We are looking for our next Community Champion to join the team!

Community Champion

We are looking to recruit a third Community Champion to join our vibrant team to work together over the next 12 months.

A community champion is someone who can build relationships and connections with people in their community and use these connections to make things happen.

The three Community Champions will help develop strong connections with the different communities in Adamsdown, Splott and Tremorfa. Working together, we will test out new ways of creating circus with and within our local communities. We are particularly interested in recruiting someone with Youth Work experience as we would like to develop our work with teenagers and young people (16-25 years old).

Are you a community leader, a volunteer, an activist, or someone who is good at getting people involved in stuff? Are you connected to and trusted in your community? Do you know how to ask people what they need and how to get them involved?

If you are connected to people in your local community through any activities, groups, or common interests, and have an active interest in circus, you might be exactly who we’re looking for.

Working hours: Part time. Flexible. The equivalent of one day a week over the year.

Salary: £5,200 a year, equivalent to £100 per day.

Deadline: Thursday 31 March 2022

for more information and to apply, visit https://www.nofitstate.org/careers

 

cefnogwr cymunedol

Rydym yn awyddus i recriwtio trydydd Cefnogwr Cymunedol i ymuno â’n tîm egnïol er mwyn gweithio gyda’n gilydd dros y 12 mis nesaf.

Mae Cefnogwr Cymunedol yn gallu meithrin perthnasoedd a chysylltiadau â phobl yn eu cymuned a defnyddio’r cysylltiadau hynny i wneud i bethau ddigwydd.

Bydd y tri Cefnogwr Cymunedol yn rhan o’n tîm craidd a byddant yn helpu i feithrin cysylltiadau cryf â’r gwahanol gymunedau yn Adamsdown, y Sblot a Thremorfa. Trwy gydweithio, fe rown ni gynnig ar ffyrdd newydd o greu syrcas gyda’n cymunedau lleol ac oddi mewn iddynt. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cyflogi rhywun sydd â phrofiad o Waith Ieuenctid oherwydd hoffem ddatblygu ein gwaith gyda rhai yn eu harddegau a phobl ifanc (16-25 oed).

Ydych chi’n arweinydd cymunedol, yn wirfoddolwr, yn ymgyrchydd, neu’n dda am annog pobl i wneud pethau?

Oes gennych chi gysylltiadau da â’ch cymuned. Ydi’r bobl yn ymddiried ynoch? Ydych chi’n gwybod sut i ofyn i bobl beth mae arnyn nhw ei angen a sut i’w perswadio i gymryd rhan?

Os ydych mewn cysylltiad â phobl yn eich cymuned trwy weithgareddau, grwpiau neu ddiddordebau, a bod gennych ddiddordeb byw mewn syrcas, mae’n bosib mai chi yw’r union berson rydym ni’n chwilio amdano.

Oriau Gwaith: Rhan Amser. Hyblyg. Cyfateb i un diwrnod yr wythnos dros y flwyddyn

Cyflog: £5,200 y flwyddyn, sy’n cyfateb i £100 y dydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau 31 Mawrth 2022

 

https://www.nofitstate.org/cy/about/gyrfaoedd-chastio

Views: 139

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service