Galwad Castio - Cimera “Drudwen” - Casting Call

GALWAD CASTIO - Perfformiwr ar gyfer rôl OLGA

Cwmni : Cimera

 Cwmni Syrcas Gyfoes a Chelfyddydol yw Cimera. Rydym yn gweithio i greu darnau perfformiadol gwreiddiol sy’n archwilio posibiliadau a’r cysylltiadau rhwng artistiaid a chymunedau i greu llais artistig unigryw i Ogledd Cymru. Wedi'i sefydlu ym mis Ionawr 2013 gan grŵp o artistiaid proffesiynol llawrydd a pherfformwyr cymunedol, rydym yn sefydliad sy'n ymroddedig i greu a datblygu celfyddydau cyfranogol bywiog yng nghalon y gymuned, a chynhyrchu gwaith o ansawdd uchel.

Cynhyrchiad : Drudwen

Mae "Drudwen” wedi'i selio ar chwedl fodern dywyll sy’n ymdrin â themâu o drawsnewid, o ddewisiadau a chanlyniadau. Dyma stori sy’n tynnu ysbrydoliaeth o lên gwerin, hud a lledrith am frawd a chwaer amddifad sy’n cael eu hachub gan y ddewines, Drudwen. Mae’r sgript wedi'i wreiddio'n ddwfn mewn syrcas gyfoes a theatr gorfforol, gydag elfen grêf o ddigrifwch tywyll. Mae’r sgript yn gwneud defnydd o’r Gymraeg a’r Saesneg.

Dramodydd; Kate Driver Jones. Cyfarwyddwr; Gwen Scott. Cyfarwyddwr Cyswllt; Siwan Llynor

Rôl: Olga

“Daw Drudwen, y ddewines o hyd i Olga a'i hefaill Ogi yn fabanod yn y goedwig. Mae hi'n mabwysiadu’r ddau ac yn eu magu’n ofalus a’u caru ond maent yn tyfu i fod yn farus a sadistaidd, yn anghenfilaidd bron. Mae Olga yn rheoli ei brawd gwan ac yn ddirmygus ohono ond eto'n ei angen. Mae hi’n hyll ond eto yn goeglyd a’i chwant am bŵer yn ei harwain i wneud penderfyniadau dinistriol sy'n ei gadael yn unig a bregus.” 

Rydym yn chwilio am berfformiwr proffesiynol sydd â phrofiad blaenorol o ddyfeisio fel rhan o ensemble.

 Sgiliau angenrheidiol 

 • Dealltwriaeth o theatr gorfforol a pharodrwydd i ddefnyddio'r corff i helpu i adrodd straeon.
 • Y gallu i weithio fel rhan o ensemble
 • Profiad o ddyfeisio - gallu rhannu syniadau creadigol ac archwilio gyda chwilfrydedd. 
 • Y gallu i gysylltu â chynulleidfa mewn ffordd ddilys
 • Parodrwydd i ymuno â'r tîm a chefnogi ei ethos cadarnhaol, chwareus, a chynorthwyo i osod a chadw set / a llwytho fan.
 • Siaradwr Cymraeg rhugl
 • Profiad actio gyda'r gallu i gyflwyno llinellau yn y Gymraeg a'r Saesneg gyda thafodiaith Gogledd Cymru

Sgiliau ffafriol

 • Mae profiad o syrcas, dawns neu theatr gorfforol yn fantais.
 • Cerddor - chwarae offeryn / sgiliau canu (soniwch am hyn wrth wneud cais)
 • Wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru
 • Gall y rôl hon gynnwys gweithio ar uchder
 • Er mai cynhyrchiad syrcas / theatr corfforol yw hwn, caiff y rôl hon ei dyfeisio i weddu ei allu a sgiliau'r perfformiwr. O'r herwydd mae parodrwydd i archwilio eich sgiliau corfforol personol yn bwysicach nag unrhyw lefel sgiliau neu allu corfforol penodol

Dyddiadau cynhyrchu a theithio

Ymarferion: Mehefin 24ain - Gorffennaf 20fed, Bangor

Sefydlu ac ymarfer technegol, Pontio: 21ain Gorffennaf 22ain

Sioeau, Pontio: 23, 24 Gorffennaf

Ymarfer ychwanegol: 5 - 9 Awst, Llanelli

Teithio: 21 Hydref - Diwedd Tachwedd. Mae rhai dyddiadau'n dal i gael eu trafod, rhowch wybod i ni a ydych ar gael yn ystod y cyfnod hwn.

Ffioedd

Telir yr un gyfradd i holl aelodau'r cwmni, yn seiliedig ar £500 yr wythnos lawn. Darperir costau teithio a llety pan fyddant i ffwrdd o'r cartref.

