Costume Stylist (Fixed Term) - Steilydd Gwisgoedd (Cyfnod Penodol)

 

Hijinx are looking for an experienced Costume Stylist for their Winter/Spring 2019 tour of ‘Into The Light’.

Into The Light is a Hijinx and Teatro La Ribalta (Italy) co-production, in association with Frantic Assembly & in partnership with Danza Mobile (Spain) and the Sherman Theatre.

If you have experience of Costume Design and Styling, excellent communication and organisational skills and a commitment to Hijinx’s values, we would love to hear from you.

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all suitably qualified persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation or age.

The successful applicant will work alongside the director, Scott Graham, delivering costumes suitable for touring in a high octane physical theatre production. The costume must work to the given brief and aesthetic, and note that they will be sourced and styled (no complete makes required).

 

ENGAGEMENT

  • Pre-planning meeting and brief to be arranged on appointment
  • Costumes delivered by 28 Jan
  • Must be available 4-8 Feb to attend rehearsals for any alterations needed
  • If required, produce touring kits/instruction for costume styling on tour

FEE

  • 2 weeks @ £500 per week: £1000

 

Please send CV and cover letter to: ellis.wrightbrook@hijinx.org.uk

Closing date for applications is: 12 noon on Monday 3 September 2018.

 

 ----------

Mae Theatr Hijinx yn chwilio am Steilydd Gwisgoedd profiadol ar gyfer eu taith Aeaf/Gwanwyn 2019 o 'Into The Light.

Mae ‘Into The Light’ yn gyd-gynhyrchiad rhwng Hijinx a Teatro La Ribalta (yr Eidal), mewn cydweithrediad â Frantic Assembly ac mewn partneriaeth â Danza Mobile (Sbaen) a Theatr y Sherman.

Os oes gyda chi brofiad o Ddylunio a Chynllunio Gwisgoedd, sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i werthoedd Hijinx, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unrhyw berson â chymwysterau addas, waeth beth yw ei hil, rhyw, anabledd, crefydd/cred, tueddfryd rhywiol neu oedran.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ochr yn ochr â'r cyfarwyddwr, Scott Graham, yn darparu gwisgoedd sy'n addas ar gyfer mynd ar daith mewn cynhyrchiad theatr gorfforol hynod egnïol. Rhaid i'r gwisgoedd weithio i'r briff a’r esthetig a roddir, a noder y byddwn yn eu caffael a'u steilio (ni fydd angen llunio gwisg gyfan).

 

SWYDD

  •  Cyfarfod ymlaen llaw i gynllunio a briff i'w drefnu ar ôl penodi
  • Gwisgoedd wedi’u cyflwyno erbyn 28 Ionawr
  • Rhaid bod ar gael rhwng 4-8 Chwefror i fynychu ymarferion er mwyn gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol
  • Os bydd angen, rhaid cynhyrchu pecynnau/cyfarwyddyd teithio ar gyfer steilio gwisgoedd ar daith

 

FFIOEDD     

  • 2 wythnos @ £500 yr wythnos: £1000

 

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol os gwelwch yn dda at:ellis.wrightbrook@hijinx.org.uk

Y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau yw: 12 canol dydd ar ddydd Llun 3 Medi 2018.

 

 

Views: 170

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service