TEAM Members- Call out for Designers and Makers! Foodbank collection container PAID

Paid Opportunity for Designers and Makers

Foodbank Collection Point

 

NTW TEAM would like to support Cardiff Foodbank by making the NTW office a collection point where people can drop off food donations, which will then be distributed across areas in Cardiff to people in need of emergency food.

 

We are looking for someone who can create the collection container for the NTW office, which will be used as a donation point for Cardiff Foodbank. We’d like someone imaginative to create something that will be both practical and eye catching.

 

We will cover the cost of materials (up to £100) and there will be a £100 fee to the artist creating the container.

 

To apply, please send a description of what you would like to create to team@nationaltheatrewales.org along with a paragraph about yourself and your work by Monday 1 February, 12 Midday.

 

This opportunity is for current TEAM members only. To get involved in future projects and events all you need to do is join the TEAM group online to become a member.

 

 

 

 

CYFLE Â THÂL i DDYLUNWYR A GWNEUTHURWYR

PWYNT CASGLU BANC BWYD

 

HOFFAI TEAM NTW GEFNOGI BANC BWYD CAERDYDD DRWY WNEUD SWYDDFA NTW YN BWYNT CASGLU  LLE Y GALL POBL ADAEL RHODDION BWYD, FYDD YN CAEL EU DOSBARTHU AR DRAWS ARDALOEDD YNG NGHAERDYDD i BOBL Y MAE ANGEN ARNYNT FWYD AR FRYS.

 

RYDYM YN EDRYCH AM RYWUN A ALL GREU’R CYNHWYSYDD CASGLU AR GYFER SWYDDFA NTW, FYDD YN CAEL EI DDEFNYDDIO FEL PWYNT RHOI AR GYFER BANC BWYD CAERDYDD. HOFFEM i RYWUN LLAWN DYCHYMYG GREU RHYWBETH A FYDD YN YMARFEROL AC YN DDENIADOL.

 

BYDDWN YN TALU AM GOST Y DEUNYDDIAU (HYD AT £100) a BYDD FFI O £100 i’R ARTIST SY’N CREU’R CYNHWYSYDD.

 

I WNEUD CAIS, ANFONWCH DDISGRIFIAD O’R HYN YR HOFFECH EI GREU I team@nationaltheatrewales.org GYDA PHARAGRAFF AMDANOCH CHI’CH HUN A’CH GWAITH ERBYN CANOL DYDD AR DDYDD LLUN 1 CHWEFROR.

 

MAE’R CYFLE HWN i AELODAU PRESENNOL TEAM YN UNIG. I GYMRYD RHAN MEWN PROSIECTAU A DIGWYDDIADAU YN Y DYFODOL YMUNWCH Â GRŴP TEAM AR-LEIN i DDOD YN AELOD.

 

 

 

 

 

Views: 492

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Dr Tom Payne on January 14, 2016 at 20:12

Lovely idea!

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service