Information

Actors

An official National Theatre Wales group

Actors who want to hear about news and opportunities at National Theatre Wales, and keep in touch with each other.

View the National Theatre Wales Casting Policy here.

Location: Wales
Members: 1009
Latest Activity: Mar 28, 2023

Discussion Forum

Casting Call

Started by Caroline Sabin Jun 16, 2021.

CASTING CALL

Started by Stacey Daly Jun 16, 2021.

BoomTown 2019

Started by Kristoffer Huball Feb 26, 2019.

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of Actors to add comments!

Comment by Lisa and Elspeth on March 28, 2023 at 0:38
Comment by Glesni Price-Jones on August 17, 2022 at 3:57

National Theatre Wales CASTIO

 

Mae cynhyrchiad newydd gan National Theatre Wales a TEAM, wedi’i greu gydag ac ar gyfer pobl Wrecsam gan y prif artistiaid Anastacia Ackers a Natasha Borton ac aelodau TEAM eraill, yn dilyn pum cymeriad wrth iddynt geisio siapio dinas/tref Wrecsam i fod yn y lle maen nhw gyd eisiau iddo fod.

 

Bydd y prosiect hwn yn delio â’r themâu digartrefedd, protest a phŵer.

 

Bydd y digwyddiad a fydd yn cael ei gynnal mewn sawl lleoliad yn cael ei greu, ei ymarfer a’i berfformio yn Wrecsam.

 

Rydym yn chwilio am dri pherfformiwr/cerddor i gwblhau ein tîm amlddisgyblaethol.Gallai’r unigolion hyn feddu ar un neu fwy o’r sgiliau/profiadau bywyd hyn:;

 

Actio

Canu

Sgiliau hud wyneb bwrdd

Storïwr neu artist y gair llafar

Unrhyw oedran, ethnigrwydd neu ryw

B/byddar, anabl neu niwroamrywiol

Cael eich ysbrydoli gan themâu’r prosiect hwn

Yn Gymraeg, yn byw yng Nghymru neu wedi’ch hyfforddi yng Nghymru

 

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cwrdd â pherfformwyr sy’n adnabod eu hunain fel benywaidd a/neu sy’n dod o gymuned amlddiwylliannol, dosbarth gweithiol a/neu rhai sy’n byw yn Wrecsam neu’r cyffiniau.

 

Dylai’r holl berfformwyr fod yn gyfforddus wrth ryngweithio gyda chynulleidfa, gweithio’n fyrfyfyr a pherfformio wrth gerdded o gwmpas.

 

Os yw rhai o’r nodweddion uchod yn berthnasol i chi, cysylltwch â ni.

 

Castio:

 

I gael eich ystyried fel perfformiwr, anfonwch lun pen ac ysgwydd a CV neu fideo 3 munud o hyd yn siarad am eich profiad fel perfformiwr at Glesni, admin@nationaltheatrewales.org cyn 7 Medi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau’n ymwneud â’r broses glyweld cysylltwch â Glesni Price-Jones glesnipricejones@nationaltheatrewales.org / 07968644062

 

Bydd perfformwyr sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael gwahoddiad i glyweliad gweithdy grŵp ar 14 neu 15 Medi yn Wrecsam neu yng Nghaerdydd.

 

Byddwn yn gweithio mewn lleoliad llawr gwaelod sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn.

 

Bydd y gweithdy’n hyblyg a hwyliog ac yn rhoi mewnwelediad i chi o’r broses a’r syniadau.

 

 

Dyddiadau ymgysylltu

 

Ymarferion yn Wrecsam: 24 Hydref - 12 Tachwedd

 

Ymarferion Technegol a Pherfformiadau: 14 - 19 Tachwedd

 

 

Mynediad:

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd a byddwn yn ymdrechu i’w bodloni. Mae hyn yn cynnwys rhoi hyblygrwydd i bobl sydd â chyfrifoldebau gofalu pryd bynnag y bo modd.

 

Cyflog:

 

Mae hwn yn ymrwymiad 4 wythnos a bydd yn talu £596.76 yr wythnos.

Os oes angen bydd lwfansau teithio, adleoli a/neu fynd ar daith yn cael eu darparu yn unol â chyfraddau Equity.

Comment by Glesni Price-Jones on August 17, 2022 at 3:57

National Theatre Wales CASTING

 

A new production from National Theatre Wales & TEAM, made with and for the people of Wrexham by lead artists Anastacia Ackers and Natasha Borton and other TEAM members, follows five characters as they try to shape the city/town of Wrexham into the place they each want it to be.

 

This devised project will deal with themes of homelessness, protest and power.

 

This multi location event will be created, rehearsed and performed in Wrexham.

 

To complete our multidisciplinary company, we are seeking three performer/musicians who may have one or more of the following skills/lived experiences:;

 

Acting

Singing

Table top magic skills

Be a storyteller or spoken word artist

Be any age, ethnicity or gender

Be D/eaf, disabled or neurodiversedisabled

Be inspired by the themes of this project

Be Welsh, Wales based or trained in Wales

 

We are especially interested in meeting performers who identify as female and or are from multicultural, working-class communities and or those that are based near or in Wrexham.

 

All performers should be comfortable with audience interaction, improvisation and walkabout performing.

 

If some of the above resonate with you, please get in touch.

 

Casting:

 

To be considered as a performer, please send your headshot and CV or a 3 minute video to tell us about your experience as a performer to Glesni, admin@nationaltheatrewales.org before 7th of September.

If you have any questions relating to the audition process please contact Glesni Price-Jones glesnipricejones@nationaltheatrewales.org / 07968644062

 

Short-listed performers will be invited to a group workshop audition on 14th or 15th of September in Wrexham or Cardiff.

