Open Auditions: Casting Call; The Last 5 Years // Amlinelliad Castio a Galw am Actorion ar gyfer The Last 5 Years gan Jason Robert Brown


Leeway Productions are delighted to be producing the critically acclaimed musical, The Last 5 Years by Jason Robert Brown supported by Wales Millennium Centre and in partnership with Blackwood Miners Institute.


Tour: We will be opening at Wales Millennium Centre Nov 12th (previews 9th and 10th) and touring Wales during November and December 2018
Rehearsal dates: October 1st- November 3rd
Tech week : November 5th- 8th
Previews: November 9th and 10th
-Nov12th- 17th @ Wales Millennium Centre
-November 24th : Galeri, Caernarfon
-November 27th & 28th : Blackwood Miners, Caerphilly
-November 30th & December 1st: Theatr Soar, RCT Theatres
-December 5th : Aberystwyth Arts Centre
-December 11th-: Ffwrnes, Llanelli
Please note there may be additional performances throughout the tour.


Location: Wales (Cardiff and The Rhondda Valleys)
Audition dates: May 18th at Wales Millennium Centre , Cardiff
Fee: Equity agreement: MRSL2

Subs (rehearsal): Relocation costs will be paid for directly by Leeway Productions who will book and pay for accommodation whilst rehearsing

Subs (on tour): Leeway Productions will again take care of all relocation costs and bookings whilst on tour

Touring allowance: Daily rates whilst on tour : equity rates apply

Travel: Will be reimbursed providing receipts are provided.

-------------------------------------------------------
We are pushing the boundaries of this exquisite piece by taking it from a 2 hander to a 4 hander.
We are a company striving to become diversity confident and therefore welcome applications from all performers who feel they may fit the character breakdowns below, from a variety of backgrounds and experiences and disabled performers.
Our production has access at it’s heart and will feature a creative use of BSL and SSE to explore the veracity of communication breakdown between the two characters.
Please note that the alter ego’s will be strong dancers, and once again we are encouraging applications particularly from d/Deaf dancers/performers.
Leeway will ensure a BSL interpreter will be present at the dance auditions for deaf performers.
Leeway Productions will also support deaf performers in any way they can to ensure everyone has a great experience throughout the rehearsal period.

Character breakdown:

Catherine Hiatt:
Gender: Female, Male or gender-neutral performers considered
Age range: 25-45
Voice: F3- D#5/Eb5 with strong Belt
Dance/Movement: We ask that performers are comfortable with a physical exploration of this piece
Language: You will be required to learn BSL and SSE for this role with the support of Leeway Productions
Character arcs from an ambitious, fresh-faced performer in a new relationship to a person stunned by a betrayal and a divorce that they are only beginning to understand.

Jamie Wellerstein:
Gender: Male
Age range: 25-45
Voice: A2-A#4/Bb4
Dance/ Movement: We ask that performers are comfortable with a physical exploration of this piece
Language: You will be required to learn BSL and SSE for this role with the support of Leeway Productions
Character arcs from an ambitious guy on a promising first date with a dazzling career to someone who is blinded by success and ego. He is very lovable yet makes unintentional choices that sabotages his own happiness.

Chatherine Hiatt’s Alter ego:
Age range: 25-45
Voice: No singing
Language: BSL (fluent)
Dance/Movement: We are looking for a strong dancer who is fluent in BSL. We are committed to working with a d/Deaf dancer for this role.

Jamie Wellerstein’s Alter ego:
Age range: 25-45
Voice: No singing
Language: BSL (fluent)
Dance/Movement: We are looking for a strong dancer who is fluent in BSL. We are committed to working with a d/Deaf dancer for this role.

