CASTING a new production from National Theatre Wales, to be created and directed by Gavin Porter.

 

This devised project will deal with death, memory, loss and how music forms part of the healing process.

 

The process will be supportive and explorative. The work will be fuelled by the lead artist’s own documentary footage, delving into the way we celebrate lives once they have been lived.

 

This production will be created, rehearsed and performed in Butetown.

 

To complete our multidisciplinary company, we are seeking three performers who may;

 

Act

Move

Dance

Play instruments

Sing

Be any age, ethnicity or gender

Be D/eaf, disabled, neurodiverse and/or disabled

Be inspired by the themes of this project

Be Welsh, Wales based or trained in Wales

 

We are especially interested in meeting performers who identify as female, from multicultural, working-class communities.
We are especially interested in working with a musician / multi instrumentalist.

If some of the above resonate with you, please get in touch.

Casting:

 

To be considered as a performer, please send your headshot and CV or a 3 minute video to tell us about your experience as a performer to Mawgaine, mawgaine@nationaltheatrewales.org before 10th April.

If you have any questions relating to the audition process please contact Glesni Price-Jones glesnipricejones@nationaltheatrewales.org / 07968644062

 

Short-listed performers will be invited to a group workshop audition on Wednesday 13th April 2022 at Grangetown Pavilion, Grange Gardens, Cardiff CF11 7LJ.

We will be working in a ground floor, wheelchair-accessible space.

 

The workshop will be fluid and fun, offering you an insight into the process and ideas.

 

Engagement dates:

 

Research and development workshop: 25th – 29th of April 2022

 

Rehearsal and production: 23rd May – 29th of June 2022

 

Please note that it is preferable but not essential that performers be available for the workshop.

 

Access:

 

Please contact us if you have any access requirements and we will endeavour to meet them. This includes flexibility for people with caring responsibilities whenever possible.

 

Pay:

This is a 6 week engagement at £596.76 a week

If required, travel, relocation and/or touring allowances will be provided in line with Equity rates.

CASTIO National Theatre Wales 

 

Cynhyrchiad newydd gan National Theatre Wales, i’w greu a’i gyfarwyddo gan Gavin Porter.

 

Bydd y prosiect dyfeisiedig hwn yn ymdrin â marwolaeth, cof, colled a sut mae cerddoriaeth yn rhan o'r broses iacháu.

 

Bydd y broses yn gefnogol ac yn archwiliadol. Bydd y gwaith yn cael ei arwain gan ffilmiau dogfen y prif artist ei hun, gan ymchwilio i'r ffordd yr ydym yn dathlu bywydau unwaith y byddant wedi cael eu byw.

 

Bydd y cynhyrchiad hwn yn cael ei greu, ei ymarfer a’i berfformio ym Butetown.

 

I gwblhau ein cwmni amlddisgyblaethol, rydym yn chwilio am dri pherfformiwr a allai;

 

Actio

Symud

Dawnsio

Chwarae offerynnau

Canu

O unrhyw oedran, ethnigrwydd neu ryw

Yn F/yddar, anabl neu niwroamrywiol anabl 

Wedi'u hysbrydoli gan themâu'r prosiect hwn

Yn Gymro/Cymraes, yn byw yng Nghymru neu wedi'u hyfforddi yng Nghymru

 

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cyfarfod â pherfformwyr sy’n ystyried eu hunain yn fenywaidd, o gymunedau dosbarth gweithiol, amlddiwylliannol.

Mae gennym ddiddordeb penodol mewn gweithio gyda cherddor neu rywun sy’n chwarae sawl offeryn.

 

Os yw rhai o'r uchod yn atseinio gyda chi, cysylltwch â ni.

 

Castio:

 

I gael eich ystyried fel perfformiwr, anfonwch eich llun pen a CV neu fideo 3 munud i ddweud wrthym am eich profiad fel perfformiwr at Mawgaine, mawgaine@nationaltheatrewales.org

cyn 10fed Ebrill

Os hoffech drafod proses y clyweliad neu os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â phroses y clyweliad cysylltwch â Glesni Price-Jones glesnipricejones@nationaltheatrewales.org / 07968644062

 

Bydd perfformwyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i glyweliad gweithdy grŵp

ddydd Mercher 13eg Ebrill 2022, amseroedd i'w cadarnhau

Pafiliwn Grangetown, Gerddi Grange, Caerdydd CF11 7LJ

 

Byddwn yn gweithio mewn gofod ar y llawr gwaelod sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn.

 

Bydd y gweithdy yn hylif ac yn hwyl, gan gynnig cipolwg i chi ar y broses a'r syniadau.

 

 

Dyddiadau'r gwaith:

 

Gweithdy ymchwil a datblygu:  25ain – 29ain Ebrill 2022

 

Ymarfer a chynhyrchiad: 23ain Mai – 29ain Mehefin 2022

 

Sylwch y byddai'n ddymunol ond nid yn hanfodol bod perfformwyr ar gael ar gyfer y gweithdy.

 

Mynediad:

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion mynediad a byddwn yn ymdrechu i gwrdd â hwy. Mae hyn yn cynnwys hyblygrwydd ar gyfer pobl â chyfrifoldebau gofalu lle bynnag y bo'n bosibl.

 

Tâl:

Cyfnod cyflogaeth o 6 wythnos yw hwn am £596.76 yr wythnos

Os bydd angen, darperir lwfansau teithio, adleoli a/neu daith yn unol â chyfraddau Equity.

Views: 765

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service