National Theatre Wales TEAM

Information

National Theatre Wales TEAM

National Theatre Wales TEAM is an open invitation - a chance for you to join in, contribute, and help us generate some magic. Whether you are new to the arts or a veteran culture vulture, TEAM welcomes you and your curiosity, enthusiasm and imagination.

 

TEAM is a network that encompasses a whole range of individuals, from arts professionals, dedicated enthusiasts and those curious ones dipping their toe in for the first time. 

 

 

Website: https://www.nationaltheatrewales.org/collaboration/
Location: International
Members: 907
Latest Activity: Jan 14

Help Shape The Future

Once you are part of this growing network, you get the chance to take part in our creative activities, get special ticket offers for our shows, and opportunities to assist on our productions.

If you’ve got an idea that you want to share, a creative project that needs an outside eye to glance over it, or you are looking for some guidance from a supportive arts community you have come to the right place.

TEAM can offer you training to help you lead a project with confidence, set up a community group or craft a performance piece.

We invite you to post your events, ideas and opportunities here. Let’s get the word out, shall we?

Take a look at our Facebook page https://www.facebook.com/ntwteam/

You can contact us on team@nationaltheatrewales.org

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales TEAM to add comments!

Comment by Sophie Lewis on January 14, 2021 at 10:53

Ydych chi'n dysgu o'ch gartref? Rydyn ni yma i helpu!

O ddydd Llun 18fed Ionawr, bydd TEAM NTW yn postio adnodd dysgu CA2 dyddiol o'n Hystorfa Dysgu Go Tell The Bees. Ynghyd â grŵp o feddylwyr creadigol anhygoel, rydyn ni wedi bod yn wenyn prysur yn creu ystorfa o wybodaeth sy'n gysylltiedig â'n Saith #GweithredSyml, sy'n dangos sut y gallwn ni, gydag ychydig o weithredoedd syml, newid sut rydym yn rhyngweithio â'n hamgylchedd, a gyda'n gilydd.

Mae’r Saith Gweithred Syml hyn wedi’u datblygu’n gyfres o weithgareddau, adnoddau a thasgau a fydd yn ein helpu i archwilio ac ystyried y byd o'n cwmpas a'r effaith rydyn ni'n ei chael arno. Edrychwch ar ein rhestr anhygoel o weithgareddau isod.

Comment by Sophie Lewis on January 14, 2021 at 10:52

Learning from home? We're here to help!

From Monday 18th January, NTW TEAM will be posting a daily KS2 learning resource from our Go Tell The Bees Learning Hive. Together with a group of amazing creative thinkers, we've been busy bees creating a hive of information and knowledge linked to our Seven #SimpleActs, small everyday actions to help us all connect with nature and each other.

These Seven Simple Acts have been developed into a series of fun activities, resources and tasks that will help us explore and consider the world around us and the impact we have on it. Check out our awesome list of activities above!

Comment by Sophie Lewis on December 3, 2020 at 12:36

Comment by Sophie Lewis on November 25, 2020 at 8:11

Mae TEAM National Theatre Wales yn llunio pecyn addysgol i gefnogi testun Safon Uwch CBAC “The Radicalization of Bradley Manning” gan Tim Price.

Mae’r testun hwn yn gofnod ffuglennol o flynyddoedd cynnar bywyd Chelsea Manning.

Mae TEAM NTW yn gweithio gydag Ymgynghorydd Creadigol Traws ar y prosiect hwn, ac yn sicrhau bod y pecyn addysgol yn cynnwys trafodaeth fawr am hawliau traws a sut i fynd ati i lwyfannu straeon traws.

Mae TEAM NTW yn chwilio am DDAU actor traws neu anneuaidd i ddarllen a dehongli rhannau o’r testun, a chyflwyno eu meddyliau i’r camera. Rydym yn annog cyfranogwyr o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol yn benodol. Bydd yr actorion yn cael eu cefnogi gan yr Ymgynghorydd Traws, ac yn cael ffi o £100 am eu hamser, i gynnwys cynllunio a’r cyfweliad ei hun.

Mae NTW yn cydnabod y cynildeb yn y sgyrsiau o gwmpas y testun hwn, ac maent am dalu gwrogaeth i fywyd Chelsea trwy i’r testun hwn gael ei ddefnyddio fel offeryn addysgol mewn ysgolion a cholegau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch trwy e-bostio team@nationaltheatrewales.org a gadewch i ni wybod pam yr hoffech chi gymryd rhan. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher 2 Rhagfyr

Comment by Sophie Lewis on November 25, 2020 at 8:09

National Theatre Wales TEAM are putting together an educational package to support the WJEC A Level text “The Radicalisation of Bradley Manning” by Tim Price.

