Information

good cop bad cop

good cop bad cop is a Welsh performance company drawing on its members' various fields of expertise: film, photography, dance, sound, visual art and live performance.

John Rowley and Richard Huw Morgan, who make up good cop bad cop,created the company in 1995. Both were previously core members of Wales's influential experimental performance company Brith Gof and John is a regular collaborator with Forced Entertainment. The company's work, as well as reflecting these multiple influences, is often preoccupied with the relationship between performer, audience and environment, and frequently takes place in unconventional sites.

Following on from last year's ACW funded R&D project "I or U", 2018 sees the production of a new work, "Phantom Rides Again" combining the results of that research with their 2008 hit "Phantom Ride"

Connect with us:
Facebook: good cop bad cop
Twitter: @capeldu

Website: http://www.gcbc.cymru
Members: 46
Latest Activity: Feb 4, 2015

Mae'r cwmni perfformio good cop bad cop yng Nghaerdydd yn castio am Phantom Rides Again a fydd â'i berfformiad cyntaf yn Chapter, Caerdydd, ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2018. Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mewn cydweithrediad â Chapter a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Rydym yn chwilio am dri perfformiwr proffesiynol i gydweithio gyda'r cyfarwyddwyr artistig John Rowley a Richard Huw Morgan a'u cydweithiwr Wendy Houstoun.

Mae Rowley a Morgan wedi bod yn gwneud gwaith arbrofol gyda'i gilydd, a chydag eraill (Brith Gof, Forced Entertainment, Pearson/Brookes, National Theatre Wales) ers 1990. Mae llawer o'r gwaith hwnnw yn bodoli mewn olion ac atgofion yn unig. Yn 2008 gwnaethant Phantom Ride, perfformiad wedi'i seilio ar olion gwaith coll y gwneuthurwr ffilm William Hagger . Yn 2017 cawsant gyllid Ymchwil a Datblygu Cyngor Celfyddydau Cymru i archwilio ailgyflwyno eu gwaith coll eu hunain.

Yn 2018 Phantom Rides Again maent yn ymestyn yn ddyfnach i adrodd, ac ail adrodd - ar straeon, ieithoedd, dibynadwyedd a hygrededd ... newyddion ffug.

"Phantom Ride elevates the art of the unreliable narrator to a new level-its very unreliability is unreliable....clever, funny and filled with deadpan charm" Andrzej Lukowski, Metro 2008

Manyleb person

Mae'r alwad ar agor i bawb, ond mae gennym ddiddordeb arbennig mewn perfformwyr â sgiliau BSL, a siaradwyr Cymraeg hyderus.

Sgiliau dymunol

 • Profiad o weithio fel rhan o ensemble

 • Profiad o ddyfeisio theatr

 • Y gallu i fyrfyfyrio gyda thestun mewn perfformiad

 • Parodrwydd i weithio mewn ffyrdd newydd ac arbrofol

 • Perfformwyr dewr a hyderus

 • Agwedd 'amharchus' / 'pync'


MANYLION

CYFLOG - Uwch na'r isafswm cyflog Equity

Sylwer: Mae'r cytundeb swyddogol am 3 wythnos o waith (dydd Llun i ddydd Gwener) o greu ac ymarfer, ac yna 10 diwrnod o berfformiad


DYDDIADAU

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Awst 2018

Dyddiadau Clyweliad: 29 a 30 Awst (nodwch y dyddiad dewisiedig)

Cyfnod Cyflogaeth: 5 Tachwedd - 8 Rhagfyr 2018

I wneud cais, anfonwch CV diweddar, dolenni i enghreifftiau o'ch gwaith, a disgrifiad byr o

a) perfformiad gafodd argraff arnoch chi

a

b) perfformiad yr hoffech ei weld

i rhmorgan@mac.com

neu drwy'r post i

good cop bad cop

c/o Cathy Boyce

Chapter

Heol y Farchnad

Treganna

CF5 1QL

i gyrraedd erbyn yr 17eg o Awst ar y diweddaraf

(ps dim lluniau pen os gwelwch yn dda)

Am enghreifftiau o'n gwaith, gwelwch: https://gcbc.cymru/adnoddau-resources/

Cardiff-based performance company good cop bad cop are casting for Phantom Rides Again to be premiered at Chapter Cardiff in November and December 2018, funded by Arts Council of Wales and in collaboration with Chapter and Wales Millennium Centre.

​We are seeking three professional performers to work alongside the artistic directors John Rowley and Richard Huw Morgan and their collaborator Wendy Houstoun.

Rowley and Morgan have been making experimental work together, and with others (Brith Gof, Forced Entertainment, Pearson/Brookes, National Theatre Wales) since 1990. Much of that work exists only in traces and memories. In 2008 they made Phantom Ride, a performance based on traces of the lost works of film-maker William Hagger. In 2017 they received Arts Council Wales R&D funding to examine representation of their own lost works.

In 2018 Phantom Rides Again delves deeper into the telling and retelling of stories, languages, reliability and credibility...fake news.

"Phantom Ride elevates the art of the unreliable narrator to a new level-its very unreliability is unreliable....clever, funny and filled with deadpan charm" Andrzej Lukowski, Metro 2008Person specification

The call is open to all, but we are specially interested in performers with BSL skills, and confident Welsh speakers.

Desirable skills

 • Experience of working as part of an ensemble

 • Experience of devising theatre

 • Ability to improvise with text in performance

 • Willingness to work in new and experimental ways

 • Gutsy, confident performers

 • Irreverent and punky attitude


DETAILS

PAY - Above Equity minimum

Note: The official contract for work is for 3 weeks (Mon-Fri) of creation and rehearsal, followed by 10 days of performance


DATES

Deadline for applications: 17th August 2018

Audition Dates: 29th and 30th August (please indicate preferred date)

Employment Period: 5th November – 8th December 2018

To apply please send an up to date CV, links to examples of your work, and a brief description of

a) a performance you have been impressed with

b) a performance you would like to see

(nb truth is optional)

to rhmorgan@mac.com

or by post to

good cop bad cop

c/o Cathy Boyce

Chapter

Market Road

Canton

CF5 1QL

to arrive by 17th August at the latest

(ps no head shots please)

For examples of our work please see: https://gcbc.cymru/adnoddau-resources/

Discussion Forum

This group does not have any discussions yet.

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of good cop bad cop to add comments!

 

Members (43)

 
 
 

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service