CITY OF THE UNEXPECTED

Wales Millennium Centre & National Theatre Wales

Directed by Nigel Jamieson

17-18 September 2016, Cardiff city centre

 

National Theatre Wales is casting for various roles in City of the Unexpected.

 

Cardiff will celebrate the centenary of one of its most well-known sons, Roald Dahl, with an extraordinary weekend-long event, showcasing both his distinctive voice and the jewels of the city’s buildings, parks and its people. The city will be transformed into a place where the laws of physics and civic predictability will give way to the laws of magic, mischief and the unexpected.

 

Professional performers will work alongside thousands of volunteers to create epic  outdoor events and intimate, unexpected moments throughout the city.

 

City of the Unexpected continues NTW’s tradition of collaborating with communities to create extraordinary theatre. All roles will involve aspects of working with non- professional performers and participants. We’re looking for generous company members who will enjoy working collaboratively and responsively.

 

If you’d like to be part of this spectacular production, have the specific experience outlined here, meet one of the below descriptions and are available for the relevant audition (if specified), rehearsal and performance dates then please send your CV, a little about yourself and your headshot to casting @ nationaltheatrewales.org by the 14th July.

All rehearsals to take place between 22nd August and the 16th September

Trick Bike / BMX expert        To take part in costume as a character, on Saturday 17th Sept. Perform a series of tricks in the City Centre as part of one of the main narrative strands. Availability – 2 rehearsal sessions and the show day.

 

Chinese Pole artists            Looking for 3 individual Chinese pole artists to be part of the show in costume – the poles will replace the flag poles on the walls of Cardiff Castle. Working with director Paul Evans, looking at 3 days of rehearsal and the show day on the 17th September. Good level of skill required. We have particular interest in multi skilled performers, e.g. a background in Parkour or additional circus disciplines.

 

Aerial Performer                 Looking for an aerial performer, who has a strong specialist skill (trapeze, straps, rope etc.). In addition, it would be helpful if you are familiar with crane, harness work and counterweighted performance. Four days of rehearsal and two show days – Saturday 17th and Sunday 18th September.

                                   

Each of these performers would need to be comfortable working in a mask and part of the rehearsal process will be ensuring all work created takes this into account. 

Farmer                            Looking for an adult performer with walking ladder skills, male or female to play the farmer – acrobatic or other ground skills are desirable. Looking for a big personality / presence. The farmer will lead a large part of the community cast, so an ability to work with community is essential. You would 4 rehearsal sessions and show days – 17th & 18th September

We've made an addition to this casting breakdown. If you have unicycle or parkour skills please see new roles here!

 

All performers should be happy to take part in group choreography and scenes that use their skills in support of a wider narrative. They should be comfortable with taking outside direction and with contributing to a devising process.

 

All roles will be paid a company wage of £550 per week rehearse and play with additional remuneration for Sunday work (on the production weekend) where applicable. Relocation or commuting allowances, holiday pay and pension will be paid as per the Equity contract, where applicable.

CITY OF THE UNEXPECTED

Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales

Cyfarwyddwyd gan Nigel Jamieson

17-18 Medi 2016, canol dinas Caerdydd

Mae National Theatre Wales yn castio ar gyfer rolau amrywiol yn City of the

Unexpected.

Bydd Caerdydd yn dathlu canmlwyddiant un o’i feibion enwocaf, Roald Dahl, gyda digwyddiad anhygoel dros benwythnos cyfan, yn dangos ei lais unigryw ac adeiladau, parciau a phobl ysblennydd y ddinas. Caiff y ddinas ei thrawsnewid yn lle y mae rheolau ffiseg a normalrwydd dinesig yn ildio i gyfreithiau hud a lledrith, drygioni a’r annisgwyl.

Bydd perfformwyr proffesiynol yn gweithio ochr yn ochr â miloedd o wirfoddolwyr i greu digwyddiadau awyr agored epig ac enydau agos, annisgwyl ar draws y ddinas.