Clyweliadau

Cynhelir clyweliadau ar 11ego Ebrill ym Mangor, Gogledd Cymru a byddant yn glyweliad arddull gweithdy gyda chyfweliadau. Cynhelir y diwrnod yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Rhowch wybod i ni wrth wneud cais os oes gennych anghenion mynediad er mwyn i ni ystyried a fyddai fel arall yn eich atal rhag mynychu.

I Ymgeisio

Anfonwch cv, llythyr byr neu fideo, dolenni i unrhyw ffilmiau sydd gennych, a'ch argaeledd ar gyfer dyddiadau Hydref / Tach erbyn 5 Ebrill am 5pm i enquiries.cimera@outlook.com

Cysylltir ag ymgeiswyr ar y rhestr fer ar 6 Ebrill

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Kate Driver Jones ar 07745 574008

Cynhyrchir Drudwen mewn partneriaeth â Pontio, gyda chefnogaeth Theatr Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru

CASTING CALL - Performer for the role of OLGA 

Company: Cimera

Cimera are a Contemporary Circus and Arts Company.  We work to create original performance pieces, explore possibilities and make connections between artists and communities to create a unique artistic voice for North Wales. Founded in January 2013 by a group of professional freelance and community artists and performers, we are an organisation dedicated to creating and developing vibrant participatory arts at the heart of the community,  and producing high quality work.

Production: Drudwen

“Drudwen” is a dark modern fairytale drawing on themes of transformation, choice and consequences. Taking as its starting point abandoned twins discovered in the forest by an enchantress, it draws inspiration from universal folklore and myth. Its themes resonate with people of all ages and cultures. The script uses both Welsh and English and is heavily rooted in the genres of contemporary circus and physical theatre, with a strong sense of dark humour. 

Written by Kate Driver Jones. Directed by Gwen Scott. Associate Director Siwan Llynor

Role: Olga

“Olga and her brother Ogi are twin baby Ogres who are found abandoned in the forest by an enchantress, Drudwen. She adopts and loves them but they grow to become greedy, sadistic and insatiable. Olga is controlling and warped and though she despises her weaker brother she also needs him. She is ugly but vain. Her desire for power leads her to make disastrous decisions which ultimately leave her alone and unstable.”  

We are looking for a professional performer who has previous experience of devising as part of an ensemble.

Necessary skills 

 • An understanding of physical theatre and a willingness to use the body to help tell stories. 
 • Ability to work as part of an ensemble
 • Devising experience - able to share creative ideas and explore with curiosity and playfulness
 • Ability to authentically connect with an audience. 
 • Willingness to join the team and support its positive, playful ethos, and assist with get ins/get outs and van loading. 
 • Fluent Welsh speaker 
 • Acting experience with the ability to deliver lines in Welsh and English with a North Wales accent

Preferred skills

 • Experience of circus, dance or physical theatre 
 • Any musicality and singing ability (please mention this when applying)
 • Based in North Wales 
 • This role may include working at height
 • Although this is a physical circus/theatre production this role will be devised to suit the ability and skills of the performer. As such a willingness to explore your personal physicality is more important than any particular skill level or physical ability. 

Production and Tour dates

Rehearsals: June 24th– July 20th, Bangor

Get in and tech, Pontio: 21st 22ndJuly

Shows, Pontio: 23rd, 24th July

Additional rehearsal: 5th–  9th August, Llanelli

Touring: 21st October – End of November. Some dates are still in negotiation, please let us know your availability during this period.

Fees

All company members are paid the same rate, based on £500 per full week. Travel and accommodation costs are provided when away from home.

Auditions

Auditions will be on 11th April in Bangor, North Wales and will be a workshop style audition with interviews. The day will be conducted in Welsh and English. 

Please let us know when applying if you have access needs for us to consider that would otherwise prevent you from attending. 

To Apply

Please send a cv, short cover letter or video, links to any footage you may have, and your availability for Oct/Nov dates by 5th April at 5pm to enquiries.cimera@outlook.com

 Shortlisted applicants will be contacted on 6th April

 Any queries, please contact Kate Driver Jones on 07745 574008

Drudwen is produced in partnership with Pontio, supported by Theatr Genedlaethol Cymru and Arts Council of Wales

Views: 317

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Our Head of Production @David_NTW attended Sirenos - the Vilnius International Theatre Festival at the end of September to talk about NTW and our work!pic.twitter.com/YnC72gPtSN

Our Head of Production attended Sirenos - the Vilnius International Theatre Festival at the end of September to talk about NTW and our work!

#ShermanHedda great production. visually stunning, wonderful performances, brilliant design, great lightings, fabulous sound. Go and see it if you can because you will miss out if you don’t. Loved it.

great production. visually stunning, wonderful performances, brilliant design, great lightings, fabulous sound. Go and see it if you can because you will miss out if you don’t. Loved it.

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service