For All I Care, a one-woman show by Alan Harris

Directed by Jac Ifan Moore

 

Clara and Nyri. Two very different women. Two complicated lives. Both having a very bad day. 

Mental health nurse Nyri’s woken up hungover with a younger man. Meanwhile, Clara has developed a compulsive wink and can’t remember if she’s taken her meds.

Nyri needs to get to Ebbw Vale Hospital via Greggs, and Clara is dodging signs telling her - rather rudely - to kill herself, so she can get cracking with her shoplifting list for The Devil.

Two lives collide in this fast-moving, touchingly funny one-woman show by Alan Harris.

 

For All I Care is one story told by Clara and Nyri, one actor plays both women.


Clara.

A young woman who is slipping through the cracks in the system – and doesn’t know how to stop what’s happening to her. Sees “signs” in everyday objects. Has been in and out of the mental health care system all her adolescent life. Knows when things are wrong but feels powerless to change them. Good at shoplifting. In a different life she’d be a wonderful poet or songwriter. In this one, she’s up against it. Described as having “a streetwise innocence” by one reviewer.

 

Nyri.

A nurse who is fed up of people slipping through the cracks in the system. Wants to make up for the guilt she feels about her own mum’s death, but doesn’t know how you go about that. Has a 15-year-old son. Can be impulsive. Has a bubbling resentment of people who stick by the rules even if they are in the wrong. Described as being made of “steel and love” by one reviewer.

 

 

Schedule:

 

Rehearsals start: 8th July 2019, in Cardiff

Chapter Arts Centre, Cardiff previews: 23rd and 24th July 

Technical rehearsal 28th July

Edinburgh previews 31st July & 1st August

Edinburgh: 2nd – 25th August

Mondays as nominated day off throughout the run.  

  

Wage: £700 / week

Holiday pay and pension contributions will be made as per the UK Theatre / Equity Subsidised Agreement.

 

Travel, accommodation and a touring allowance will be provided.

 

Auditions will be held in Cardiff in the week commencing 20 May. 

 

We will strive to meet any access requirements, at audition and at work, to ensure that everyone has equal access to this opportunity. This includes flexibility for people with caring responsibilities. Get in touch to discuss what that might mean for you.

 

NTW Casting Policy

 

Every project is unique and NTW auditions to discover the most talented performers who connect to the company’s values and can help us to create extraordinary work.

When possible and appropriate, NTW considers and casts performers who are Welsh, based in Wales or professionally trained in Wales.

NTW is committed to casting inclusively, promoting equality of opportunity in the arts and authentically representing Wales’ diverse communities.

 

To suggest yourself or a client for this role please contact Mawgaine on or before 14th May 2019:  casting@nationaltheatrewales.org

This role has been advertised via Spotlight.

-------------------------------

For All I Care, sioe un fenyw gan Alan Harris

Cyfarwyddwyd gan Jac Ifan Moore

 

Clara a Nyri. Dwy fenyw wahanol iawn. Dau fywyd cymhleth. Y ddwy yn cael diwrnod gwael iawn.

 

Mae'r nyrs iechyd meddwl Nyri wedi deffro â phen mawr gyda dyn iau. Yn y cyfamser, mae Clara wedi datblygu winc cymhellol ac nid yw'n gallu cofio os yw wedi cymryd ei meddyginiaeth.

 

Mae angen i Nyri fynd i Ysbyty Glynebwy gan alw yn Greggs, ac mae  Clara yn osgoi arwyddion - rhai anghwrtais iawn - sy'n dweud wrthi am ladd ei hun, fel y gall hi fwrw iddi gyda'i rhestr siopa i'r Diafol.

 

Mae dau fywyd yn gwrthdaro yn y sioe un fenyw deimlady a doniol hon sy'n symud yn gyflym, gan Alan Harris.

 

 

Mae For All I Care yn un stori sy'n cael ei hadrodd gan Clara a Nyri, a  bydd ein perfformiwr yn chwarae'r ddwy fenyw.


CLARA.

Dynes ifanc yn llithro drwy'r craciau yn y system – ac nad yw'n gwybod sut i atal yr hyn sy'n digwydd iddi hi. Gweld "arwyddion" mewn gwrthrychau bob dydd. Wedi bod i mewn ac allan o'r system gofal iechyd meddwl drwy gydol ei bywyd ifanc. Yn gwybod pan fydd pethau yn anghywir ond yn teimlo'n ddi-rym i'w newid. Da yn dwyn o siopau. Mewn bywyd gwahanol byddai'r fardd neu'n gyfansoddwr gwych. Yn y bywyd hwn, mae hi'n wynebu problemau. Wedi'i disgrifio fel un â "diniweidrwydd gwybodus" gan un adolygydd.

 

Nyri.

Nyrs sydd wedi blino ar weld pobl yn llithro drwy'r craciau yn y system. Yn awyddus i wneud yn iawn am yr euogrwydd y mae hi'n ei deimlo am farwolaeth ei mam ei hun, ond nad yw'n gwybod sut ydych chi'n gwneud hynny. Mae ganddi fab 15 mlwydd oed. Yn gallu bod yn fyrbwyll. Mae'n teimlo drwgdeimlad parhaus tuag at bobl sydd yn glynu wrth y rheolau hyd yn oed os ydynt yn anghywir. Wedi'i disgrifio fel un a wnaed o "ddur a chariad" gan un adolygydd.

 

 

Amserlen:

 

Mae'r ymarferion yn cychwyn: 8fedGorffennaf 2019, yng Nghaerdydd

Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd rhagddangosiadau: 23– 24 Gorffennaf

Ymarfer technegol 28 Gorffennaf

Rhagddangosiadau Caeredin: 31 Gorffennaf a 1 Awst

Caeredin: 2– 25 Awst 

 

 

Cyflog: £700 yr wythnos

Bydd tâl gwyliau a chyfraniadau pensiwn yn cael eu gwneud yn ôl Cytundeb Cymhorthdal UK Theatre / Equity.

 

Darperir teithio, llety a lwfans teithio.

 

Cynhelir clyweliadau yng Nghaerdydd y mis hwn.

 

Byddwn yn ymdrechu i fodloni unrhyw ofynion mynediad, yn y clyweliad ac yn y gwaith, er mwyn sicrhau bod pawb yn cael mynediad cyfartal at y cyfle hwn. Mae hyn yn cynnwys hyblygrwydd ar gyfer pobl â chyfrifoldebau gofalu. Cysylltwch â ni i drafod yr hyn y gallai hynyn ei olygu i chi.

 

Polisi Castio NTW

 

Mae pob prosiect yn unigryw ac mae NTW yn cynnal clyweliadau i ddarganfod y perfformwyr mwyaf talentog sy'n cysylltu â gwerthoedd y cwmni a all ein helpu i greu gwaith anhygoel.

Lle y bo'n bosibl ac yn briodol, mae NTW yn ystyried ac yn castio  perfformwyr sy'n Gymry, sy'n byw yng Nghymru neu sydd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol yng Nghymru.

Mae NTW yn ymrwymedig i gastio'n gynhwysol, gan hyrwyddo cyfle cyfartal yn y celfyddydau a chynrychioli cymunedau amrywiol Cymru yn ddilys.

 

I awgrymu eich hun neu gleient ar gyfer y rôl hon, cysylltwch â Mawgaine ar neu cyn 11eg Mai 2019: casting@nationaltheatrewales.org

Mae'r rôl hon wedi'i hysbysebu drwy Spotlight.

 

Views: 338

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service