CASTING / CASTIO WREXHAM - NATIONAL THEATRE WALES

CASTING - WREXHAM - NATIONAL THEATRE WALES 

A new production from National Theatre Wales & TEAM, made with and for the people of Wrexham by lead artists Anastacia Ackers and Natasha Borton and other TEAM members, follows five characters as they try to shape the city/town of Wrexham into the place they each want it to be.

 

This devised project will deal with themes of homelessness, protest and power.

 

This multi location event will be created, rehearsed and performed in Wrexham.

 

To complete our multidisciplinary company, we are seeking three performer/musicians who may have one or more of the following skills/lived experiences:;

 

Acting

Singing

Table top magic skills

Be a storyteller or spoken word artist

Be any age, ethnicity or gender

Be D/eaf, disabled or neurodiversedisabled

Be inspired by the themes of this project

Be Welsh, Wales based or trained in Wales

 

We are especially interested in meeting performers who identify as female and or are from multicultural, working-class communities and or those that are based near or in Wrexham.

 

All performers should be comfortable with audience interaction, improvisation and walkabout performing.

 

If some of the above resonate with you, please get in touch.

 

Casting:

 

To be considered as a performer, please send your headshot and CV or a 3 minute video to tell us about your experience as a performer to Glesni, admin@nationaltheatrewales.org before 7th of September.

If you have any questions relating to the audition process please contact Glesni Price-Jones glesnipricejones@nationaltheatrewales.org / 07968644062

 

Short-listed performers will be invited to a group workshop audition on 14th or 15th of September in Wrexham or Cardiff.

 

We will be working in a ground floor, wheelchair-accessible space.

 

The workshop will be fluid and fun, offering you an insight into the process and ideas.

 

 

Engagement dates:

 

Rehearsals in Wrexham: 24th of October - 12th of November

 

Technical Rehearsals and Performances: 14th - 19th of November

 

 

Access:

 

Please contact us if you have any access requirements and we will endeavour to meet them. This includes flexibility for people with caring responsibilities whenever possible.

 

Pay:

 

This is a 4 week engagement at £596.76 a week

If required, travel, relocation and/or touring allowances will be provided in line with Equity rates.

____________________________________________________

CASTIO - WRECSAM - NATIONAL THEATRE WALES

 

Mae cynhyrchiad newydd gan National Theatre Wales a TEAM, wedi’i greu gydag ac ar gyfer pobl Wrecsam gan y prif artistiaid Anastacia Ackers a Natasha Borton ac aelodau TEAM eraill, yn dilyn pum cymeriad wrth iddynt geisio siapio dinas/tref Wrecsam i fod yn y lle maen nhw gyd eisiau iddo fod.

 

Bydd y prosiect hwn yn delio â’r themâu digartrefedd, protest a phŵer.

 

Bydd y digwyddiad a fydd yn cael ei gynnal mewn sawl lleoliad yn cael ei greu, ei ymarfer a’i berfformio yn Wrecsam.

 

Rydym yn chwilio am dri pherfformiwr/cerddor i gwblhau ein tîm amlddisgyblaethol.Gallai’r unigolion hyn feddu ar un neu fwy o’r sgiliau/profiadau bywyd hyn:;

 

Actio

Canu

Sgiliau hud wyneb bwrdd

Storïwr neu artist y gair llafar

Unrhyw oedran, ethnigrwydd neu ryw

B/byddar, anabl neu niwroamrywiol

Cael eich ysbrydoli gan themâu’r prosiect hwn

Yn Gymraeg, yn byw yng Nghymru neu wedi’ch hyfforddi yng Nghymru

 

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cwrdd â pherfformwyr sy’n adnabod eu hunain fel benywaidd a/neu sy’n dod o gymuned amlddiwylliannol, dosbarth gweithiol a/neu rhai sy’n byw yn Wrecsam neu’r cyffiniau.

 

Dylai’r holl berfformwyr fod yn gyfforddus wrth ryngweithio gyda chynulleidfa, gweithio’n fyrfyfyr a pherfformio wrth gerdded o gwmpas.

 

Os yw rhai o’r nodweddion uchod yn berthnasol i chi, cysylltwch â ni.

 

Castio:

 

I gael eich ystyried fel perfformiwr, anfonwch lun pen ac ysgwydd a CV neu fideo 3 munud o hyd yn siarad am eich profiad fel perfformiwr at Glesni, admin@nationaltheatrewales.org cyn 7 Medi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau’n ymwneud â’r broses glyweld cysylltwch â Glesni Price-Jones glesnipricejones@nationaltheatrewales.org / 07968644062

 

Bydd perfformwyr sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael gwahoddiad i glyweliad gweithdy grŵp ar 14 neu 15 Medi yn Wrecsam neu yng Nghaerdydd.

 

Byddwn yn gweithio mewn lleoliad llawr gwaelod sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn.

 

Bydd y gweithdy’n hyblyg a hwyliog ac yn rhoi mewnwelediad i chi o’r broses a’r syniadau.

 

 

Dyddiadau ymgysylltu

 

Ymarferion yn Wrecsam: 24 Hydref - 12 Tachwedd

 

Ymarferion Technegol a Pherfformiadau: 14 - 19 Tachwedd

 

 

Mynediad:

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd a byddwn yn ymdrechu i’w bodloni. Mae hyn yn cynnwys rhoi hyblygrwydd i bobl sydd â chyfrifoldebau gofalu pryd bynnag y bo modd.

 

Cyflog:

 

Mae hwn yn ymrwymiad 4 wythnos a bydd yn talu £596.76 yr wythnos.

Os oes angen bydd lwfansau teithio, adleoli a/neu fynd ar daith yn cael eu darparu yn unol â chyfraddau Equity.

Views: 526

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service