We are Fio. Let’s Make Things Happen. Ni yw Fio. Gadewch i ni Wneud i Bethau Ddigwydd.

Trustee Role:

 

To be a Trustee of an organisation is an exciting and fulfilling role. The most effective Boards are ones, which benefit from individuals from a diverse range of backgrounds, experiences and skill sets. The Board of Trustees of Fio seeks to draw upon the skills and expertise most relevant to the challenges faced by a small producing theatre company with a dynamic, ambitious and socially engaged vision for the future. Therefore we are looking to add to our board of trustees, we currently looking for individuals with backgrounds in the legal and financial sector.

 

Remuneration:                     The role of Trustee is not accompanied by any financial remuneration. Travel or any reasonable out of pocket expenses will be reimbursed.

Location:                               Cardiff

Time commitment:              The Board has 4 scheduled meetings per year including an annual board away day. However, due to significant organisational development taking place with an aim to becoming an Arts Portfolio organisation in Wales and opportunities to work in other UK cities, alongside a range of exciting projects in the pipeline, we envisage a busy 2020-21. In addition to the Board meetings it is envisaged that trustees will attend performances and events and represent Fio at local, regional, national or international events as required. Time commitments will therefore vary and a flexible approach is essential.

Swydd Ymddiriedolwr:

 

Mae bod yn Ymddiriedolwr ar gyfer cyfungorff yn swydd gyffrous a boddhaus. Y Byrddau mwyaf effeithiol yw’r rheiny sy’n cael budd gan unigolion o ystod o gefndiroedd, profiadau a sgiliau amrywiaethol. Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Fio yn ceisio tynnu ar y sgiliau a’r arbennigedd mwyaf perthnasol i’r sialensau a wynebir gan gwmni theatr cynhyrchiol bach gyda gweledigaeth deinamig, uchelgeisiol a chymdeithasol gysylltiedig ar gyfer y dyfodol. Rydyn ni felly’n dymuno i ychwanegu at ein bwrdd o ymddiriedolwyr, ar hyn o bryd yn chwilio am unigolion gyda chefndiroedd o fewn y sector gyfreithiol a chyllidol.

 

Tâl:                                         Nid oes tâl ynghlwm â swydd Ymddiriedolwr. Bydd unrhyw gostau teithio neu dreuliau personol rhesymol yn cael eu had-dalu.

Lleoliad:                                 Caerdydd

Ymrwymiad Amser:            Mae gan y Bwrdd 4 cyfarfod trefnedig bob blwyddyn gan gynnwys diwrnod cymdeithasol blynyddol i’r bwrdd. Serch hynny, oherwydd datblygiad cyfundrefnol sylweddol sy’n digwydd gyda’r bwriad o ddod yn gyfundref Portffolio Celfyddydol yng Nghymru a chyfleoedd i weithio mewn dinasoedd eraill ar draws y DU, ynghyd ag ystod o brosiectau cyffrous ar y gweill, rydyn ni’n rhagweld y bydd 2020-21 yn brysur. Yn ogystal â’r cyfarfodydd Bwrdd rydyn ni’n rhagweld y bydd ymddiriedolwyr yn mynychu perfformiadau a digwyddiadau ac yn cynrychioli Fio mewn digwyddiadau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol neu ryngwladol fel y bo’r galw. Bydd ymrwymiadau amser yn amrywio felly ac mae ymagwedd hyblyg yn hanfodol.

Check out our website for further details:

www.wearefio.co.uk

Views: 66

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service