Cyfe NTW - Cynhyrchydd / NTW Opportunity - Producer

Cynhyrchydd


Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi Cynhyrchydd. Byddai’r rôl hon yn addas i Gynhyrchydd deinamig a chydweithredol sy’n angerddol dros ddatblygu artistiaid a chynulleidfaoedd, ac yn meddu ar brofiad o weithio ar brosiectau lluosog i greu gwaith newydd uchelgeisiol.

           

Bydd y Cynhyrchydd yn cefnogi ystod o brosiectau a chynyrchiadau National Theatre Wales (NTW). Bydd yn gweithio ar draws nifer o ddigwyddiadau, gweithgareddau a sioeau, yn gweithio'n agos gydag adrannau Cynhyrchu, Cyfathrebu, Cydweithio, Datblygiad Creadigol, Cyllid a Chodi Arian NTW. Yn ogystal bydd yn datblygu perthnasoedd a gwybodaeth am artistiaid, cwmnïau, lleoliadau, perfformwyr a thimau cynhyrchu ac yn gweithio tuag at gyflawni dyheadau artistig a nodau datblygu cynulleidfa NTW.  Ar rai prosiectau, bydd y Cynhyrchydd yn arwain y cyflawni, ac ar eraill byddant yn gweithio ochr yn ochr â'r Cynhyrchydd Gweithredol. Bydd yn darparu cymorth cynhyrchu o ddydd i ddydd, gyda ffocws penodol ar fynd ar drywydd cyfleoedd ar gyfer y dyfodol yn cynnwys teithio a dosbarthu digidol.

 

Dyddiad cau –  13thChwefror 2019, 12yh
Cyfweliadau – 1af Mawrth 2019 – Caerdydd (o bosib 2il  gyfweliad 7fed Mawrth

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan.

Producer

National Theatre Wales is seeking to appoint a Producer. This role would suit a dynamic and collaborative Producer with a passion for developing artists and audiences and experience of working across multiple projects to create ambitious new work.

The Producer will support a range of National Theatre Wales’ (NTW) projects and productions. They will work across a number of events, activities and shows, working closely with the NTW Production, Communications, Collaboration, Creative Development, Finance and Fundraising departments. In addition they will develop knowledge of and relationships with artists, companies, venues, performers and production teams and work towards achieving NTW’s artistic ambitions and audience development goals.  On some projects the Producer will take the delivery lead, and in others they will work alongside the Executive Producer. They will provide day-to-day producing support, with a particular focus on pursuing future life opportunities including touring and digital distribution.

 

Closing date –  13th February 2019, 12pm
Interviews – 1st March 2019 – Cardiff (possible 2nd stage interviews on 7th March)

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

 

Views: 119

Comments are closed for this blog post

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service