VACANCY - Seeking Assistant Stage Manager #ntwbackstage

JOB DESCRIPTION

 

The Insatiable, Inflatable Candylion

 

Come and join National Theatre Wales as we embark on our Christmas production 2015…

 

Date Rehearsals commence: 16th November

Technical Rehearsals: 7th December

Press Night: 14th December

Final Performance: 2nd January

Get out / Returns: 3rd – 6th January (TBC)

Location: Cardiff

 

Job Title:

 • Assistant Stage Manager

Responsible to:

 • Production Manager and Company Stage Manager

Payment:

 • £500 per week

Requirements:

 • Full UK Driving licence
 • Right to work in the UK
 • At least 1 years professional experience in theatre and the arts
 • The preference is that the ASM is South Wales based

Roles and Responsibilities:

 • To assist with the planning, running and communication of all rehearsal and performance activity, as part of the team.
 • Research and source appropriate and cost effective props and other effects, keeping records or purchases and hires.
 • Cash handing
 • To ensure that rehearsal spaces are marked up, set up and maintained throughout rehearsals and that appropriate props/costume/set are available.
 • To ensure that high production standards are maintained throughout the rehearsal and performance period.
 • To assist in day to day scheduling and planning of all activities required.
 • Preparing thorough paperwork for your show role, ensuring that others could follow it.
 • Adhering to NTW’s Health and Safety policies and other policies as appropriate.

 

To apply, please send a current CV and a covering letter (no more than one side of A4) to fionacurtis@nationaltheatrewales.org.

Closing date for applications: 7th September at 12noon.

Interviews will take place on: 14th September

------ 

 

SWYDD DDISGRIFIAD

 

The Insatiable, Inflatable Candylion

 

Dewch i ymuno â National Theatre Wales wrth i ni ymgymryd â’n cynhyrchiad Nadolig ar gyfer 2015…

 

Dyddiad dechrau’r ymarferion: 16 Tachwedd

Ymarferion Technegol: 7 Rhagfyr

Noson y Wasg: 14 Rhagfyr

Perfformiad Olaf: 2 Ionawr

Ymadael / Dychweliadau: 3 – 6 Ionawr (i’w gadarnhau)

Lleoliad: Caerdydd

 

Teitl Swydd:

 • Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol

Atebol i:

 • Rheolwr Cynhyrchu a Rheolwr Llwyfan y Cwmni

Tâl:

 • £500 yr wythnos

Gofynion:

 • Trwydded yrru lawn DU
 • Hawl i weithio yn y DU
 • Blwyddyn o leiaf o brofiad proffesiynol yn y theatr a’r celfyddydau
 • O ddewis bydd y Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol yn byw yn Ne Cymru

Rolau a Chyfrifoldebau:

 • Cynorthwyo gyda chynllunio, rhedeg a chyfathrebu’r holl weithgarwch ymarfer a pherfformio, yn rhan o’r tîm.
 • Ymchwilio a chanfod propiau ac effeithiau eraill sy’n briodol ac yn gost effeithiol, gan gadw cofnodion o’r hyn a brynir neu a logir.
 • Trin arian parod
 • Sicrhau bod gofodau ymarfer yn cael eu marcio, eu gosod a’u cynnal drwy gydol yr ymarferion a bod propiau/gwisgoedd/setiau priodol ar gael.
 • Sicrhau bod safonau cynhyrchu uchel yn cael eu cynnal drwy gydol y cyfnod ymarfer a pherfformio.
 • Cynorthwyo gydag amserlennu a chynllunio dydd i ddydd o ran yr holl weithgareddau gofynnol.
 • Paratoi gwaith papur trylwyr ar gyfer eich rôl yn y sioe, gan sicrhau y gallai eraill ei ddilyn.
 • Glynu at bolisïau Iechyd a Diogelwch a pholisïau eraill lle y bo’n briodol.

 

I wneud cais, anfonwch CV cyfredol a llythyr eglurhaol (heb fod yn fwy nag un ochr o A4) at fionacurtis@nationaltheatrewales.org.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Fiona ar 02920 353070.

 

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 7 Medi am ganol dydd.

Cynhelir y cyfweliadau: 14 Medi

(Nodwch yn eich cais os na alwch fod yn bresennol ar y diwrnod hwnnw.)

Views: 1127

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service