WE'RE STILL HERE: Casting Breakdown / Dadansoddiad o'r castio

WE’RE STILL HERE

Casting Breakdown

 WE’RE STILL HERE by Rachel Tresize is a play about 5 steelworkers at the time of the Save Our Steel campaign in 2016.  Inspired by conversations with steelworkers, union members and the wider community, We’re Still Here will be the first theatrical response to one of the biggest recent news stories in Wales – which resonates with steel towns the world over – and will feature evocative soundscapes and visual feats in a jaw-dropping setting.It is a co-production between National Theatre Wales and Common Wealth, and will be directed by Common Wealth directors Evie Manning and Rhiannon White. The movement director is Vicki Manderson. The play will be performed at the Byass Works in Port Talbot.

 

WE’RE STILL HERE is a state of the nation play that looks at the town of Port Talbot and working class leaders.

It explores masculinity, pride, solidarity and the fight, and the idea that people can make change.

 

Overall dates are 14 August – 30 September.

 

Casting Dates and NTW Casting Policy:

Every project is unique and NTW auditions to discover the most talented performers who connect to the company’s values and can help us to create extraordinary work. In doing so, NTW is flexible but committed in pursuit of the following priorities across each project:

  • Creating opportunities for performers who are Welsh, based in Wales or professionally trained in Wales.
  • Casting inclusively, promoting equality of opportunity in the arts and authentically representing Wales’ diverse communities.

 

Additional needs:

We will strive to make any required provisions, at interview and at work, to ensure that everyone has equal access to this opportunity. If you’d like to discuss your needs, please don’t hesitate to be in touch.

 

Our first week of meetings will be w/c 29 May, and will be held in Cardiff.

 

If you have the relevant skills and experience and are excited about this project, please send your CV, a recent headshot and a little something about why you'd like to be involved in this project (no more than 100 words) to casting@nationaltheatrewales.org before 6pm on the 18th May.

 

The performance will include audience close to the action, loud music and working at heights. All performers should have an awareness of movement and physical theatre skills, and be strongly collaborative performers. All actors should have good singing voices, though we do not necessarily need trained singers.

 

WE ARE LOOKING FOR ACTORS FOR THE FOLLOWING ROLES:-

 

Ade (male)

Mid 40s.

Union Leader. Down to Earth. Humble but charismatic. Self educated. Worldly wise. Politically aware. Can motivate and inspire. Port Talbot born and bred. In control.

 

Lewis Price (male)

Early 20s.

A steelworker. Full of energy. Big dreams. Big build, joyous. Popular, chatty, likeable. Kev’s son. South Wales born.

 

Kev Price (male)

Late 40s – mid 50s. A contracted steelworker and union member. Strong build. A hard grafter. Sensitive and introverted. Believes in ghosts.   

Lewis’s dad. South Wales born.

 

Mark (male)

Mid 50s

A big guy.  From Port Talbot, or the South Wales valleys.  Self contained, gets the job done quietly, keeps himself to himself.  Self-educated, likes nature, fishing, hunting etc, interested in the planet.  Passionate about his hobbies.  Single or divorced but not exactly a loner; he’s tired now after a long time working and is ready to retire.

 

Rob (male)

50s – early 60s.  

A steelworker not a union member. One of the lads – a bit chopsy, says what he thinks. Intelligent and an unlikely orator. He mends things, a hard grafter that gets on with it. Fun and likeable. South Wales based. 

WE’RE STILL HERE

Dadansoddiad o'r castio

 

Mae WE'RE STILL HERE gan Rachel Tresize yn ddrama am 5 o weithwyr dur ar adeg yr ymgyrch Save Our Steel yn 2016.  Wedi'i hysbrydoli gan sgyrsiau â gweithwyr dur, aelodau undebau a'r gymuned ehangach, W're Still Here fydd yr ymateb theatrig cyntaf i un o'r straeon newyddion diweddar mwyaf yng Nghymru - sy'n berthnasol i drefi dur ledled y byd - a bydd yn cynnwys seinweddau atgofus a champau gweledol mewn lleoliad trawiadol. Mae'n gyd-gynhyrchiad rhwng National Theatre Wales a Common Wealth, a bydd yn cael ei gyfarwyddo gan gyfarwyddwyr Common Wealth, Evie Manning a Rhiannon White. Y cyfarwyddwr symud yw Vicki Manderson. Bydd y ddrama yn cael ei pherfformio yng Ngweithfeydd Byass ym Mhort Talbot.

 

Mae WE'RE STILL HERE yn ddrama am gyflwr y genedl sy'n edrych ar dref Port Talbot ac arweinwyr dosbarth gweithiol.

Mae'n archwilio gwrywdod, balchder, undod a'r frwydr, a'r syniad y gall pobl wneud newid.

