We are recruiting! / Rydym yn recriwtio! / Paid roles: Stewards for Tide Whisperer / Swyddi yn derbyn tal: Stiwardiaid ar gyfer Tide Whisperer

We are recruiting!

Paid roles: Stewards for Tide Whisperer

We are looking for friendly and reliable Stewards for National Theatre Wales’s upcoming site located production Tide Whisperer in Tenby. The production is a promenade production that will take audiences on a journey across the town, experiencing unique and intimate stories. The Front of House Stewards will need to bring energy and precision to the role. This is a fantastic opportunity to be part of a brilliant production working with highly experienced professionals.

 

Job Specification / Main Tasks:

 • Working as part of a team of Stewards and Front of House Staff to ensure the smooth running of the performance
 • Looking after the health, safety and comfort of audience
 • Move audience around the performance routes during the performance
 • Performing general duties – such as clearing litter from performance space and ensuring the FOH areas are accessible and ready for the public
 • Assisting any audience members with additional access needs
 • Assisting Box office staff (where appropriate)
 • Participating in evacuation procedure drills

 

Training Provided:

 • Fire evacuation Training
 • Theatre Front Of House Management Training

We will equip Ushers with skills and knowledge that will ensure the smooth running of the production.

 

Please note:

 • The number of hours worked per shift would be approximately 4 hours
 • The rate of pay is £8 or £10 per hour depending on level of responsibility offered
 • You must be 18+ to apply
 • We prefer applications from those that can commit to all the dates listed below
 • We welcome applications from candidates who have experience in customer service and front facing roles and an interest in theatre
 • All shifts start approx. 1.5 hours before the show time – ie. 5pm for a 6.30pm show.

 

Dates:

Tuesday 11th September – Technical rehearsal 5pm – 10pm

Wednesday 12th September – Public Dress rehearsal 5pm – 10pm

Thursday 13th September – Performance 1 @ 6.30pm

Friday 14th September – Performance 2 @ 6.30pm

Saturday 15th September – Performance 3 @ 6.30pm

Sunday 16th September – Performance 4 @ 6.30pm

 

How to apply:

Please send your CV and a covering letter (no more than 1 page) stating why you would like to take on this role and what customer service experience you have that would enable you to excel in this role, to fionacurtis@nationaltheatrewales.org by 29/8/18 at 5pm.

 

Read more about the show here: https://www.nationaltheatrewales.org/ntw_shows/nhs70-tide-whisperer/

 

Rydym yn recriwtio!

Swyddi yn derbyn tal: Stiwardiaid ar gyfer Tide Whisperer

Rydym yn chwilio am Stiwardiaid cyfeillgar a dibynadwy ar gyfer cynhyrchiad safle penodol National Theatre Wales Tide Whisperer a fydd yn Ninbych y Pysgod cyn hir. Mae’r cynhyrchiad yn un promenâd lle bydd y gynulleidfa yn mynd ar daith ar draws y dref, yn cael profiadau unigryw ac yn clywed storïau agos atynt ar y ffordd. Bydd angen i’r stiwardiaid blaen tŷ fod yn egnïol a chysáct wrth gyflawni’r swyddogaeth. Dyma gyfle penigamp i fod yn rhan o gynhyrchiad gwych gan weithio ochr yn ochr ag unigolion proffesiynol hynod brofiadol.

Gofynion y Swydd / Prif dasgau:

 • Gweithio fel rhan o dîm o Stiwardiaid a staff Blaen Tŷ er mwyn sicrhau bod y perfformiad yn mynd rhagddo’n ddidrafferth
 • Edrych ar ôl iechyd, diogelwch a chysur y gynulleidfa
 • Symud gyda’r gynulleidfa ar hyd llwybrau’r perfformiad yn ystod y perfformiad
 • Cyflawni dyletswyddau cyffredinol – megis clirio sbwriel o ardaloedd perfformiadau a sicrhau bod ardaloedd blaen tŷ yn hygyrch ac yn barod ar gyfer y cyhoedd
 • Cynorthwyo unrhyw aelodau o’r gynulleidfa sydd â gofynion mynediad ychwanegol
 • Cynorthwyo staff y Swyddfa Docynnau (lle bo hynny’n addas)
 • Cymryd rhan mewn ymarferion gadael ar frys

 

Hyfforddiant a ddarperir:

 • Hyfforddiant ymadael tân
 • Hyfforddiant Rheoli Blaen y Tŷ

Byddwn yn darparu hyfforddiant medrau a gwybodaeth i Hebryngwyr er mwyn sicrhau bod y cynhyrchiad yn mynd rhagddo yn ddidrafferth.

Nodwch os gwelwch yn dda:

 • Nifer yr oriau gwaith ar gyfer pob shifft fydd o ddeutu 4 awr
 • Y gyfradd a delir fydd £8 neu £10 yr awr yn dibynnu ar lefel y cyfrifoldeb a gynigir
 • Rhaid bod dros 18 mlwydd oed i ymgeisio
 • Byddai’n well gennym dderbyn ceisiadau oddi wrth unigolion sy’n medru ymrwymo i’r holl ddyddiadau a restrir isod
 • Croesawn geisiadau oddi wrth ymgeiswyr sydd â phrofiad o Wasanaethu Cwsmeriaid ac o swyddogaethau sy’n gwasanaethu’r cyhoedd, ac â diddordeb yn y theatr
 • Mae pob shifft yn dechrau o ddeutu 1.5 awr cyn amser dechau’r sioe – h.y. 5pm ar gyfer sioe sy’n dechrau am 6.30pm.

 

Dyddiadau:

Mawrth 11eg Medi - Ymarfer Technegol 5pm - 10pm

Mercher 12fed Medi – Ymarfer Gwisgoedd gyda’r Cyhoedd yn bresennol 5pm – 10pm

Iau 13eg Medi – Perfformiad 1 am 6.30pm

Gwener 14eg Medi – Perfformiad 2 am 6.30pm

Sadwrn 15fed Medi- Perfformiad 3 am 6.30pm

Sul 16eg Medi – Perfformiad 4 am 6.30pm

 

Sut i wneud cais:

Os gwelwch yn dda, anfonwch CV a llythyr i’w ganlyn (dim mwy na 1 tudalen) yn nodi pam yr hoffech ymgymryd â’r gwaith hwn a pha brofiad o wasanaethu cwsmeriaid sydd gennych a fuasai’n eich galluogi i ragori wrth gyflawni’r swydd hon, at fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn 29/8/18 am 5pm.

Darllenwch fwy am y sioe yma: https://www.nationaltheatrewales.org/ntw_shows/nhs70-tide-whisperer/

Views: 271

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service