2023 National Youth Theatre of Wales Auditions | Clyweliadau Theatr Cenedalethol Ieuenctid Cymru 2023

National Youth Theatre of Wales are auditioning members for their 2023 ensemble. If you’re aged 16-22, were born or live in Wales and want to perform and train with the flagship of youth theatre in Wales, apply now: https://www.nyaw.org.uk/national-youth-theatre-of-wales

We especially want to encourage those who might not usually audition or put themselves forward, and those from communities currently underrepresented within the Arts. This includes young people of the Global Majority, D/deaf, Disabled and Neurodiverse young people and young people from lower-income backgrounds.

Members who join our national ensembles will:

  • Work with the best writers and directors
  • Perform to a very high standard in venues across Wales
  • Meet performers from across Wales
  • Make lifelong friends and have fun training and making work on our Easter and Summer residencies
  • Participate in a year-round programme of masterclasses, workshops and theatre visits.

We can offer free auditions to anyone who can’t afford the audition fee – no questions asked. Plus, with our bursary scheme, if your annual household income is under £55K, you’re entitled to a discount on membership fees of between 35% and 100%.

Deadline Friday 16th December

Read more about our bursary & financial support here: https://www.nyaw.org.uk/bursaries

--

Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnal clyweliadau ar gyfer aelodau ensemble 2023. Os ydych chi rhwng 16-22 oed, wedi eich geni neu yn byw yng Nghymru ac awydd perfformio a hyfforddi gyda phrif theatr ieuenctid Cymru, gwnewch gais nawr: https://www.ccic.org.uk/theatr-cenedlaethol-ieuenctid-cymru

Rydym yn benodol am annog disgyblion na fyddai yn arferol yn rhoi eu henw ymlaen neu’n ymgeisio am glyweliad, yn ogystal â disgyblion o gymunedau sydd â diffyg cynrychiolaeth ddigonol yn y Celfyddydau ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys pobl ifanc o gefndiroedd ethnig amrywiol, pobl ifanc Fyddar, Anabl a Niwroamrywiol a phobl ifanc o gefndiroedd incwm isel.

Bydd aelodau sy’n ymuno â’n hensembles cenedlaethol yn:

  • Gweithio gyda’r ysgrifenwyr a cyfarwyddwyr gorau
  • Perfformio i safon uchel iawn mewn lleoliadau ledled Cymru
  • Cwrdd â berfformwyr ifanc o bob cwr o Gymru
  • Gwneud ffrindiau oes a chael hwyl ar ein cyrsiau haf
  • Cymryd rhan mewn rhaglen blwyddyn gron o adnoddau digidol, dosbarthiadau meistr a hyfforddiant

Gallwn gynnig clyweliadau am ddim i unrhyw un sy’n methu fforddio’r ffi clyweliad - heb unrhyw gwestiwn. Yn ogystal, oherwydd ein cynllun bwrsariaethau, os yw cyfanswm incwm blynyddol y cartref o dan £55K, bydd hawl ganddynt dderbyn gostyngiad ar eu ffïoedd o rhwng 35% a 100%.

Dyddiad Cau Dydd Gwener 16 Rhagfyr

Darllenwch fwy am ein bwrsariaethau a’n cymorth ariannol https://www.ccic.org.uk/cronfa-bwrsariaethau-ccic

Views: 159

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service