 

We will be working in a ground floor, wheelchair-accessible space.

 

The workshop will be fluid and fun, offering you an insight into the process and ideas.

 

 

Engagement dates:

 

Rehearsals in Wrexham: 24th of October - 12th of November

 

Technical Rehearsals and Performances: 14th - 19th of November

 

 

Access:

 

Please contact us if you have any access requirements and we will endeavour to meet them. This includes flexibility for people with caring responsibilities whenever possible.

 

Pay:

 

This is a 4 week engagement at £596.76 a week

If required, travel, relocation and/or touring allowances will be provided in line with Equity rates.

Comment by Yasmin Williams on March 28, 2022 at 1:53
MAKE IT! - RCT EMERGING ARTIST NETWORK
  • Make It! is a programme for RCT based emerging artists aged 18-29, funded by ACW. The Make It! programme is partnered with 16 arts organisations and creative freelancers across Rhondda Cynon Taff and beyond. 🎭🎤🎨🩰📝🎸🎬
  • Make It! will be hosting regular Networking Events where emerging artists can connect with other emerging artists as well as the Make It! partners.
  • The first ever Make It! Networking Event is coming up on the 5th of April, at the Park and Dare in Treorchy, 18:30 - 20:30. Follow the link to find out more and RSVP
Pop me a message if you have any Q's yasminwilliams96@gmail.com 👋
Comment by Ffion Glyn on November 1, 2021 at 4:35
OPEN CASTING CALL / GALWAD AGORED AM BERFFORMWYR
Mae Theatrau Sir Gar yn chwilio am 3 perfformiwr i ymuno gyda ni ar gyfer ail gyfnod ymcwhil a datblygu Golygfeydd o'r Pla Du, comedi direidus yn y Gymraeg am y rhai sy'n elwa o argyfwng a'r rhai sy'n ysgogi newidiadau yn y system.

Galwad agored yw hon ac felly rydym yn awyddus iawn i glywed gan ymgeiswyr sydd â nodweddion gwarchodedig a/neu sy’n dod o gymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Contract: 10 diwrnod rhwng 6ed – 17eg o Ragfyr 2021 (Llun – Gwener)
Lleoliad: Y Ffwrnes, Llanelli
Ffi: £500.00 yr wythnos (a threuliau, yn ôl yr angen)
Theatrau Sir Gar are looking for 3 performers to join our second R&D stage of Golygfeydd o’r Pla Du, a mischievous, black (death) comedy in Welsh about those who gain from crisis and those who empower change in the system.

This is an open call and, as such, we are extremely interested in hearing from applicants with protected characteristics and/or those from under-represented communities. Here's some key information:

Contract: 10 days between 6th - 17th December 2021 (Monday – Friday)
Location: Ffwrnes, Llanelli.
Fee: £500.00 p/week (plus expenses, as required)

 

You can view the full call out here: https://drive.google.com/file/d/1rP6pGylN2XvSooEC2gqPha8dTpHYgflr/v...

Comment by Caroline Sabin on August 24, 2021 at 21:59

CASTING CALL

Caroline Sabin is looking to cast the role of the ghost of Juliet Capulet for an immersive theatre production at Castell Coch this autumn. The role requires strong acting skills, strong singing and harmonising ability with a vulnerable seeming physicality and embodied presence. Applicants from all backgrounds are extremely welcome.

Dates - 18th October to 7th November full time  £550 pw

Please email caroline.sabin@ntlworld.com with CV, Spotlight and/or links to examples of your text and singing skills

Comment by Adeep Krishna on September 7, 2020 at 0:51

Casting Call for student short film Faded. (travel and food expense covered)

 

Winston [MALE - WHITE/EUROPEAN] (50-60) who lives in care home and suffers from early stages of dementia. He refuses to accept his illness and wants to go back home.

Andrew [MALE - WHITE/EUROPEAN] (30-40) son of Winston. A middle class working person mostly indulged in his job, who is struggling to connect with his father.

Please email profile, showreel to 30011608@students.southwales.ac.uk

Comment by Bethan Morgan on April 18, 2020 at 3:53

MERCURY THEATRE WALES ARE CASTING

Well it's looking like we're in for the long haul lockdown - we hope everyone's staying safe & well.
Like everyone else Mercury Theatre Wales are having to adapt our plans, so here's our news:-

We'd like to thank Cyngor Celfyddydau Cymru / Arts Council of Wales for supporting our forthcoming Homelessness R&D project.
Despite the lockdown, our project will still be starting in May and we'd like to hear expressions of interest for the following roles:-
Actor 1 - Female 30s/40s
Actor 2 - Female 20s
Actor 3 - Male 40s/50s
Actor 4 - Male 20s/30s
Film-maker interested in experimenting with set projection.

We are particularly interested in hearing from actor/musicians with good vocal ability and a South Wales base.
Mercury Theatre Wales is committed to inclusive casting.
Initial meetings and sessions will be done by Zoom.

For more information and to apply, please send your CV to info@mercurytheatrewales.co.uk by 24th April.

We look forward to hearing from you.

Comment by Lisa and Elspeth on December 5, 2019 at 5:20
Comment by Osian Rhys on November 26, 2019 at 0:52

Improvisation Workshop!

18+

All abilities welcome. Feel free to invite whoever you want!

- play!
- improve creative skills.
- develop improv techniques.
- enjoy!

Cost:
Donations accepted to help pay for the space/insurance.

Continuing fortnightly if there is enough interest.

Future performance possible.

https://www.facebook.com/events/2380693172244815/

 

Members (1009)

 
 
 

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service