Session Notes: How can we tell stories that all people want to go to the theatre for and let's stop making theatre for ‘theatre makers’ and start making theatre for people?

What is the title of your session?
How can we tell stories that al people want to go to the theatre for and lets stop making theatre for ‘theatre makers’ and start making theatre for people?

What is the name of the person who called the session?

Sarah jones and Alison John

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)
Various students, freelancers, Beth House taking flight, Raidin theatre Centre,

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions, recommendations for actions to take, contact details of relevant people / organisations etc)

Telling stories, we can connect with.
Creating escapism.
Thinking about the audience
Practical and less abstract
Cross sector communication
Making theatre safe- how do we create a comfortable space?/Why would people go to something outside of comfort zone?
Choosing the stories, we tell: look outwards not inwards, real people, the way we tell the stories
We can be snobby in theatre
Is the medium at fault
Venues: make assumptions, poor marketing, unwelcoming, elitist
Experience; how do we embrace the thing audiences want?
Cost: free can make people think it’s cheap and therefore not worthwhile, pay what you think it’s worth, what will the ticket buy me? Need to build trust with audience that it is a worthwhile spend
By creating escapist art built on audiences’ interests are we going to create plays that will last the test of time? Does that matter?
You are there and part of the experience- have a level of agency and your presences makes a contribution in that space
I was there! I saw it!
In the moment-live. Theatre is reactive.
Stories can be told in multiple ways.
How can we compete with Netflix? Sell the intangibles! Redefine proper theatre, shared social experience, what can we learn from other artforms/genre?
Need to break down the divide, increase confidence in those that don’t go, be more inclusive, more accessible, put more resources into advertising that might reach across the divide, how can we connect with new audiences? how can we find these audiences? How can we sell what is special about theatre?
Discussed how change in funding for TIE means children not all getting 1st experience at school
Bringing theatre into people’s homes, having a shared experience that could include the digital to make that happen
If people don’t want to come why should we keep doing it.
Be more welcoming, improve access, give early positive experiences, takes a lot of effort to develop audiences, theatre is too inward and should connect out, need to find ways to measure the value of the work.

NB- This report will be published on the NTW website (including any e-mail addresses and contact details you include in it). If you would like NTW to pass on any questions they get about this report, please write your e-mail address here (your address will not be published or used for any other purpose).

Rhai syniadau ynghylch cofnodi eich sesiwn

Beth yw teitl eich sesiwn?
Sut allwn adrodd straeon y bydd pawb eisiau mynd i'r theatr ar eu cyfer, gadewch i ni stopio creu theatr ar gyfer 'crewyr theatr' a dechrau creu theatr ar gyfer pobl?


Beth yw enw'r person a alwodd y sesiwn?

Sarah Jones ac Alison John

Pwy ddaeth i'r sesiwn? (Gallwch basio'r darn hwn o bapur o gwmpas a gofyn i bobl ysgrifennu eu henwau arno.)
Myfyrwyr amrywiol, gweithwyr llawrydd, Beth House o Taking Flight, Canolfan Theatr Raidin.


Crynodeb o'r drafodaeth: (Nodiadau, syniadau, cwestiynau, casgliadau, argymhellion ar gyfer camau i'w cymryd, manylion cyswllt pobl/sefydliadau perthnasol ac ati)

Adrodd storïau y gallwn gysylltu â nhw.
Creu dihangdod.
Meddwl am y gynulleidfa
Ymarferol ac yn llai haniaethol
Cyfathrebu ar draws sectorau
Gwneud theatr yn ddiogel - sut ydym yn creu lle cyfforddus?/Pam fyddai pobl yn mynd at rywbeth sydd y tu hwnt i'w parth cysur?
Dewis y straeon a adroddwn: edrych tua'r tu allan, nid y tu mewn, pobl go iawn, y ffordd yr ydym yn adrodd y straeon
Gallwn fod yn snobyddlyd yn y theatr
Ai'r cyfrwng sydd ar fai?
Lleoliadau: gwneud tybiaethau, marchnata gwael, ddim yn groesawgar, elitaidd
Profiad; sut ydym ni'n cofleidio'r hyn y mae cynulleidfaoedd ei eisiau?
Cost: gall am ddim wneud i bobl feddwl ei fod yn rhad ac felly ddim yn werth chweil, talu'r hyn rydych yn tybio yw ei werth, beth fydd y tocyn yn ei brynu i mi? Angen adeiladu ffydd y gynulleidfa ei fod yn werth gwario arian arno
Trwy greu celf ddihangfaol yn seiliedig ar ddiddordebau cynulleidfaoedd, a ydym yn mynd i greu dramâu a fydd yn sefyll prawf amser? Ydy hynny o bwys?
Rydych chi yno ac yn rhan o'r profiad - cael lefel o asiantaeth ac mae eich presenoldeb yn gwneud cyfraniad yn y gofod hwnnw
Roeddwn i yno! Gwelais i fe!
Ar y pryd - yn fyw. Mae theatr yn adweithiol.
Gellir adrodd straeon mewn ffyrdd lluosog.
Sut gallwn gystadlu â Netflix? Gwerthu'r agweddau anniriaethol! Ailddiffinio theatr go iawn, profiad cymdeithasol a rennir, beth allwn ei ddysgu o ffurfiau celf/genres eraill?
Angen pontio'r gagendor, cynyddu hyder y rhai nad ydynt yn mynd, bod yn fwy cynhwysol, mwy hygyrch, neilltuo mwy o adnoddau i hysbysebu a allai estyn ar draws y gagendor, sut allwn gysylltu â chynulleidfaoedd newydd? sut allwn ddod o hyd i'r cynulleidfaoedd hyn? Sut allwn werthu'r hyn sy'n arbennig am theatr?
Trafodwyd sut mae newidiadau cyllido Theatr mewn Addysg yn golygu nad yw'r holl blant yn cael eu profiad cyntaf yn yr ysgol
Dod â theatr i mewn i gartrefi pobl, cael profiad a rennir a allai gynnwys digidol i beri i hynny ddigwydd
Os nad yw pobl eisiau dod pam dylem barhau i'w wneud.
Bod yn fwy croesawgar, gwella mynediad, rhoi profiadau cynnar cadarnhaol, mae'n cymryd llawer o ymdrech i ddatblygu cynulleidfaoedd, mae theatr yn edrych yn ormod i'r tu mewn a dylai gysylltu allan, mae angen dod o hyd i ddulliau mesur gwerth y gwaith.


DS - Cyhoeddir yr adroddiad hwn ar wefan NTW (gan gynnwys unrhyw gyfeiriadau e-bost a manylion cyswllt yr ydych yn eu cynnwys ynddo). Os hoffech chi i NTW drosglwyddo unrhyw gwestiynau y cânt am yr adroddiad hwn, nodwch eich cyfeiriad e-bost yma (ni fydd eich cyfeiriad yn cael ei gyhoeddi na'i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall).

Views: 99

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service