PORT TALBOT STEELWORKERS – WE NEED YOU! / GWEITHWYR DUR PORT TALBOT - MAE EICH ANGEN CHI ARNON NI!

PORT TALBOT STEELWORKERS – WE NEED YOU!

 

We’re Still Here by Rachel Trezise

 

“It gives you a funny feeling, right here in your solar plexus, when people come together to speak up for themselves”

 

Do you work in the Port Talbot Steelworks?

 

Would you like to be part of National Theatre Wales’ next production?

 

We are looking for men and women age 18+ to be part of our cast and to play a vital role in telling the story of We’re Still Here.

 

The Steelworkers

Twenty steelworkers will join the production We’re Still Here as a community chorus.

 

Over the rehearsal period – you will be part of developing the story and the script alongside a professional cast and the creative team. You will then be essential to the telling of the story, in this large scale production.

 

Within the performance, you will take part in numerous scenes. These scenes could include:

  • Performing
  • Drumming
  • Physical tasks

 

Dates and commitment:

We will be working in Port Talbot from July, up until the performances in September. We have split our schedule into the following sections:

 

Please note - We are looking for a commitment of at least 7 performances

 

Taster workshops – we are looking for a commitment of at least 2 Taster workshops

Tuesday 18th July 7.30-9pm

Tuesday 25th July 7.30-9pm

Tuesday 1st August 7.30-9pm

Tuesday 8th August 7.30-9pm

 

Rehearsals – we are looking for a commitment of at least once a week

Tuesday 15th August 7.30-9pm

Thursday 17th August 7.30-9pm

 

Tuesday 22nd August 7.30-9pm

Thursday 24th August 7.30-9pm

 

Tuesday 29th August 7.30-9pm

Thursday 31st August 7.30-9pm

 

Tuesday 5th September 7.30-9.30pm

Thursday 7th September 7.30-9.30pm

 

Technical Rehearsals – you will need to be there for at least 2 of these dates

Tuesday 12 Sept 4-6pm or 7.30-9.30pm

Wednesday 13 Sept 4-6pm or 7.30-9.30pm

Thursday 14 Sept 4-6pm or 7.30-9.30pm

 

 

Performances - we are looking for a commitment of at least 7 performances.

The show times are stated below and we expect the running time to be approx. 90 minutes, therefore end time will almost certainly be earlier.

Please chat to us if you may be late or need to leave early on any date to fit around shifts.

 

Friday 15 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

Saturday 16 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

 

Monday 18 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

Tuesday 19 Sept 6-10pm, Show Time 7pm

Wednesday 20 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

Thursday 21 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

Friday 22 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

Saturday 23 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

 

Monday 25 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

Tuesday 26 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

Wednesday 27 Sept 1-5pm, Show Time 2pm

Wednesday 27 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

Thursday 28 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

Friday 29 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

Saturday 30 Sept 1-5pm, Show Time 2pm

Saturday 30 Sept 6-10pm, Show Time 7.30pm

 

Expenses

We will be able to offer local travel expenses for the rehearsals you are part of.

 

If you would like to sign up or need more information – please contact Nicole on 02920353070 or nicolemoran@nationaltheatrewales.org

 

Visit nationaltheatrewales.org for more information

 

WE LOOK FORWARD TO HEARING FROM YOU!

GWEITHWYR DUR PORT TALBOT - MAE EICH ANGEN CHI ARNON NI!

 

We’re Still Here gan Rachel Trezise

 

“It gives you a funny feeling, right here in your solar plexus, when people come together to speak up for themselves”

 

A ydych yn gweithio yn y gwaith dur ym Mhort Talbot?

 

A hoffech chi fod yn rhan o gynhyrchiad nesaf National Theatre Wales?

 

Rydym yn chwilio am ddynion a merched 18+ oed i fod yn rhan o'n cast ac i chwarae rhan hanfodol wrth adrodd hanes We're Still Here .

