Dear freelancers // Annwyl weithwyr llawrydd

Dear freelancers

The arts landscape has changed irrevocably over the last year. Our industry has been devastated and existing inequalities have been highlighted and exposed. When theatres are able to reopen and we can come together again to make magic happen, we must do better. We must be more open to diverse voices, we must be more representative of our nation, and we must truly centre the vital work that freelancers do to make theatre happen. Freelancers are the lifeblood of theatre and without you NTW would not exist. It’s as simple as that.

At NTW, in response to the important work undertaken by groups such as the Freelance Task Force and Freelancers Make Theatre Work, we have established a working group of staff from across the organisation to respond to research and reports. Our aim is to review how, why and when we work with freelancers and how we can do it better, and to find ways that we can provide support to you during these devastating times, to enable you to stay in the industry so that we can come back better, stronger, together, when the circumstances allow.

As a group, we represent all areas of the organisation and many of us also work in a freelance capacity, or have done in the recent past. We know you because we are you, and each of us realise how lucky we are to have some stable income at the current time. You are our colleagues, our friends, our community, and we hope that we can “pay it forward” in a tangible way.

Much of our work is ongoing and aspirational. We are actively reviewing our Equalities and Diversity Action Plan, seeking advice and support to ensure that it reflects our ambitions in practical steps that we can take. We are changing our recruitment and HR policies and practices to enable us to welcome a more diverse workforce. We are looking at the routes into the industry and career paths that we offer to ensure we are contributing to a sector where sustainable, rewarding careers are accessible to all. 

Today we are announcing our first offer of free training for freelancers. We wanted to provide something that you could take advantage of now - to offer skills and knowledge that will set you up to return to your work stronger. In planning our programme, we wanted to make sure that we were offering something that wasn’t available elsewhere. There are some things we won’t be looking at because other brilliant Welsh organisations have them covered - below you’ll find a list of other available training opportunities, which we’ll update regularly.

In the coming weeks, we’ll be announcing further training sessions and we’re still planning, so if there’s anything you want to learn that isn’t available elsewhere, do get in touch and let us know. And if there’s training out there that you are keen to undertake but proves too costly, check out details of our training bursary.

If there’s anything else we can do to support you, just get in touch with one of us. We’re here for you as we head into the future together with a renewed determination to bring back live theatre stronger than ever before.

With all our love, respect and thanks for being you,

Meg

On behalf of Bethan, Dylan, Lisa, Martha, Mawgaine, Rachel and everyone at NTW

Current training opportunities

Free to attend:

NTW

 • Build your own website
 • NSPCC Introduction to safeguarding and child protection
 • More to be announced

Creu Cymru

 • Managing Covid-19 Safely
 • Live Streaming

Wales Millennium Centre

 • Digital filmmaking
 • Creative practice
 • Creative writing

Paid:

CULT Cymru

-----

Annwyl weithwyr llawrydd

Mae tirwedd y celfyddydau wedi newid yn llwyr dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae ein diwydiant wedi cael ei chwalu ac mae'r anghydraddoldebau presennol wedi'u hamlygu a'u dangos. Pan fydd theatrau'n gallu ailagor a gallwn ddod at ein gilydd eto i greu hud, mae'n rhaid i ni wneud yn well. Rhaid inni fod yn fwy agored i leisiau amrywiol, rhaid inni fod yn fwy cynrychioliadol o'n cenedl, a rhaid inni wirioneddol ganolbwyntio ar y gwaith hanfodol y mae gweithwyr llawrydd yn ei wneud i wneud i theatr ddigwydd. Gweithwyr llawrydd yw enaid y theatr a heboch chi ni fyddai NTW yn bodoli. Mae mor syml â hynny.

