NTW Opportunity - Ushers needed / Cyfleuoedd NTW - Angen Tywyswyr - Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming

Ushers for Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming
Performance dates: 31st March – 2 April

We are looking for friendly, confident and reliable Ushers for National Theatre Wales’s upcoming production, Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming, in Rhyl, North Wales.
 
The production will be an outdoor, on-foot performance around the town of Rhyl, visiting a variety of locations. Ushers will be responsible for guiding groups of audience members around the route, and ensuring they are looked after.


Prior to the first performance, information and training will be given on the production and role responsibilities. This is a fantastic, paid opportunity to be part of a brilliant production working with highly experienced professionals.

 

Job Specification / Main Tasks:

 • Working as part of a team of Ushers and Front of House Staff to ensure the smooth running of the performance
 • Looking after the health, safety and comfort of audience
 • Move audience around the performance routes during the performance
 • Performing general duties – such as clearing litter from performance space and ensuring the FOH areas are accessible and ready for the public
 • Assisting any audience members with additional access needs
 • Assisting Box office staff (where appropriate)
 • Participating in regular evacuation procedure drills

 

Please note:

 • The number of hours worked per show would be approximately 4 hours.
 • The rate of pay is £8 per hour
 • You must be 18+ to apply
 • We can only accept applications from those that can commit to the full run of shows
 • We welcome applications from candidates who have experience in customer service, front facing roles and with an interest in theatre
 • The ability to speak Welsh is desirable, but not essential

 

SHOW / SHIFT DATES:
Thursday 30th March 2pm - 8.30pm

Friday 31st March – 12.30pm – 8.30pm
Saturday 1 April – 4.30pm – 8.30pm
Sunday 2 April – 4.30pm – 8.30pm

 

GROUP INTERVIEW DATE: Tbc

How to apply:

Please send a covering letter stating why you would like to take on this role and what customer service experience you have that would enable you to excel in this role, and your C.V to work@nationaltheatrewales.org by 10am on Wednesday 22nd March.

Tywyswyr ar gyfer Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming
Dyddiadau’r perfformiadau: 31 Mawrth – 2 Ebrill

Rydym yn chwilio am dywyswyr cyfeillgar, hyderus a dibynadwy ar gyfer cynhyrchiad National Theatre Wales sydd ar y gweill, Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming, yn Y Rhyl, Gogledd Cymru.

Bydd y cynhyrchiad yn berfformiad awyr agored, ar droed o gwmpas tref Y Rhyl, gan ymweld ag amrywiaeth o leoliadau. Bydd y tywyswyr yn gyfrifol am arwain grwpiau o aelodau’r gynulleidfa o gwmpas y daith, a sicrhau eu bod yn cael gofal.


Cyn y perfformiad cyntaf, rhoddir gwybodaeth a hyfforddiant ar y cynhyrchiad a chyfrifoldebau’r rôl. Mae hwn yn gyfle gwych, â thâl, i fod yn rhan o gynhyrchiad arbennig gyda gweithwyr proffesiynol hynod brofiadol.

 

Manyleb y Swydd / Prif Dasgau:

 • Gweithio fel rhan o dîm o dywyswyr a Staff Blaen Tŷ i sicrhau bod y perfformiad yn rhedeg yn hwylus
 • Edrych ar ôl iechyd, diogelwch a chysur y gynulleidfa
 • Symud y gynulleidfa o gwmpas y gofod perfformio yn ystod y perfformiad
 • Gwneud dyletswyddau cyffredinol – fel clirio sbwriel o’r gofod perfformio a sicrhau bod yr ardaloedd Blaen Tŷ yn hygyrch ac yn barod i’r cyhoedd
 • Cynorthwyo unrhyw aelodau o’r gynulleidfa ag anghenion mynediad ychwanegol
 • Cynorthwyo staff y Swyddfa Docynnau (lle y bo’n briodol)
 • Cymryd rhan mewn ymarferion gweithdrefnau gwacáu rheolaidd

 Sylwer:

 • Nifer yr oriau gwaith ar gyfer pob sioe fyddai tua 4 awr.
 • Y tâl yw £8 yr awr
 • Rhaid i chi fod yn 18+ i wneud cais
 • Gallwn ond derbyn ceisiadau gan y rheini all ymrwymo i weithio yn ystod pob sioe
 • Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â phrofiad mewn gwasanaeth cwsmeriaid a rolau rheng flaen, a diddordeb yn y theatr.
 • Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’r hanfodol

 

DYDDIADAU’R SIOEAU/SHIFFTIAU:
Dydd Iau 30 Mawrth 2pm - 8.30pm

Dydd Gwener 31 Mawrth – 12.30pm – 8.30pm
Dydd Sadwrn 1 Ebrill – 4.30pm – 8.30pm
Dydd Sul 2 Ebrill – 4.30pm – 8.30pm

 

DYDDIAD CYFWELIAD GRŴP: I'w gadarnhau

Sut i wneud cais:

Anfonwch lythyr eglurhaol yn nodi pan yr hoffech ymgymryd â’r rôl hon a pha brofiad o wasanaeth cwsmeriaid sydd gennych a fyddai’n eich galluogi i ragori yn y rôl, ynghyd â’ch C.V i work@nationaltheatrewales.org erbyn 10am ddydd Mercher 22 Mawrth.

 

 

Views: 513

Comments are closed for this blog post

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service