 

Dyddiadau cyffredinol yw 14 Awst - 30 Medi.

 

Dyddiadau Castio a Pholisi Castio NTW:

Mae pob prosiect yn unigryw, ac mae NTW yn clyweld i ddarganfod y perfformwyr mwyaf talentog sy'n cysylltu â gwerthoedd y cwmni a sy’n gallu ein helpu i greu gwaith rhyfeddol. Wrth wneud hynny, mae NTW yn hyblyg ond yn ymrwymedig wrth fynd ar drywydd y blaenoriaethau canlynol ar draws pob prosiect:

  • Creu cyfleoedd i berfformwyr Cymreig, sydd wedi'u lleoli yng Nghymru neu wedi'u hyfforddi'n broffesiynol yng Nghymru.
  • Castio'n gynhwysol, gan hyrwyddo cyfle cyfartal yn y celfyddydau a chynrychioli cymunedau amrywiol Cymru yn ddilys.

 

Anghenion ychwanegol:

Byddwn yn ymdrechu i wneud unrhyw ddarpariaethau sy'n ofynnol, yn y cyfweliad ac yn y gwaith, er mwyn sicrhau bod pawb yn cael mynediad cyfartal i'r cyfle hwn. Os hoffech chi drafod eich anghenion, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni.

 

Bydd ein wythnos gyntaf o gyfarfodydd yn ystod yr wythnos yn cychwyn 29 Mai, ac yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd.

 

Os oes gennych y sgiliau a'r profiad perthnasol ac yn llawn cyffro am y prosiect hwn, anfonwch eich CV, llun pen diweddar a rhywbeth bach am pam yr hoffech gymryd rhan yn y prosiect hwn (heb fod yn fwy na 100 o eiriau) i  casting@nationaltheatrewales.org cyn 6pm ar 18 Mai.

 

Bydd y perfformiad yn cynnwys cael y gynulleidfa yn agos at yr hyn sy'n digwydd, cerddoriaeth uchel a gweithio ar uchder. Dylai fod gan bob perfformiwr ymwybyddiaeth o sgiliau symud a theatr gorfforol, a bod yn berfformwyr cydweithredol cryf. Dylai fod gan bob actor lais canu da, er nad oes angen cantorion hyfforddedig arnom o reidrwydd.

 

RYDYM YN CHWILIO AM ACTORION AR GYFER Y ROLAU CANLYNOL: -

 

Ade  (gwryw)

40au canol.

Arweinydd yr Undeb. Naturiol. Diymhongar ond carismataidd. Hunan addysgedig. Doeth. Yn wleidyddol ymwybodol. Yn gallu cymell ac ysbrydoli. Wedi'i eni a'i fagu ym Mhort Talbot. Yn rheoli pethau'n dda.

 

Lewis Price  (gwryw)

20au cynnar.

Gweithiwr dur. Llawn egni. Breuddwydion mawr. Dyn mawr, llawen. Poblogaidd, siaradus, hoffus. Mab Kev. Wedi’i eni yn ne Cymru.

 

Kev Price  (gwryw)

40au hwyr - 50au canol. Gweithiwr dur ar gontract ac aelod o'r undeb. Dyn cryf yr olwg. Gweithiwr caled. Sensitif a mewnblyg. Credu mewn ysbrydion.  

Tad Lewis. Wedi’i eni yn ne Cymru.

 

Mark  (gwryw)

50au canol

Dyn mawr.  O Bort Talbot, neu gymoedd y De.  Tawel, gwneud ei waith yn ddiffwdan, ddim yn rhannu llawer ag eraill.  Hunan-addysgedig, hoffi natur, pysgota, hela ac ati, diddordeb yn y blaned.  Angerddol am ei hobïau.  Sengl neu wedi ysgaru, ond nid yn rhywun sy'n hoffi bod ar ei ben ei hun; yn flinedig erbyn hyn ar ôl gweithio am amser hir ac yn barod i ymddeol.

 

Rob  (gwryw)

50au - 60au cynnar. 

Gweithiwr dur, hob fod yn aelod o undeb. Un o'r bechgyn - eithaf cegog, yn dweud yr hyn sydd ar ei feddwl. Deallus ac yn areithiwr annhebygol. Mae'n trwsio pethau, gweithiwr caled sy'n bwrw ymlaen â'r gwaith. Hwyliog a hoffus.

Wedi'i leoli yn Ne Cymru. 

Views: 1616

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Brynley Stone on May 22, 2017 at 0:21

good afternoon,

I did apply on the 10th may, but I haven't heard anything?

would love to be involved..

 

Rob (male)

50s – early 60s  is ideal for me..

Regards,

Bryn

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service