Yn NTW, mewn ymateb i'r gwaith pwysig a wneir gan grwpiau fel y Tasglu Llawrydd a Gweithwyr Llawrydd sy’n Gwneud i Theatr Weithio, rydym wedi sefydlu gweithgor o staff o bob rhan o'r sefydliad i ymateb i ymchwil ac adroddiadau. Ein nod yw adolygu sut, pam a phryd rydym yn gweithio gyda gweithwyr llawrydd a sut y gallwn ei wneud yn well, a dod o hyd i ffyrdd y gallwn ddarparu cefnogaeth i chi yn ystod yr amseroedd hynod anodd hyn, i'ch galluogi i aros yn y diwydiant fel y gallwn ddychwelyd yn well, yn gryfach, gyda'n gilydd, pan fydd yr amgylchiadau'n caniatáu.

Fel grŵp, rydym yn cynrychioli pob rhan o'r sefydliad ac mae llawer ohonom hefyd yn gweithio ar ein liwt ein hunain, neu wedi gwneud hynny yn ddiweddar. Rydym ni'n eich adnabod chi oherwydd ni ydych chi, ac mae pob un ohonom ni'n sylweddoli pa mor lwcus ydym ni i gael rhywfaint o incwm sefydlog ar hyn o bryd. Chi yw ein cydweithwyr, ein ffrindiau, ein cymuned, a gobeithiwn y gallwn ei “dalu ymlaen” mewn ffordd bendant.

Mae llawer o'n gwaith yn barhaus ac yn ddyheadol. Rydym wrthi'n adolygu ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, gan geisio cyngor a chefnogaeth i sicrhau ei fod yn adlewyrchu ein huchelgeisiau mewn camau ymarferol y gallwn eu cymryd. Rydym yn newid ein polisïau a'n harferion recriwtio ac AD i'n galluogi i groesawu gweithlu mwy amrywiol. Rydym yn edrych ar y llwybrau i mewn i'r diwydiant a'r llwybrau gyrfa rydym yn eu cynnig i sicrhau ein bod yn cyfrannu at sector lle mae gyrfaoedd cynaliadwy, boddhaus yn hygyrch i bawb.

Heddiw rydym yn cyhoeddi ein cynnig cyntaf o hyfforddiant am ddim i weithwyr llawrydd. Roeddem am ddarparu rhywbeth y gallech chi fanteisio arno nawr - i gynnig sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eich rhoi ar ben ffordd i ddychwelyd i'ch gwaith yn gryfach. Wrth gynllunio ein rhaglen, roeddem am sicrhau ein bod yn cynnig rhywbeth nad oedd ar gael yn unman arall. Mae yna rai pethau na fyddwn ni'n edrych arnynt oherwydd mae sefydliadau Cymreig gwych eraill eisoes yn rhoi sylw iddynt - isod fe welwch restr o'r cyfleoedd hyfforddi eraill sydd ar gael, y byddwn ni'n eu diweddaru'n rheolaidd.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn cyhoeddi sesiynau hyfforddi pellach ac rydym yn dal i gynllunio, felly os oes unrhyw beth rydych chi am ei ddysgu nad yw ar gael yn rhywle arall, cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod. Ac os oes hyfforddiant allan yna rydych chi'n awyddus i'w wneud ond sy'n profi'n rhy gostus, edrychwch ar fanylion ein bwrsariaeth hyfforddi.

Os oes unrhyw beth arall y gallwn ei wneud i'ch cefnogi, cysylltwch ag un ohonom. Rydym ni yma i chi wrth i ni fynd tua'r dyfodol gyda'n gilydd, gyda phenderfyniad o'r newydd i ddod â theatr fyw yn ôl yn gryfach nag erioed o'r blaen.

Gyda'n holl gariad, parch a diolch am fod yn chi,

Meg

Ar ran Bethan, Dylan, Lisa, Martha, Mawgaine, Rachel a phawb yn NTW

 

Cyfleoedd hyfforddiant cyfredol

Am ddim i fynychu:

NTW

 • Adeiladu eich gwefan eich hun
 • Cyflwyniad i ddiogelu a diogelwch plant NSPCC
 • Rhagor i'w cyhoeddi

Creu Cymru

 • Rheoli Covid-19 yn Ddiogel
 • Ffrydio Byw

Canolfan Mileniwm Cymru

 • Gwneud Ffilmiau Digidol
 • Arfer creadigol
 • Ysgrifennu creadigol

 thâl:

CULT Cymru

Views: 183

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service