Design Assistant / Cynorthwyydd Dylunio - NHS70 As Long as the Heart Beats

National Theatre Wales: Design Assistant NHS70: As Long as the Heart Beats

National Theatre Wales are producing a site-located, theatrical journey inspired by the work of the NHS in Wales. Drawing on the stories NTW have collected from people across Wales, and in the Outpatient Department at Royal Gwent Hospital in Newport this brand new production will celebrate the dedication and care provided every day by the NHS. Featuring specially-composed music and interactive elements, co-directed by Marcus Romer and Ben Tinniswood with original music by Tic Ashfield.

NTW are looking to engage a Design Assistant to assist Set and Costume Designer Becky Davies who is designing scenic elements, dressing, props and costumes for the production.

Key Information:

 • We are looking for someone who has experience of sourcing props and costumes, and making design elements.
 • Sewing, costume fitting skills would be desirable.
 • The role is hands on and will involve working in the Outpatient Department where the production is taking place, the Design Assistant will need to be comfortable in a working medical environment.
 • As positive and creative approach to problem solving and good communication skills are essential.
 • Welsh Language skills are desirable.
 • The ability to drive and access to a vehicle are desirable.

The Design Assistant will need to be available in May and June to meet the Designer and must be available on the 21st and 22nd July and during the rehearsals and technical period. The Design Assistant will need to be available on Monday 23rd July to arrange or carry out returns

We can offer a fee of £1,200 for the engagement. In addition to this mileage or travel relating directly to the project will be paid or arranged directly.

 

To apply please send a CV along with an email, outlining why you think you are suitable for the role. Please send these by email to claireturner@nationaltheatrewales.org by 1pm 16/5/18

Please also fill out the Equal Opportunities link: https://goo.gl/forms/ioVK4wY3DDKXQ02Z2  and tell us you have done so in your email.

National Theatre Wales  Cynorthwyydd Dylunio  NHS70: As Long as the Heart Beats

Mae National Theatre Wales yn llunio taith theatrig, mewn lleoliad a ysbrydolwyd gan waith y GIG yng Nghymru. Gan ddefnyddio straeon mae NTW wedi eu casglu gan bobl ledled Cymru, yn yr Adran Cleifion Allanol yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd bydd y cynhyrchiad newydd sbon hwn yn dathlu'r ymroddiad a'r gofal a ddarperir bob dydd gan y GIG. Yn cynnwys cerddoriaeth ac elfennau rhyngweithiol a gyfansoddwyd yn arbennig, wedi'i gyfarwyddo gan Marcus Romer a Ben Tinniswood gyda cherddoriaeth wreiddiol gan Tic Ashfield.

Mae NTW yn dymuno cyflogi Cynorthwyydd Dylunio i gynorthwyo'r Dylunydd Set a Gwisgoedd Becky Davies sy'n dylunio elfennau golygfaol, gwisgo, propiau a gwisgoedd ar gyfer y cynhyrchiad.

 

Gwybodaeth Allweddol:

 • Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o ddod o hyd i bropiau a gwisgoedd, a gwneud elfennau dylunio.
 • Byddai sgiliau gwnïo a gosod gwisgoedd yn ddymunol.
 • Mae'r rôl yn un ymarferol ac yn golygu gweithio yn yr Adran Cleifion Allanol lle bydd y cynhyrchiad yn digwydd. Bydd angen i'r Cynorthwyydd Dylunio fod yn gyfforddus mewn amgylchedd meddygol ymarferol.
 • Mae agwedd gadarnhaol a chreadigol o ran datrys problemau a sgiliau cyfathrebu da yn hanfodol.
 • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.
 • Mae sgiliau gyrru yn ddymunol.

Bydd angen i'r Cynorthwyydd Dylunio fod ar gael ym mis Mai a mis Mehefin i gwrdd â'r Dylunydd a rhaid iddo fod ar gael ar 21 a 22 Gorffennaf ac yn ystod yr ymarferion a'r cyfnod technegol. Bydd angen i’r Cynorthwyydd Dylunio fod ar gael ddydd Llun 23 Gorffennaf i drefnu neu gludo eitemau i’w dychwelyd.

Gallwn gynnig ffi o £1,200 ar gyfer y gwaith. Yn ychwanegol, telir swm y filltir neu deithio sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r prosiect, neu caiff ei drefnu'n uniongyrchol.

I wneud cais, anfonwch CV ynghyd ag e-bost, gan amlinellu pam rydych chi'n meddwl eich bod chi'n addas ar gyfer y rôl. Anfonwch y rhain trwy e-bost at claireturner@nationaltheatrewales.org erbyn 1pm 16/5/18

Hefyd, llenwch y linc Cyfle Cyfartal:  https://goo.gl/forms/ioVK4wY3DDKXQ02Z2 a dywedwch wrthym eich bod wedi gwneud hynny yn eich e-bost.

Provision Rehearsal and Tech Schedule

Because access to the site is only available outside working hours, fit up and technical rehearsals can only take place in the evening.

Rehearsals                                                      Thursday 12th July 10 – 6pm

Rehearsals                                                      Friday 13th July 10 – 6pm

Rehearsals                                                      Saturday 14th July 10 – 6pm

OFF                                                                 Sunday 15th July

OFF                                                                 Monday 16th July

Rehearsals / Tech/ Get In                              Tuesday 17th July 6pm – 10pm

Rehearsals / Tech/ Get In                              Wednesday 18th July 3pm – 10pm

Rehearsals / Tech/ Dress                               Thursday 19th July 1pm – 10pm

Rehearsals / Tech/ Open Dress                     Friday 20th July 1pm – 10pm

Set Up / Performances                                   Saturday 21st July 9am – 8pm

Performances / Get Out                                 Saturday 22nd July 9am – 8pm

Amserlen Ymarfer a Thechnegol Arfaethedig

Oherwydd bod mynediad i'r safle ar gael y tu allan i oriau gwaith yn unig, dim ond gyda'r nos y gellir cynnal ymarferion gosod a thechnegol.

Ymarferion                                                     Dydd Iau 12 Gorffennaf 10 - 6pm

Ymarferion                                                     Dydd Gwener 13  Gorffennaf 10 - 6pm

Ymarferion                                                     Dydd Sadwrn 14  Gorffennaf 10 - 6pm

DIWRNOD I FFWRDD                                  Dydd Sul 15 Gorffennaf

DIWRNOD I FFWRDD                                  Dydd Llun 16 Gorffennaf

Ymarferion / Tech / Gosod                            Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 6pm - 10pm

Ymarferion / Tech / Gosod                            Dydd Mercher 18  Gorffennaf 3pm - 10pm

 Ymarferion / Tech / Gwisg                            Dydd Iau 19  Gorffennaf 1pm - 10pm

 Ymarferion / Tech / Gwisg Agored               Dydd Gwener 20  Gorffennaf 1pm - 10pm

Gosod / Perfformiadau                                  Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf 9am - 8pm

 Perfformiadau / Ymadael                             Sadwrn 22  Gorffennaf 9am - 8pm

Views: 402

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service