TEAM are offering a placement on WalesLab’s Summercamp

Summercamp is part of National Theatre Wales’ initiative for emerging artists and new theatre ideas. It takes the shape of a two-week residency for up to 20 artists from various artistic and cultural backgrounds and with different levels of experience. The camp is located within the landscape of Wales where the artist’s share processes and practices and stimulate new collaborations. Together, Summercamp participants test out the ideas that will create tomorrow’s theatre.

You can find out more here: http://nationaltheatrewales.org/summercamp

This is a training opportunity to learn from and shadow Simon Coates, Creative Associate responsible for WalesLab, as well as other freelance staff working on the project including artists and stage management. You’ll be involved in providing support for all areas of the programme.

Tasks may include: working as part of the core staff team – helping to ensure the smooth running of the programme (arranging travel, liaising with host venues and participating artists, booking equipment, advocating for TEAM) plus being party to meetings with artists about their work through the camp.

The placement will include some aspects of artist development, producing and stage management.

How to Apply

We'd love to hear why you'd like to take part in this opportunity and how it would benefit you. You can apply by sending a cover letter to team@nationaltheatrewales.org explaining what experience you would like to gain and why...Please also include your C.V 

 

Dates for Summercamp

Summercamp runs between the 22 June and 3 July. The successful applicant will be staying away from home during these dates and must be available for the duration.

There will also be some preparatory work during the lead up to the camp which can be carried out flexibly so please give us an indication of your availability the 1st June.

 

Deadline for applications – 22nd May 2015 - noon

Interviews w/c 1st June 2015

 

More Details

  • During the Summercamp dates you will be staying with the Summercamp participants and staff working on the project. Your travel, food and accommodation costs and food will be covered and any out of pocket expenses will be reimbursed.
  • You must be aged 18+
  • This opportunity applies to TEAM members. If you are not a member already you can join now by visiting http://community.nationaltheatrewales.org/group/ntwteam
  • A full UK driving license is desirable for this placement.

 

 Mae TEAM yn cynnig profiad gwaith ar Summercamp a redir gan WalesLab

 

Mae Summercamp yn rhan o fenter National Theatre Wales ar gyfer egin artistiaid a syniadau theatr newydd. Bydd ar ffurf preswyliaeth bythefnos ar gyfer hyd at 20 o artistiaid o gefndiroedd artistig a diwylliannol gwahanol sydd â lefelau gwahanol o brofiad. Mae'r gwersyll wedi'i leoli yn nhirwedd Cymru lle bydd yr artistiaid yn rhannu prosesau ac arferion ac yn ysgogi cydweithio o'r newydd. Gyda'i gilydd, bydd cyfranogwyr Summercamp yn rhoi prawf ar y syniadau a fydd yn creu theatr y dyfodol.

Gallwch gael mwy o wybodaeth yma: http://nationaltheatrewales.org/cy/summercamp

Dyma gyfle hyfforddiant i ddysgu gan a chysgodi Simon Coates, y Cydymaith Creadigol sy'n gyfrifol am WalesLab, ynghyd â staff llawrydd eraill yn gweithio ar y prosiect gan gynnwys artistiaid a staff rheoli llwyfan. Byddwch yn cymryd rhan wrth ddarparu cefnogaeth ar gyfer pob agwedd ar y rhaglen.

Gallai'r tasgau gynnwys: gweithio fel rhan o'r tîm staff craidd - helpu sicrhau rhediad llyfn y rhaglen (trefnu teithio, cysylltu â lleoliadau cynnal y gwersyll a'r artistiaid sy'n cymryd rhan, llogi cyfarpar, eirioli dros TEAM) a bod yn rhan o gyfarfodydd gydag artistiaid ynghylch eu gwaith trwy'r gwersyll.

 

Bydd y profiad gwaith yn cynnwys rhai agweddau ar ddatblygu artistiaid, cynhyrchu a rheoli llwyfan.

 

Sut i Ymgeisio

Hoffem ni glywed yn fawr pam rydych am achub ar y cyfle hwn a sut y byddai'n fanteisiol i chi. Gallwch ymgeisio trwy anfon llythyr esboniadol atom yn team@nationaltheatrewales.org gan esbonio pa brofiad yr hoffech ei ennill a pham...Gofynnir i chi gynnwys eich C.V. hefyd 

 

Dyddiadau Summercamp

Cynhelir Summercamp rhwng 22 Mehefin a 3 Gorffennaf. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn aros i ffwrdd o gartref rhwng y dyddiadau hyn ac mae'n rhaid iddynt fod ar gael am y cyfnod llawn.

Hefyd, bydd rhywfaint o waith paratoi y gellir ei wneud yn hyblyg cyn y gwersyll, felly gofynnir i chi roi syniad o'ch argaeledd o'r 1af  o Fehefin.

 

Terfyn amser ar gyfer ceisiadau – 22 Mai 2015 - hanner dydd

Cyfweliadau w/d 1 Mehefin 2015

 

Mwy o Fanylion

  • Yn ystod y dyddiadau Summercamp byddwch yn aros gyda chyfranogwyr Summercamp a'r staff sy'n gweithio ar y prosiect. Telir eich costau teithio, bwyd a llety a bydd unrhyw fân dreuliau'n cael eu had-dalu.
  • Mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn
  • Mae'r cyfle hwn yn agored i aelodau TEAM. Os nad ydych eisoes yn aelod, gallwch ymaelodi nawr trwy fynd i http://community.nationaltheatrewales.org/group/ntwteam
  • Byddai trwydded yrru DU lawn yn ddefnyddiol ar gyfer y profiad gwaith hwn. 

Views: 663

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Heloise Godfrey-Talbot on May 7, 2015 at 17:32

Amazing opportunity!!!

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service