This text is a fictional account of the early years of Chelsea Manning’s life.

NTW TEAM are working with a Trans Creative Consultant on this project, and are making sure that the educational package includes a large discussion about trans rights and how to approach staging trans stories.

NTW TEAM are looking for TWO trans or non-binary actors to read and interpret sections of the text, and deliver their thoughts to camera. We particularly encourage participants from underrepresented backgrounds. The actors will be supported by the Trans Consultant, and paid a fee of £100 for their time, to include planning and the interview itself.

NTW recognise the nuanced conversations that surround this text, and want to pay homage to Chelsea’s life by having this text be used as an educational tool in schools and colleges.

If you’re interested in taking part, please get in touch by emailing team@nationaltheatrewales.org and let us know why you would like to be involved. Deadline: Wednesday 2nd December

Comment by Sophie Lewis on November 4, 2020 at 18:05
Hate Crime Awareness Session
Friday 6th November, 10 - 12.30pm

We'd like to extend an invitation to TEAM members to join us for an online Hate Crime Awareness Session led by Race Council Cymru this Friday. Please email team@nationaltheatrewales.org if you'd like to reserve a place.

Sesiwn Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb
Dydd Gwener 6ed Tachwedd, 10 - 12.30pm

Mae cyfle i Aelodau TEAM i ymuno â ni ddydd Gwener yma am a Sesiwn Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb gyda Race Council Cymru. Anfonwch e-bost at team@nationaltheatrewales.org i gadw lle.
Comment by Sophie Lewis on October 6, 2020 at 8:50
As part of TEAM’s ongoing Wrexham project, we're delighted to offer this FREE online workshop with the wonderful Arts & Homelessness International!
Fel rhan o brosiect parhaus TEAM yn Wrecsam, rydym wrth ein bodd i gynnig y gweithdy ar-lein AM DDIM hwn gyda Arts & Homelessness International!

Comment by Sophie Lewis on September 23, 2020 at 12:12

The next Go Tell The Bees Mission is here! Developed in collaboration with
Counterpoints Arts, we're inviting you to perform seven Simple Acts that can change how we interact with our environment, and how we interact with each other. Head over to the website for lots of ideas and inspiration on each Simple Act:
Mae'r Genhadaeth Go Tell The Bees nesaf yma! Datblygwyd mewn cydweithrediad â
Counterpoints Arts, rydym yn eich gwahodd i berfformio saith gweithred syml newid sut rydym yn rhyngweithio â’n hamgylchedd, a sut rydym yn rhyngweithio â'n gilydd. Ewch draw i'r wefan i gael mwy o syniadau ac ysbrydoliaeth ar bob Gweithred Syml:
Comment by Sophie Lewis on September 22, 2020 at 17:22
Exciting news! Roundhouse's annual Poetry Slam will be going ahead digitally for 2020, with the final live streamed from the venue! Open to all aged 18-25, the slam offers young poets from across the UK the chance to compete for the coveted Slam Champion. Follow the link to find out more and apply. Deadline: Midday, 26 October
Newyddion cyffrous! Yn un o uchafbwyntiau calendr y Roundhouse, mae'r Slam Barddoniaeth yn mynd yn ddigidol. Ar agor i bawb 18-25 oed, mae'r slam yn cynnig cyfle i feirdd ifanc, o bob cwr o'r DU gystadlu am deitl Pencampwr y Slam. Dilynwch y ddolen i ddarganfod mwy a gwneud cais. Dyddiad cau: Hanner dydd, 26 Hydref
Comment by Ben Tinniswood on September 8, 2020 at 9:14

Mental Health Charity Newport Mind are embarking on a exciting new project In partnership with Literature Wales & Communities House, Newport. 

we are inviting expressions of interest from writers, filmmakers, and artists to deliver a Piece by Piece, Bridging the Gap project. There are two kinds of paid opportunities available.

If you are passionate about promoting better mental health, particularly among under represented communities in Newport do take a look & get in touch via the link below::

Piece by Piece. A partnership between Newport MInd & Literature...

 

Members (907)

 
 
 

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service