We know that having access to a paid for Zoom account is a luxury that not everyone can afford. For this reason, we want to make our account available for people to borrow, much as we would a rehearsal room (if we had one!). 

Purpose

 • Rehearsals
 • Meetings
 • Workshops
 • Read throughs

Please don’t use the Zoom account for public performances. Any audiences for readings or workshops should be invite only. 

Account

The account is a Business account, which means you can: 

 • Have meetings with three or more people without a time limit
 • Record your meetings to the cloud (though once your time using the account is over, we will ask that you download these to your own machine). 
 • Use more of Zoom’s functions, such as simultaneous translation. 

This account is for meetings only, not for webinars. 

We are able to give you a quick crash course if you are unfamiliar with Zoom, but we do not have capacity to provide ongoing technical assistance. 

Terms of Use

 • Use of the account is on a first come, first served basis. 
 • The account can be booked for half day, full days or weeks. To maximise access, we are unlikely to agree usage for more than a week, but please contact us if you have a specific request as we may be able to help. 
 • Please do not post the meeting links or passwords publicly. 
 • All meetings that you run on the account must be password protected. 
 • Please do not use the room for working with people under the age of 16, as per Zoom’s terms of service.
 • If you are working with people aged 16 and 17, it is solely your responsibility to have an appropriate safeguarding policy in place. 

To book the account, please email Bethan, Production Coordinator, bethandawson@nationaltheatrewales.org. Bethan works Monday - Friday, normally 10am - 6pm. Please try to email at least 48hrs before you would like to use the account.

//

Rydym yn gwybod bod cael mynediad at gyfrif Zoom y talwyd amdano yn fraint nad yw pawb yn gallu ei fforddio. Am y rheswm hwn, rydym am sicrhau bod ein cyfrif ar gael i bobl ei fenthyg, yn yr un modd ag y byddem yn ei wneud gydag ystafell ymarfer (pe bai gennym un!). 

 

Diben

 • Ymarferion
 • Cyfarfodydd
 • Gweithdai
 • Ymarferion darllen

 

Peidiwch â defnyddio'r cyfrif Zoom ar gyfer perfformiadau cyhoeddus. Dylid gwahodd unrhyw gynulleidfaoedd ar gyfer darlleniadau neu weithdai yn unig. 

 

Cyfrif

Cyfrif Busnes yw'r cyfrif, sy'n golygu y gallwch: 

 • Cael cyfarfodydd gyda thri neu fwy o bobl heb derfyn amser
 • Recordio eich cyfarfodydd i'r cwmwl (er unwaith y bydd eich amser yn defnyddio'r cyfrif ar ben, byddwn yn gofyn i chi lawrlwytho'r rhain i'ch peiriant eich hun). 
 • Defnyddio rhagor o swyddogaethau Zoom, fel cyfieithu ar y pryd. 

 

Mae'r cyfrif hwn ar gyfer cyfarfodydd yn unig, nid ar gyfer gweminarau. 

 

Rydym yn gallu rhoi cwrs carlam i chi os ydych yn anghyfarwydd â Zoom, ond nid oes gennym y gallu i ddarparu cymorth technegol parhaus. 

 

Rheolau Defnydd

 

 • Bydd defnydd o'r cyfrif ar sail y cyntaf i'r felin. 
 • Gellir archebu'r cyfrif am hanner diwrnod, diwrnod llawn neu wythnosau. Er mwyn manteisio i'r eithaf ar fynediad, nid ydym yn debygol o gytuno ar ddefnydd am fwy nag wythnos, ond cysylltwch â ni os oes gennych gais penodol oherwydd efallai y byddwn yn gallu eich helpu. 
 • Peidiwch â phostio lincs na chyfrineiriau'r cyfarfod yn gyhoeddus. 
 • Rhaid i bob cyfarfod a gynhelir gennych ar y cyfrif fod wedi'i ddiogelu gan gyfrinair. 
 • Peidiwch â defnyddio'r ystafell ar gyfer gweithio gyda phobl o dan 16 oed, yn ôl telerau gwasanaeth Zoom.
 • Os ydych yn gweithio gyda phobl 16 ac 17 oed, eich cyfrifoldeb chi yn unig yw cael polisi diogelu priodol yn ei le. 

I archebu'r cyfrif, anfonwch e-bost at Bethan, Cydlynydd Cynhyrchu, bethandawson@nationaltheatrewales.org. Mae Bethan yn gweithio dydd Llun - dydd Gwener, 10am-6pm fel arfer. Ceisiwch e-bostio o leiaf 48awr cyn yr hoffech ddefnyddio'r cyfrif. 

Views: 89

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service