PERFORMING OPPORTUNITY with NTW- CARDIFF! CYFLE PERFFORMIO efo NTW- CAERDYDD! (volunteer | gwirfyoddoli)

National Theatre Wales are working with partners in England and Scotland to bring an exciting, UK wide theatre project for Summer 2016.  The Welsh part will be taking place in BANGOR, ABERYSTWYTH, SWANSEA and surrounding areas. The project will lead up to a one-off, large-scale event directed by an award winning team, marking a moment in national history. And it’s going to be EPIC! 

We will be holding a training day in Cardiff to prepare you for the event. This will be a great opportunity to develop skills in ensemble and large scale work.

TAKE PART

We are looking for physically fit male performers aged 16-41 based in Cardiff and surrounding area to take part in the event. 

You won't need to have any experience in performing or theatre to take part in this event.

You must fit the following requirements-

 - Male, ages 16-41

- Physically fit

- Short hair, no beard (or willing to cut and shave)

- No visible piercings (or willing to remove)

- No visible tattoos (hands and neck)

- Up to 46inch chest

DATES

You must be available for the following dates-

Friday 24th June | 10am-7.30pm | CARDIFF 

AND

Tuesday 28th June | 1.30pm-11pm (inc transport time) | SWANSEA 

OR

Wednesday 29th June | 1.30pm-11pm (inc transport time) | SWANSEA 

AND

Friday 1st July | All day | SWANSEA 

Transport will be provided between Cardiff and Swansea.

JOIN US!

If you would like to take part in this event, please contact me on buddugjones@nationaltheatrewales.org . Please headline the email with ‘OCTAGON-1 DAY CARDIFF’, and include your name, age, location, shoe size, contact phone number and availability. If known, please also provide you chest size, waist and inside leg size. 

Spaces are limited, please get in touch by Thursday 23rd June - 6PM.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae National Theatre Wales yn gweithio gyda phartneriaid yn Lloegr a’r Alban i greu prosiect theatr gyffrous DU gyfan ar gyfer haf 2016. Fydd y rhan Cymraeg yn cymryd lle ym MANGOR, ABERYSTWYTH ac ABERTAWE. Bydd y prosiect yn arwain at ddigwyddiad unigol ar raddfa fawr wedi’i gyfarwyddo gan dîm arobryn, yn nodi cyfnod yn ein hanes cenedlaethol. Ac mae mynd i fod yn EPIG!

Rydyn fynd i gynnal diwrnod hyfforddiant yng Nghaerdydd i baratoi ar gyfer y digwyddiad. Fydd y prosiect yma yn gyfle gwych i ddatblygu sgiliau yn waith ‘ensemble’ a dealltwriaeth yn waith ar raddfa fawr. 

CYMRYD RHAN

Rydyn yn edrych am dynion oedran 16-41, sy’n ffit yn gorfforol ac yn byw yng Nghaerdydd neu’r ardal o gwmpas i gymryd rhan yn y digwyddiad.

Nid oes angen i chi feddu ar unrhyw brofiad mewn perfformio neu theatr i gymryd rhan yn y digwyddiad yma. 

 

Rhaid eich bod hefyd yn cyd-fynd â’r gofynion canlynol-

 - Dynion, rhwng 16 a 41 oed 

- Ffit yn gorfforol

- Gwallt byr, dim barf (neu’n hapus i gael trim!)

- Dim tyllu neu datŵs mewn golwg (ar ddwylo na gwddf)

- Hyd at 46modfedd brest

DYDDIADAU

Fydd angen i chi fod ar gael ar gyfer y dyddiadau penodol- 

Dydd Gwener 24ain Mehefin | 10yb-7.30yh | CAERDYDD

AC

Dydd Mawrth 28ain Mehefin | 1.30yh-11yh (cynwys amser teithio) | ABERTAWE

NEU

Dydd Mercher 29ain Mehefin | 1.30yh-11yh (cynwys amser teithio) | ABERTAWE

AC

Dydd Gwener 1af Gorffennaf | Trwy’r dydd | ABERTAWE

Darperir cludiant rhwng Caerdydd ac Abertawe.

YMUNWCH A NI!

Os hoffech gymryd rhan yn y digwyddiad, cysylltwch â fi ar buddugjones@nationaltheatrewales.org . Penodwch yr e-bost efo ‘OCTAGON- 1 DIWRNOD CAERDYDD’, a chynnwys eich enw, oedran, lleoliad, maint esgid ac argaeledd. Os ydych yn gwybod, rhowch eich maint brest, maint canol, main goes y tu fewn ac eich rhif ffôn.

Mae llefydd yn gyfyngedig, cysylltwch â ni erbyn Dydd Iau 23 Mehefin - 6YH.

Diolch,

Bud

Views: 1791

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service