Brief Synopsis:
Drama Desk award-winner The Last Five Years is Jason Robert Brown’s intimate window into a couple’s doomed marriage. Cathy, a struggling actress, and Jamie, a budding novelist on the brink of wild success, are 20-somethings in New York who meet, fall in love, marry, and divorce over the span of five years. Cathy tells the story from the end of their marriage; Jamie begins from when they first meet. As the musical unfolds, Cathy moves backward in time to the beginning of the relationship as Jamie moves toward the end; they meet only once, in the middle, at their wedding. Since its Off-Broadway premiere in 2002, Brown’s funny, poignant, and devastatingly honest two-person production has enraptured audiences around the world with its spellbinding and emotional score and libretto.

Please send a photo and CV for our consideration by May 15th
Email: leewayprods@gmail.com stating L5Y-auditions in the subject box

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amlinelliad Castio a Galw am Actorion ar gyfer The Last 5 Years gan Jason Robert Brown


Mae’n bleser gan Leeway Productions i gynhyrchu’r sioe gerdd fawr ei chlod, The Last 5 Years gan Jason Robert Brown gyda chefnogaeth gan Ganolfan Mileniwm Cymru ac ar y cyd a Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
Taith: Byddwn yn agor y sioe yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar y 12ed o Dachwedd (Rhagolygon ar y 9fed a’r 10fed) ac yn teithio o amgylch Cymru drwy gydol mis Tachwedd a Rhagfyr 2018.


Dyddiau Ymarferion: Hydref 1af – Tachwedd 3ydd
Wythnos Dechnegol: Tachwedd 5ed – 8fed
Rhagolygon: Tachwedd 9fed – 10fed
-Tachwedd 12fed-17eg yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
-Tachwedd 24ain: Galeri, Caernarfon
-Tachwedd 27ain a 28ain: Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Caerffili
-Tachwedd 30ain a Rhagfyr 1af: Theatr Soar, RCT Theatres
-Rhagfyr 5ed: Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
-Rhagfyr 11eg: Ffwrnes, Llanelli
Sylwer, efallai bydd rhagor o berfformiadau yn ystod y daith.


Lleoliad: Cymru (Caerdydd a Chymoedd y Rhondda)
Dyddiadau Clyweliadau: Mai 18fed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Ffi: Cytundeb Equity: MRSL2


Cymorthdaliadau (ymarferion): Bydd Leeway Productions yn talu’n uniongyrchol am gostau ail-leoli a byddant hefyd yn talu am lety yn ystod ymarferion.
Cymorthdaliadau (ar daith): Bydd Leeway Productions hefyd yn talu am gostau ail-leoli a threfnu unrhyw archebion yn ystod y daith.
Lwfans teithio: Cyfradd ddyddiol ar daith: cyfradd equity yn gymwys.
Trafnidiaeth: Byddwn yn ad-dalu os darparir derbyniadau. Rydyn ni’n gwthio ffiniau’r darn celfydd hwn gan ei drawsnewid o sioe dau berson i un gyda phedwar aelod o gast.
_______________________


Rydyn ni’n gwthio ffiniau’r darn celfydd hwn gan ei drawsnewid o sioe dau berson mewn i sioe gyda chast o bedwar person.
Rydyn ni’n gwmni sy’n ceisio bod yn hyderus ag amrywiaeth ac felly’n croesawu ceisiadau gan unrhyw berfformiwr sy’n teimlo y byddan nhw’n addas ar gyfer y rôl yn ôl amlinelliadau’r cymeriadau isod, o amryw o gefndiroedd a phrofiadau a pherfformwyr anabl.
Hygyrchedd sydd wrth galon ein cynhyrchiad a bydd yn cynnwys defnydd creadigol o Iaith Arwyddion Prydeinig a SSE i archwilio manylder y chwalfa mewn cyfathrebu rhwng y ddau gymeriad.
Sylwch mai dawnswyr cryfion bydd yn chwarae rhan yr hunan arall, ac unwaith eto rydyn ni’n annog ceisiadau gan ddawnswyr/berfformwyr byddar neu drwm eu clyw.
Bydd Leeway yn sicrhau bydd dehonglydd Iaith Arwyddion Prydeinig yn bresennol yn ystod y clyweliadau i berfformwyr byddar.
Bydd Leeway Productions hefyd yn cefnogi dawnswyr byddar mewn unrhyw ffordd posib i sicrhau bod pawb yn cael profiad ardderchog drwy gydol y cyfnod ymarferion.


