NTW Opportunity: Box Office Manager / Rheolwr y Swyddfa Docynnau #NTWSteel

We are looking for a friendly, reliable and confident individual for the role of Box Office Manager for National Theatre Wales & Common Wealth’s upcoming production We’re Still Here, in Port Talbot from 15 - 30 September.*

You will manage the onsite box office at every performance, working closely with the Front of House team to ensure the delivery of excellent customer service to all audience members.

As Box Office Manager, you will also be an ambassador for National Theatre Wales and be the first point of contact for audiences at the venue.

The hourly rate for the role is £12 per hour - your working hours are likely to be 4 hours per performance (please see schedule below). 

Download Full Job Specification
Download Equal Opportunities Form


How to apply:

Please send your CV and a covering letter stating why you would like to take on this role and outlining your suitability for it along with an equal opportunities form to: work@nationaltheatrewales.org by midday on Thursday 20 July.

Interviews will be held in Cardiff w/c 31 July

If you have any questions about the role, please contact work@nationaltheatrewales.org

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, dibynadwy a hyderus i gyflawni swyddogaeth Rheolwr y Swyddfa Docynnau ar gyfer cynhyrchiad National Theatre Wales a Common Wealth We’re Still Here, a fydd yn cael ei gynnal ym Mhort Talbot rhwng 15 a 30 Medi.*

Chi fydd yn rheoli’r swyddfa docynnau ar y safle ar gyfer pob perfformiad, gan weithio’n agos gyda thîm staff Blaen y Tŷ er mwyn sicrhau gwireddu gwasanaeth gofal cwsmeriaid rhagorol i bob un yn y gynulleidfa.

Fel Rheolwr y Swyddfa Docynnau, byddwch hefyd yn llysgennad ar gyfer National Theatre Wales a’r pwynt gyntaf o gyswllt ar gyfer cynulleidfaoedd yn y lleoliad.

Y gyfradd dal fesul awr fydd £12 yr awr – ac mae’n debyg mai eich oriau gwaith fydd 4 awr ar gyfer pob perfformiad (gweler yr amserlen isod os gwelwch yn dda).

Lawrlwythwch Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

Sut i ymgeisio:

Os gwelwch yn dda, anfonwch CV a llythyr yn nodi pam yr ydych yn dymuno ymgymryd â’r gwaith hwn ac yn amlinellu pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd a Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a’u hanfon at: work@nationaltheatrewales.org erbyn canol dydd Iau 20 Gorffennaf.

Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd yn ystod w/c 31 Gorffennaf

Os oes gennych gwestiynau ynghylch y swydd, yna cysylltwch os gwelwch yn dda â work@nationaltheatrewales.org


*Please Note / Noder os gwelwch yn dda:

You must be 18+ to apply

This is a freelance position for the duration of We’re Still Here performances only. You shall have the status of a self-employed person and shall not be entitled to any pension, holiday pay, sick pay, redundancy pay or any other fringe benefits from NTW. In accordance with this, you shall be wholly responsible for all taxes, National Insurance or similar contributions, which may be payable out of, or in respect of, any fees or other monies connected to this agreement. 

Rhaid bod yn 18+ i ymgeisio 

Mae hwn yn safle llawrydd ar gyfer perfformiadau We’re Still Here yn unig. Bydd gennych statws person hunangyflogedig ac ni fydd gennych hawl i unrhyw bensiwn, tâl gwyliau, tâl salwch, tâl diswyddo nac unrhyw fuddion ymylol eraill oddi wrth NTW. Yn unol â hyn, byddwch yn llwyr gyfrifol am eich holl daliadau treth, Yswiriant Gwladol ynteu gyfraniadau cyffelyb y dylid eu talu yng nghyswllt derbyn unrhyw ffioedd neu arian yng nghyd-destun y cytundeb hwn.

Views: 230

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service