Mae City of the Unexpected yn parhau â thraddodiad NTW o gydweithio â chymunedau i greu theatr anhygoel. Bydd pob rôl yn cynnwys agweddau ar weithio gyda pherfformwyr a chyfranogwyr nad ydynt yn rhai proffesiynol. Rydym yn edrych am aelodau hael ar gyfer y cwmni fydd yn mwynhau gweithio ar y cyd ac mewn

modd ymatebol.

 

Os hoffech chi fod yn rhan o’r cynhyrchiad ysblennydd hwn, a bod gennych y profiad penodol a amlinellwyd yma, a’ch bod yn cyfateb i un o’r disgrifiadau isod ac ar gael ar gyfer dyddiadau’r clyweliad (os nodir hynny), ymarfer a pherfformio perthnasol yna anfonwch eich CV, ychydig amdanoch chi eich hun a’ch penlun i

casting @ nationaltheatrewales.org

Bydd yr holl ymarferion yn digwydd rhwng 22ain Awst a 16eg Medi

Arbenigwr Beic Triciau/BMX       I gymryd rhan mewn gwisg fel cymeriad, ddydd Sadwrn 17eg Medi. Perfformio cyfres o driciau yng Nghanol y Ddinas fel rhan o un o’r prif ffrydiau naratif. Argaeledd – 2 sesiwn ymarfer a diwrnod y sioe.

 

Artistiaid Polion Tsieineaidd      Yn edrych am 3 artist polion Tsieineaidd unigol i fod yn rhan o’r sioe mewn gwisg – bydd y polion yn cael eu gosod yn lle polion y baneri ar furiau Castell Caerdydd. Gan weithio gyda’r cyfarwyddwr Paul Evans, bydd 3 diwrnod o ymarfer a diwrnod y sioe ar 17eg Medi. Angen lefel dda o sgiliau. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn perfformwyr aml-sgil, e.e. cefndir mewn Parkour neu ddisgyblaethau syrcas ychwanegol.

 

Perfformiwr Awyr        Yn edrych am berfformiwr awyr, sydd â sgil arbenigol cryf (trapîs, strapiau, rhaff etc.). Yn ogystal, byddai’n ddefnyddiol pe byddech yn gyfarwydd â gwaith craen, harnais a pherfformio gwrthbwyso. Pedwar diwrnod o ymarfer a dau ddiwrnod sioe – dydd Sadwrn  17eg a dydd Sul 18fed Medi.

                                                                       

Byddai angen i bob un o’r perfformwyr hyn fod yn gyfforddus wrth weithio mewn mwgwd a rhan o’r broses ymarfer fydd sicrhau bod yr holl waith a grëwyd yn ystyried unrhyw effeithiau corfforol. 

Ffermwr            Yn edrych am berfformiwr o oedolyn gyda sgiliau ysgol gerdded, gwryw neu fenyw i chwarae’r ffermwr – mae sgiliau acrobat neu sgiliau daear eraill yn ddymunol. Yn edrych am bersonoliaeth/presenoldeb mawr. Bydd y ffermwr yn arwain rhan fawr o’r cast cymunedol, felly mae’r gallu i weithio gyda’r gymunedol yn hanfodol. Byddai 4 sesiwn ymarfer a diwrnodau’r sioe - dydd Sadwrn  17eg a dydd Sul 18fed Medi.

 

Dylai’r holl berfformwyr fod yn hapus i gymryd rhan mewn coreograffi grŵp a golygfeydd sy’n defnyddio’u sgiliau i gefnogi naratif ehangach. Dylent fod yn hapus yn cymryd cyfarwyddyd allanol a chyfrannu at broses ddyfeisio. 

Bydd pob rôl yn derbyn tâl cwmni o £550 yr wythnos ar gyfer ymarfer a pherfformio gyda thâl ychwanegol am waith ar ddydd Sul (ar benwythnos y cynhyrchiad) lle y bo’n briodol.  Bydd lwfansau adleoli neu deithio, tâl gwyliau a phensiwn yn cael eu talu yn unol â chontract Equity lle y bo’n berthnasol.

Views: 1122

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service