Amlinelliadau Cymeriadau:


Catherin Hiatt
Rhyw: Benyw, Gwryw neu berfformwyr niwtral o ran rhywedd
Oed: 25 – 45
Llais: F3- D#5/Eb5 gyda bloedd gref
Dawns / Symudiad: Rydyn ni’n gofyn i berfformwyr fod yn gyfforddus gydag archwiliad corfforol o’r darn hwn
Iaith: Bydd disgwyl i chi ddysgu Iaith Arwyddion Prydain a SSE ar gyfer y rôl hon gyda chefnogaeth gan Leeway Productions.
Datblygiad cymeriad o berfformiwr uchelgeisiol ac ifanc mewn perthynas newydd i berson wedi’i syfrdanu gan frad a dod i dermau gydag ysgariad.


Jamie Wellerstein:
Rhyw: Gwryw
Oes: 25-45
Llais: A2-A#4/Bb4
Dawns / Symudiad: Rydyn ni’n gofyn i berfformwyr fod yn gyfforddus gydag archwiliad corfforol o’r darn hwn
Iaith: Bydd disgwyl i chi ddysgu Iaith Arwyddion Prydain a SSE ar gyfer y rôl hon gyda chefnogaeth gan Leeway Productions.
Datblygiad cymeriad o ddyn uchelgeisiol ar ddêt cyntaf addawol gyda gyrfa ddisglair i rywun sydd wedi cael ei ddallu gan lwyddiant ac ego. Mae’n hoffus iawn ond eto’n gwneud penderfyniadau anfwriadol sy’n tanseilio ei hapusrwydd ei hun.

Hunan arall Chatherine Hiatt:
Oed: 25-45
Llais: Dim canu
Iaith: Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (rhugl)
Dawns/Symudiad: Rydyn ni’n chwilio am ddawnswyr cryf sy’n rhugl mewn Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Rydyn ni’n ymroddedig i weithio gyda dawnsiwr byddar neu drwm ei glyw/chlyw ar gyfer y rôl hon.
Hunan arall Jamie Wellerstein:
Oed: 25-25
Llais: Dim Canu
Iaith: Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (rhugl)
Dawns/Symudiad: Rydyn ni’n chwilio am ddawnswyr cryf sy’n rhugl mewn Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Rydyn ni’n ymroddedig i weithio gyda dawnsiwr byddar neu drwm ei glyw/chlyw ar gyfer y rôl hon.


Crynodeb Byr:
Mae sioe Jason Robert Brown, The Last Five Years, sydd wedi ennill gwobr Drama Desk, yn taflu golau ar briodas drychinebus un cwpl. Mae Cathy, sy’n actores adfyd, a Jamie, sy’n nofelydd ar ei brifiant ar fin gwireddi llwyddiant mawr, yn eu hugeiniau cynnar yn Efrog Newydd yn cwrdd, cwympo mewn cariad, priodi ac ysgaru mewn cyfnod o bum mlynedd. Mae Cathy’n adrodd y stori o ddiwedd y briodas, a Jamie’n cychwyn o’r foment cyfarfyddon nhw am y tro cyntaf. Wrth i’r sioe gerdd ddatblygu mae Cathy’n teithio nôl mewn amser at ddechrau’r berthynas wrth i Jamie deithio tuag at y diwedd; mae nhw’n cwrdd unwaith yn unig, ar ddiwrnod eu priodas. Ers ei premiere oddi ar Broadway yn 2002, mae’r cynhyrchiad dau berson doniol, trist, teimladwy ac eithriadol o onest wedi syfrdanu cynulleidfaoedd dros y byd gyda’i sgôr a geiriau cyfareddol ac emosiynol.

Danfonwch lun a CV erbyn Mai 15
Ebost: leewayprods@gmail.com yn nodi 'L5Y-clyweliadau' yn y blwch pwnc

Views: 922

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service