We're recruiting! National Theatre Wales TEAM Associate / Rydym yn recriwtio! Gweithiwr Cyswllt TEAM National Theatre Wales

National Theatre Wales TEAM Associate

Salary: Fee 3K based on 30 days. This fixed term, part time 6-month contract, from October 2016 to March 2017.

NTW are seeking a TEAM Associate to represent us across Ceredigion and Pembrokeshire.

This role would involve coordinating and supporting a range of TEAM activity, recruiting new members, creating new networks and promoting NTW.

We’re looking for someone with experience of arts or similar work in a community context, a good local knowledge, exceptional organisational skills and with a solid understanding of NTW’s approach to working with communities.

TEAM is NTW’s approach to engagement. An approach which places communities firmly at the centre of our vision. It is an international network that feeds into NTW at every level whilst developing leaders across Wales and beyond. 

Own transport is essential for this role.

The ability to speak Welsh is desirable.

Please apply by emailing a letter and CV by 5pm on Wednesday 27th July to:

work@nationaltheatrewales.org

Hard copies may also be sent to National Theatre Wales, 30 Castle Arcade, Cardiff, CF10 1BW.

Interviews will take place on Friday 12 August

---

Gweithiwr Cyswllt TEAM National Theatre Wales

Cyflog: Ffi 3K yn seiliedig ar 30 diwrnod. Contract tymor sefydlog, rhan amser am 6 mis, rhwng mis Hydref 2016 a mis Mawrth 2017.

Mae NTW yn chwilio am Weithiwr Cyswllt TEAM i’n cynrychioli ar draws Ceredigion a Sir Benfro.

Byddai’r rôl yn cynnwys cydlynu a chefnogi amrywiaeth o weithgarwch TEAM, recriwtio aelodau newydd, creu rhwydweithiau newydd a hyrwyddo NTW.

Rydym yn chwilio am rywun gyda phrofiad o’r celfyddydau neu waith tebyg mewn cyd-destun cymunedol, gwybodaeth leol dda, sgiliau trefnu ardderchog a dealltwriaeth gref o ddull NTW tuag at weithio gyda chymunedau.

TEAM yw dull NTW ar gyfer ymgysylltu. Dull sy’n gosod cymunedau yn gadarn wrth wraidd ein gweledigaeth, Mae’n rhwydwaith rhyngwladol sy’n bwydo i mewn i NTW ar bob lefel tra’n datblygu arweinwyr ar draws Cymru a thu hwnt. 

Mae eich cludiant eich hun yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Gwnewch gais drwy e-bostio llythyr a CV erbyn 5pm ddydd Mercher 27 o Orffennaf i work@nationaltheatrewales.org

Gellir anfon copïau caled hefyd i National Theatre Wales, 30 Arcêd y Castell, Caerdydd, CF10 1BW.

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Gwener 12 Awst

Views: 677

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service