Session note: What do we want from a theatre festival, as makers audiences and as a community

What is the name of the person who called the session?
Alice Downing

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

Lots of fab people, I didn’t get everyones names I'm sorry!

Tasha borton
Pete
Jennifer
Claire bottomly
And more!

( we combined with people wanting to make a west wales fringe fest half way through the discussion)

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions, recommendations for actions to take, contact details of relevant people / organisations etc)

A safe place for experiment and failure.
Safe financially NOT as in free from criticism.

A place for development
Opportunity for collaboration

Is Cardiff fringe insular? – look outwards.
LINKS BEYOND – west and north wales

A celebration of welsh work, making arts in wales recognised on a wider platform.
Engage with non-arts communities – be in venues that pull in these people.
Improved marketing to expand audiences – creating exposure. Digital exposure, before and after the process. More social media presence.

What is ‘fringe’?

Hold conversations between artists and audiences for development.

Financial accessibility.

Create a whole experience, not just people attending for one show.

Tap into existing cultural events.

Variety!

LINKS WITH THE REST OF WALES.
CO-OPS with other arts events. A wales fringe fest that pops up in different regions?
Awards that promotes and support the touring of shows.

Make volunteering easy and accessible – volunteer register – conversation with the 3rd sector

Make it accessible.

Development of welsh language work?

For anyone reading this – there IS a Cardiff fringe theatre festival currently in development. Please give us a google and get in touch if you want to be involved ALSO if you know it exists and have ways you want us to do better, be better – please tell us, we want to learn.

Rhai syniadau ynghylch cofnodi eich sesiwn

Beth yw teitl eich sesiwn?

Beth ydym ei eisiau gan ŵyl theatr, fel crewyr, cynulleidfaoedd ac fel cymuned

Beth yw enw'r person a alwodd y sesiwn?
Alice Downing


Pwy ddaeth i'r sesiwn? (Gallwch basio'r darn hwn o bapur o gwmpas a gofyn i bobl ysgrifennu eu henwau arno.)

Llawer o bobl hyfryd, ces i ddim enwau pawb mae'n ddrwg 'da fi!

Tasha Borton
Pete
Jennifer
Claire Bottomly
A mwy!

(daethom ynghyd â phobl sydd eisiau creu gŵyl ymylol Gorllewin Cymru hanner ffordd trwy'r drafodaeth)

Crynodeb o'r drafodaeth: (Nodiadau, syniadau, cwestiynau, casgliadau, argymhellion ar gyfer camau i'w cymryd, manylion cyswllt pobl/sefydliadau perthnasol ac ati)


DS - Cyhoeddir yr adroddiad hwn ar wefan NTW (gan gynnwys unrhyw gyfeiriadau e-bost a manylion cyswllt yr ydych yn eu cynnwys ynddo). Os hoffech chi i NTW drosglwyddo unrhyw gwestiynau y cânt am yr adroddiad hwn, nodwch eich cyfeiriad e-bost yma (ni fydd eich cyfeiriad yn cael ei gyhoeddi na'i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall).

Lle diogel i arbrofi a methu.
Diogel yn ariannol NID rhydd rhag beirniadaeth.

Lle i ddatblygu
Cyfle i gydweithio

Ydy gweithgareddau ymylol Caerdydd yn ynysol? – edrych tua'r tu allan.
CYSYLLTIADAU Y TU HWNT – gorllewin a gogledd Cymru

Dathliad o waith Cymreig, gan gynyddu cydnabyddiaeth o'r celfyddydau yng Nghymru ar lwyfan ehangach.
Ennyn diddordeb cymunedau nad ydynt yn y celfyddydau - bod mewn lleoliadau sy'n tynnu'r bobl hyn i mewn.
Gwella marchnata i ehangu cynulleidfaoedd - creu amlygiad. Bod yn amlwg yn ddigidol, cyn ac ar ôl y broses. Mwy o bresenoldeb mewn cyfryngau cymdeithasol.

Beth yw 'ymylol'?

Cynnal sgyrsiau rhwng artistiaid a chynulleidfaoedd er mwyn datblygu.

Hygyrchedd ariannol.


Creu profiad cyffredinol, nid pobl sy'n mynd i un sioe yn unig.

Manteisio ar ddigwyddiadau diwylliannol sydd eisoes yn bodoli.

Amrywiaeth!


CYSYLLTIADAU GYDA GWEDDILL CYMRU.
CYDWEITHFEYDD gyda digwyddiadau celfyddydau eraill. Gŵyl ymylol Cymru sy'n ymddangos mewn rhanbarthau gwahanol?
Dyfarniadau sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi sioeau teithiol.

Gwneud gwirfoddoli'n hawdd ac yn hygyrch - cofrestr wirfoddolwyr - sgwrs gyda'r 3ydd sector

Gwneud e'n hygyrch.


Datblygu gwaith Cymraeg?


I unrhyw un sy'n darllen hwn - MAE gŵyl theatr ymylol Caerdydd yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Chwiliwch amdanom ni a chysylltwch â ni os ydych eisiau cymryd rhan HEFYD os ydych yn gwybod ei bod yn bodoli a bod gennych ffyrdd rydych eisiau i ni wneud yn well, bod yn well - dywedwch wrthym, rydym eisiau dysgu.

Views: 106

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service