 

Y Gweithwyr Dur

Bydd ugain o weithwyr dur yn ymuno â'r cynhyrchiad We're Still Here  fel corws cymunedol.

 

Dros y cyfnod ymarfer - byddwch yn rhan o ddatblygu'r stori a'r sgript ochr yn ochr â chast proffesiynol a'r tîm creadigol. Byddwch wedyn yn hanfodol o ran adrodd y stori, yn y cynhyrchiad hwn ar raddfa fawr.

 

O fewn y perfformiad, byddwch yn cymryd rhan mewn nifer o olygfeydd. Gallai'r rhain gynnwys:

  • Perfformio
  • Drymio
  • Tasgau corfforol

 

Dyddiadau ac ymrwymiad:

Byddwn yn gweithio ym Mhort Talbot o fis Gorffennaf, hyd at y perfformiadau ym mis Medi. Rydym wedi rhannu ein hamserlen i'r adrannau canlynol:

 

Nodwch - Rydym yn chwilio am ymrwymiad o 7 o berfformiadau o leiaf

 

Gweithdai Blasu - rydym yn chwilio am ymrwymiad o 2 o weithdai blasu o leiaf

Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 7.30-9pm

Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 7.30-9pm

Dydd Mawrth 1 Awst 7.30-9pm

Dydd Mawrth 8 Awst 7.30-9pm

 

Ymarferion - rydym yn chwilio am ymrwymiad o unwaith yr wythnos o leiaf

Dydd Mawrth 15 Awst 7.30-9pm

Dydd Iau 17 Awst 7.30-9pm

 

Dydd Mawrth 22 Awst 7.30-9pm

Dydd Iau 24 Awst 7.30-9pm

 

Dydd Mawrth 29 Awst 7.30-9pm

Dydd Iau 31 Awst 7.30-9pm

 

Dydd Mawrth 5 Medi 7.30-9.30pm

Dydd Iau 7 Medi 7.30-9.30pm

 

Ymarferion technegol - bydd angen i chi fod yno am o leiaf 2 o'r dyddiadau hyn

Dydd Mawrth 12 Medi 4-6pm neu 7.30-9.30pm

Dydd Mercher 13 Medi 4-6pm neu 7.30-9.30pm

Dydd Iau 14 Medi 4-6pm neu 7.30-9.30pm

 

 

Perfformiadau - rydym yn chwilio am ymrwymiad o 7 o berfformiadau o leiaf.

Mae amseroedd y sioeau wedi'u nodi isod ac rydym yn disgwyl i hyd pob sioe i fod oddeutu  90 munud, felly bydd yr amser gorffen bron yn sicr yn gynharach.

Rhowch wybod i ni os gallech fod yn hwyr neu os bydd angen i chi adael yn gynnar ar unrhyw ddyddiad i gyd-fynd â'ch shifftiau.

 

Dydd Gwener 15 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

Dydd Sadwrn 16 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

 

Dydd Llun 18 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

Dydd Mawrth 19 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.00pm

Dydd Mercher 20 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

Dydd Iau 21 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

Dydd Gwener 22 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

Dydd Sadwrn 23 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

 

Dydd Llun 25 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

Dydd Mawrth 26 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

Dydd Mercher 27 Medi 1-5pm, Amser y Sioe 2pm

Dydd Mercher 27 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

Dydd Iau 28 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

Dydd Gwener 29 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

Dydd Sadwrn 30 Medi 1-5pm, Amser y Sioe 2pm

Dydd Sadwrn 30 Medi 6-10pm, Amser y Sioe 7.30pm

 

Treuliau

Byddwn yn gallu cynnig costau teithio lleol ar gyfer yr ymarferion yr ydych yn rhan ohonynt.

 

Os hoffech chi gofrestru neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch - cysylltwch â Nicole ar 02920353070 neu nicolemoran@nationaltheatrewales.org 

 

Ewch i nationaltheatrewales.org am fwy o wybodaeth

 

RYDYM NI'N EDRYCH YMLAEN AT GLYWED GENNYCH.

Views: 437

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service