sicrhau bod y cynhyrchiad yn rhedeg yn hwylus ac rydym yn falch i allu cynnig hyn am ddim.

Nid yw’r hyfforddiant yn orfodol ond fe’i argymhellir.

 

Sylwer:

 • Nifer yr oriau gwaith ar gyfer pob sioe fyddai tua 4 awr.
 • Y tâl yw £8 yr awr
 • Rhaid i chi fod yn 18+ i wneud cais
 • Byddai’n well gennym dderbyn ceisiadau gan y rheini all ymrwymo i weithio yn ystod pob sioe
 • Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â phrofiad mewn gwasanaeth cwsmeriaid a rolau rheng flaen, a diddordeb yn y theatr.
 • Mae’r holl shifftiau yn dechrau tua 1.5 awr cyn amser y sioe – h.y. 5.30pm ar gyfer sioe 7pm.

 

DYDDIAD:

Mawrth 8fed – Iau 10fed Rhagfyr (cynhwysol) – Diwrnodau Hyfforddiant Blaen Tŷ (di-dâl)

Gwener 11eg Rhagfyr – Diwrnod Ymarfer gyda Thywyswyr – 10am – 10pm i’w gadarnhau

Sadwrn 12fed Rhagfyr – Ymarfer Gwisg @ 2pm

Llun 14eg Rhagfyr – Ymarfer Gwisg @ 7pm

Mawrth 15fed Rhagfyr – Digwyddiad Cymdeithasol TEAM / Ymarfer Gwisg Agored @ 7pm

Mercher 16eg Rhagfyr – Rhagddangosiad @ 7pm

Iau 17eg Rhagfyr – Noson y Wasg @ 7pm

Gwener 18fed Rhagfyr – Sioe @ 9pm

Sadwrn 19eg Rhagfyr – Sioe @ 2pm a Sioe @ 7pm

Llun 21ain Rhagfyr – Sioe @ 2pm a Sioe 7pm

Mawrth 22ain Rhagfyr – Sioe @ 2pm

Mercher 23ain Rhagfyr – Sioe @ 2pm a Sioe @ 7pm

Iau 24ain Rhagfyr – Sioe @ 2pm

Sadwrn 26ain Rhagfyr – Sioe @ 5pm

Llun 28ain Rhagfyr – Sioe @ 2pm

Mawrth 29ain Rhagfyr – Sioe @ 2pm a Sioe @ 7pm

Mercher 30ain Rhagfyr – Sioe @ 2pm

Iau 31ain Rhagfyr – Sioe @ 2pm

Gwener 1af Ionawr – Sioe @ 9pm

Sadwrn 2il Ionawr – Sioe @ 2pm a Sioe @ 7pm

 

Sut i wneud cais:

Anfonwch lythyr eglurhaol yn nodi pam y byddech yn hoffi ymgymryd â’r rôl hon a pha brofiad o wasanaeth cwsmeriaid sydd gennych a fyddai’n eich galluogi i ragori yn y rôl, a’ch CV at fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn 5pm ddydd Gwener 30ain Hydref 2015.

 

Darllenwch fwy am y Sioe yma: https://www.nationaltheatrewales.org/insatiable-inflatable-candylion

 

Views: 836

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service